«ІД» ата­ку­ва­ла на­фто­ві ро­до­ви­ща в Лі­вії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Бо­йо­ви­ки ра­ди­каль­но­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» («ІД») ата­ку­ва­ли два на­фто­ві ро­до­ви­ща в Лі­вії і по­шко­ди­ли тру­бо­про­від, що ве­де до пор­ту Ес-Сідр. Про це по­ві­дом­ляє Reuters з по­си­ла­н­ням на прес-се­кре­та­ря слу­жби охо­ро­ни на­фто­вих об’єктів Лі­вії Алі Ха­сі. Як по­ві­до­мив Ха­сі, ата­ко­ва­ні бо­йо­ви­ка­ми ро­до­ви­ща роз­та­шо­ва­ні в ра­йо­ні Ма­брук та Ель-Ба­хі. «Чи­слен­ні гру­пи бо­йо­ви­ків під­да­ли об­стрі­лу на­фто­ві ро­до­ви­ща Ма­брук і Ель-Ба­хі. Во­ни по­шко­ди­ли на­фто­про­від, що спо­лу­чає ро­до­ви­ща з пор­том Ес-Сідр», — за­явив Ха­сі. За йо­го сло­ва­ми, бої в цих ра­йо­нах три­ва­ють і зав­да­ну шко­ду ще важ­ко оці­ни­ти. На­га­да­є­мо, ши­ро­ка екс­пан­сія «ІД», що за­хо­пи­ла зна­чну те­ри­то­рію Іра­ку і Си­рії, ста­ла одні­єю з го­лов­них сві­то­вих про­блем 2014 ро­ку. Угру­по­ва­н­ня, що на­лі­чує, за да­ни­ми ЦРУ, близь­ко 30 тис. бо­йо­ви­ків, про­го­ло­си­ло на за­хо­пле­них те­ри­то­рі­ях ха­лі­фат і пра­гне й да­лі роз­ши­рю­ва­ти свої здо­бу­тки. На фо­то­гра­фії — си­ли без­пе­ки Іра­ку ве­дуть бій із бо­йо­ви­ка­ми «ІД».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.