Щоб змен­ши­ти за­гро­зи жи­т­тю

Den (Ukrainian) - - День України - Там­та ГУГУШВІЛІ, Тер­но­піль

Тер­но­піль­ський на­у­ко­вець роз­ро­бляє для бій­ців мі­кро­еле­ктро­ге­не­ра­тор

Щоб за­без­пе­чи­ти уча­сни­ків АТО не­за­ле­жним мо­біль­ним дже­ре­лом жив­ле­н­ня для за­со­бів зв’ яз­ку, кан­ди­дат те­хні­чних на­ук, во­лон­тер, ви­кла­дач Тер­но­піль­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В. Гна­тю­ка Ан­дрій Паль­чик два мі­ся­ці то­му по­чав ро­зро­бля­ти мі­кро­еле­ктро­ге­не­ра­тор. Ним мо­жна за­ря­джа­ти мо­біль­ні те­ле­фо­ни та ін­ші не енер­го­ви­тра­тні при­ла­ди. Окрім цьо­го, за до­по­мо­гою мі­кро­еле­ктро­ге­не­ра­то­ра, який пра­цює без еле­ктро­енер­гії та паль­но­го, мо­жна бу­де при­го­ту­ва­ти їжу чи грі­ти во­ду. Ви­на­хід тер­но­піль­сько­го на­у­ков­ця ни­ні на ста­дії те­сту­ва­н­ня.

«Зро­зумі­ло, що їха­ти на бен­зо­во­зі в зо­ну АТО на пе­ре­до­ву не­без­пе­чно, осо­бли­во, якщо бій­ці чи во­лон­те­ри по­тра­плять під об­стріл. То­му ко­жен та­кий при­стрій, який мо­же пра­цю­ва­ти без паль­но­го, змен­шує ри­зи­ки і за­гро­зи жи­т­тю на­ших вій­сько­вих, — ка­же Ан­дрій Паль­чик. — За­раз три­ває ро­бо­та над еле­ктро­ні­кою. Цим при­ла­дом мо­жна за­ря­джа­ти мо­біль­ний те­ле­фон, але го­лов­на ме- та йо­го роз­роб­ки — це за­ря­джа­ти ра­ції. При­лад те­сту­ють, він фун­кціо­наль­ний, пра­цює, але схе­му пов­ні­стю не роз­ро­бле­но. Тре­ба ще по­пра­цю­ва­ти над ме­ха­ні­змом за­хи­сту від пе­ре­грі­ва­н­ня та над си­сте­мою охо­ло­дже­н­ня».

За сло­ва­ми на­у­ков­ця, він ство­рив ана­лог за­ру­бі­жних при­ла­дів. «За­ру­бі­жні ана­ло­ги ко­шту­ють при­бли­зно 200 до­ла­рів. На той час, ко­ли курс до­ла­ра ста­но­вив 15 гри­вень, виробництво роз­ро­бле­но­го мною при­строю об­хо­ди­ло­ся в ра­йо­ні 1000 гри­вень», — ка­же ви­на­хі­дник. Ан­дрій Паль­чик фі­нан­сує про­ект за вла­сні ко­шти. На­у­ко­вець пла­нує ви­ро­би­ти мі­ні­мум 10 при­ла­дів і від­пра­ви­ти в зо­ну АТО у рі­зні до­бро­воль­чі ба­таль­йо­ни для ви­про­бо­ву­ва­н­ня у по­льо­вих умо­вах.

« Мій друг роз­по­вів, що бій­ці ба­таль­йо­ну «Ми­ро­тво­рець» за­ці­кав­ле­ні ма­ти та­кий при­стрій. Я б ду­же хо­тів від­пра­ви­ти при­лад ще в «Азов», «Ай­дар», «Тер­но­піль», «Збруч» та ін­ші ба­таль­йо­ни», — ка­же Ан­дрій Паль­чик. На­у­ко­вець пе­ре­ко­на­ний: якщо йо­го ви­на­хід за­про­ва­дять у се­рій­не виробництво, цей при­стрій в зо­ні АТО вря­тує жи­т­тя не одно­го бій­ця і во­лон­те­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.