Бю­ро нац­без­пе­ки Поль­щі: НАТО має бу­ти го­то­вим до гі­бри­дної вій­ни

Den (Ukrainian) - - День Планети -

НАТО му­сить бу­ти го­то­вим до від­би­т­тя агре­сії, оскіль­ки «по­ріг від­кри­тої вій­ни у Єв­ро­пі зни­же­но». Про це ска­зав гла­ва Бю­ро на­ціо­наль­ної без­пе­ки Поль­щі Ста­ні­слав Ко­зєй, по­ві­дом­ляє Onet.pl. «Му­си­мо під­го­ту­ва­ти се­бе, і пе­ре­ко­на­ти зро­би­ти це пар­тне­рів по НАТО, до від­по­віді на ри­зи­ки агре­сії, пов’ яза­ні зі зни­же­н­ням по­ро­гу від­кри­тої вій­ни», — ска­зав Ко­зєй. «Я маю на ува­зі гі­бри­дну вій­ну, на­пів­та­єм­ну-на­пів­від­кри­ту агре­сію, що про неї важ­ко ска­за­ти, вій­на це чи ні. Ми по­вин­ні бу­ти го­то­ви­ми впо­ра­тись з нею, і зро­би­ти це швид­ко», — на­го­ло­сив він. На йо­го дум­ку, на­ра­зі шан­си на те, що вій­сько­ві дії за­че­плять Поль­щу, не над­то ви­со­кі. «Пе­ре­тин кор­до­ну дер­жа­ви-чле­на НАТО був би ду­же смі­ли­вим рі­ше­н­ням, оскіль­ки Альянс має над­зви­чай­ний по­тен­ці­ал стри­му­ва­н­ня. Втя­гу­ва­н­ня се­бе у вій­ну з НАТО бу­ло б чи­мось над­зви­чай­ним, однак не мо­жна і ви­клю­ча­ти та­кий ва­рі­ант» — за­зна­чив Ко­зєй. Во­дно­час, на йо­го дум­ку, якщо Ро­сія на­ва­жи­ться на це, то під за­гро­зою пе­ред­усім бал­тій­ські кра­ї­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.