Пі­шов з жи­т­тя Оле­ксандр То­дiй­чук

За­сту­пник го­ло­ви НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День України -

На 62-му ро­ці пі­шла з жи­т­тя ду­же сві­тла, завжди то­ле­ран­тна, спра­ве­дли­ва та при­ві­тна лю­ди­на — Оле­ксандр Сер­гі­йо­вич То­дій­чук. Ко­ле­ктив і чи­та­чі «Дня» пам’ята­ють йо­го гли­бо­кі, змі­стов­ні стат­ті та коментарі на те­ми енер­ге­ти­ки і, зокре­ма, на те­му укра­їн­сько-ро­сій­ських га­зо­вих сто­сун­ків. У них він ви­сту­пав як пе­ре­ко­на­ний український па­трі­от, який об­сто­ює по­лі­ти­чну та енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність на­шої кра­ї­ни і як дер­жав­ний ді­яч (це сло­во він вва­жав ду­же гу­чним і по­мі­тно ні­яко­вів, ко­ли йо­го так на­зи­ва­ли), — за­сту­пник го­ло­ви НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни», і як гро­мад­ський акти­віст — за­снов­ник і пре­зи­дент Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го енер­ге­ти­чно­го клу­бу.

На­ро­дже­ний на Во­ли­ні, Оле­ксандр Ти­мо­фі­йо­вич, зви­чай­но ж, ду­же лю­бив свою ма­лу Ба­тьків­щи­ну. Але на­ша ве­ли­ка кра­ї­на — Укра­ї­на, якій він че­сно слу­жив на всіх по­стах, — від скром­ної по­са­ди інженера в Лу­цько­му від­ді­лен­ні ін­сти­ту­ту «Ді­про­спе­цав­то­транс» до гла­ви прав­лі­н­ня та­кої по­ту­жної уста­но­ви, як Ін­сти­тут транс­пор­ту на­фти в сто­ли­ці і пре­зи­ден­та, гла­ви прав­лі­н­ня одно­го з най­біль­ших під­при­ємств кра­ї­ни — «Укр­транс­на­фти», во­ло­ді­ла всі­ма йо­го по­ми­сла­ми.

Це бу­ла лю­ди­на, не­бай­ду­жа до всьо­го, що ро­би­ло­ся в Укра­ї­ні, він завжди був го­то­вий під­три­ма­ти но­ву ідею, до­по­мог­ти в ре­а­лі­за­ції ін­но­ва­цій, бо­ров­ся за ін­ве­сти­ції, пе­ре­жи­вав за мо­мен­ти, які їм пе­ре­шко­джа­ли. І го­лов­не — він лю­бив усіх лю­дей: сво­їх пра­ців­ни­ків, які при­хо­ди­ли до ньо­го за по­ра­дою та до­по­мо­гою, іно­зем­ців, яких із за­до­во­ле­н­ням зна­йо­мив із до­ся­гне­н­ня­ми на­шої кра­ї­ни і в яких сам вчився на­ви­чок ве­де­н­ня ефе­ктив­но­го бі­зне­су.

Зай­вим бу­ло б го­во­ри­ти, що в То­дій­чу­ка не бу­ло во­ро­гів і бу­ло без­ліч дру­зів. Та­ким, жит­тє­лю­бом, опти­мі­стом і вір­ним то­ва­ри­шем, за­ли­ши­ться в на­шій пам’яті Оле­ксандр Сер­гі­йо­вич.

Ко­ле­ктив «Дня» ви­слов­лює своє спів­чу­т­тя з при­во­ду тяж­кої втра­ти всім рі­дним, близь­ким і дру­зям не­біж­чи­ка. Сві­тла йо­му пам’ять!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.