«Він був вір­ним дру­гом Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ігор САМОКИШ, «День»

У Мо­скві по­про­ща­ли­ся з Бо­ри­сом Нєм­цо­вим

Учо­ра в Мо­скві по­хо­ва­ли Бо­ри­са Нєм­цо­ва. По­про­ща­ти­ся зі спів­го­ло­вою пар­тії ПАР­НАС при­йшли ти­ся­чі лю­дей — до Са­ха­ров­сько­го цен­тру, де від­бу­ла­ся па­на­хи­да, ви­ши­ку­ва­ла­ся ба­га­то­кі­ло­ме­тро­ва чер­га. Тру­ну ви­не­сли під опле­ски лю­дей і ви­гу­ки: «Ге­рої не вми­ра­ють!». Ка­та­фалк за­ки­да­ли кві­та­ми, пі­сля чо­го про­скан­ду­ва­ли: «Ро­сія бу­де віль­ною!». Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко на­го­ро­див Бо­ри­са Нєм­цо­ва ор­де­ном Сво­бо­ди по­смер­тно.

Пи­сьмен­ник, ди­пло­мат та гро­мад­ський ді­яч Юрій ЩЕРБАК осо­би­сто не був зна­йо­мий із Нєм­цо­вим. Але ко­ли ді­знав­ся про вбив­ство, — «обір­ва­ло­ся сер­це» і бу­ло та­ке «вра­же­н­ня, ні­би рі­дну лю­ди­ну втра­тив», роз­по­вів він «Дню». «Я ра- дий, що Пре­зи­дент По­ро­шен­ко на­го­ро­див Нєм­цо­ва ме­да­л­лю Сво­бо­ди. Це ду­же гі­дна від­зна­ка цьо­го яскра­во­го, та­ла­но­ви­то­го ро­сій­сько­го по­лі­ти­ка, яко­го ре­жим Пу­ті­на при­брав з по­лі­ти­чної сце­ни. Нєм­цов був справ­жнім ве­ли- ким ро­сі­я­ни­ном. Він був вір­ним дру­гом Укра­ї­ни. Йо­го пам’ять по­трі­бно гі­дно вша­ну­ва­ти в Ки­є­ві — на­зва­ти ву­ли­цю чи якийсь май­дан на йо­го честь», — від­зна­чив Юрій Щербак.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.