До­бро­віль­ні при­му­со­ві 5%

Юри­сти про­гно­зу­ють зро­ста­н­ня кіль­ко­сті кри­мі­наль­них справ що­до ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків цьо­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Вне­се­н­ня да­них до Ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань про вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го стат­тею 212 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків), мо­же бу­ти ін­стру­мен­том для ма­ні­пу­ля­цій що­до бі­зне­су з ме­тою ухва­ле­н­ня остан­нім рі­ше­н­ня пі­ти на по­да­тко­вий ком­про­міс, вва­жа­ють юри­сти.

«Не­об­хі­дність по­пов­не­н­ня бю­дже­ту за ра­ху­нок ко­штів, отри­ма­них уна­слі­док за­сто­су­ва­н­ня по­да­тко­во­го ком­про­мі­су, мо­же спро- во­ку­ва­ти «хви­лю» кри­мі­наль­них справ що­до ухи­ля­н­ня від спла­ти по­да­тків з ме­тою «до­бро­віль­но­го» при­му­су бі­зне­су до спла­ти 5 % від су­ми по­да­тко­вих зо­бов’язань за­для то­го, щоб отри­ма­ти так зва­ну піль­гу від дер­жа­ви — звіль­не­н­ня від кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті», — за­зна­чи­ла пар­тнер Пра­во­вої гру­пи «Побе­ре­жнюк і пар­тне­ри» Те­тя­на Ігна­тен­ко.

« Одним із ви­ня­тків мо­ра­то­рію на про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок по- да­тко­ви­ми ор­га­на­ми є пе­ре­вір­ка в рам­ках Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу, тоб­то, якщо від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, зокре­ма за стат­тею 212 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, по­да­тко­вий ор­ган змо­же обійти та­ку за­бо­ро­ну і про­ве­сти від­по­від­ну пе­ре­вір­ку», — за­зна­чи­ла стар­ший юрист Пра­во­вої гру­пи Оле­на Про­цен­ко.

За сло­ва­ми екс­пер­тів, за­сто­су­ва­н­ня по­да­тко­во­го ком­про­мі­су за сьо­го­дні­шніх умов де­фі­ци­ту бю­дже­тних ко­штів мо­же ста­ти одним з не­ба­га­тьох ва­рі­ан­тів ре­аль­ної спів­пра­ці ор­га­нів ДФС Укра­ї­ни з пла­тни­ка­ми по­да­тків. «Це дасть змо­гу за ко­ро­ткий пе­рі­од до­мог­ти­ся над­хо­джень до бю­дже­ту і змен­ши­ти при цьо­му ри­зик для пла­тни­ка по­да­тків бу­ти при­тя­гну­тим до юри­ди­чної від­по­від­аль­но­сті. Пі­сля за­кін­че­н­ня від­ве­де­но­го ча­су на про­це­ду­ри по­да­тко­во­го ком­про­мі­су є ве­ли­ка ймо­вір­ність, що пре­тен­зії по­да­тко­вих ор­га­нів до пла­тни­ків по­да­тків, а та­ко­жви­ни­кне­н­ня су­пе­ре­чок між­ни­ми по­нов­ля­ться з по­пе­ре­дньою актив­ні­стю і да­ле­ко не без уча­сті пра­во­охо­рон­них ор­га­нів», — вва­жає стар­ший юрист Пра­во­вої гру­пи Ми­ко­ла Яки­мен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.