«Iсто­рія Укра­ї­ни-Ру­си» Гру­шев­сько­го — із най­пер­шо­го на­кла­ду

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Му­зею в Пе­ре­со­пни­ці по­да­ру­ва­ли книж­ку, яку не змо­гли зни­щи­ти КДБі­сти

Рід­кі­сне ви­да­н­ня, за збе­рі­га­н­ня яко­го сво­го ча­су мо­жна бу­ло попла­ти­ти­ся жи­т­тям, від­ни­ні мо­жна по­ба­чи­ти в куль­тур­но-ар­хе­о­ло­гі­чно­му цен­трі «Пе­ре­со­пни­ця», що на Рів­нен­щи­ні. У тутешній му­зей по­да­ру­ва­ли один із то­мів «Істо­рії Укра­ї­ни-Ру­си» Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го, що ви­йшов дру­ком у Льво­ві 1899 ро­ку. Це осо­бли­ва книж­ка, переконує ди­ре­ктор куль­тур­но- ар­хе­о­ло­гі­чно­го цен­тру «Пе­ре­со­пни­ця» Ми­ко­ла Фе­до­ри­шин, адже во­на — із най­пер­шо­го на­кла­ду. Та її цін­ність полягає в то­му, що у за­клад ви­да­н­ня пе­ре­да­ли не з ар­хі­вів. Йо­го при­не­сла дов­го­жи­тель­ка з су­сі­дньо­го се­ла. Як збе­ре­гла та­ку книж­ку — не роз­по­від­ає. Річ у тім, що сво­го ча­су КДБ зни­щу­вав при­мір­ни­ки « Істо­рії Укра­ї­ни- Ру­си» Гру­шев­сько­го. То­му ма­ти та­ку книж­ку вдо­ма бу­ло не­без­пе­чно, по­ясню­ють істо­ри­ки.

«Ця мо­но­гра­фія Гру­шев­сько­го є го­лов­ною пра­цею йо­го жи­т­тя. Це фа­кти­чно пер­ший ви­клад істо­рії Укра­ї­ни від пра­дав­ніх ча­сів до дру­гої по­ло­ви­ни XVII сто­лі­т­тя. За­раз це ви­да­н­ня пе­рі­о­ду 1899 ро­ку мо­жна зна­йти хі­ба що в ар­хі­вах чи спе­цфон­дах. На­то­мість у му­зей Пе­ре­со­пни­ці книж­ку по­да­ру­ва­ла ме­шкан­ка се­ла Но­во­став Даль­ній Ма­рія Мі­кла­шев­ська. Про та­кі книж­ки лю­ди стар­шо­го по­ко­лі­н­ня зви­кли мов­ча­ти, — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Фе­до­ри­шин. — Ма­рія Мі­кла­шев­ська ска­за­ла, що це ви­да­н­ня на­ле­жа­ло її по­кій­но­му чо­ло­ві­ку. У ха­ті, де во­на на­ро­ди­ла­ся і ро­сла, у 1937—1938 ро­ках зби­ра­ли­ся мі­сце­ві пред­став­ни­ки то­ва­ри­ства « Про­сві­та » . У їхню чи­таль­ню за­ку­по­ву­ва­ли та­кі ви­да­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.