По­ро­шен­ко, Мер­кель і Ол­ланд за­кли­ка­ли Пу­ті­на звіль­ни­ти Сав­чен­ко

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Лі­де­ри Укра­ї­ни, Ні­меч­чи­ни та Фран­ції — Пе­тро По­ро­шен­ко, Ан­ге­ла Мер­кель і Фран­суа Ол­ланд за­кли­ка­ли ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на звіль­ни­ти укра­їн­ську льо­тчи­цю На­дію Сав­чен­ко. Як по­ві­дом­ляє http://24today.net, По­ро­шен­ко та­кож­під­кре­слив ва­жли­вість звіль­не­н­ня всіх за­ру­чни­ків, які не­за­кон­но утри­му­ю­ться в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­сті, а та­ко­жу Ро­сії. Сто­ро­ни по­го­ди­ли­ся про­ве­сти в п’ятни­цю кон­суль­та­ції на рів­ні за­сту­пни­ків мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ, щоб обго­во­ри­ти пи­та­н­ня вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців на Дон­бас. Тим ча­сом, вчо­ра спі­кер МЗС Укра­ї­ни Єв­ген Пе­ре­бий­ніс за­явив, що стан Сав­чен­ко кри­ти­чний. «За ін­фор­ма­ці­єю адво­ка­та, який вчо­ра від­ві­ду­вав На­дію, у неї по­ча­ли­ся сер­йо­зні про­бле­ми зі здо­ров’ям, зокре­ма, з жов­чним мі­ху­ром і шлун­ком. Во­на про­дов­жує пи­ти тіль­ки чай та во­ду і, не­зва­жа­ю­чи на про­ха­н­ня кон­су­ла, адво­ка­тів і пра­во­за­хи­сни­ків, від­мов­ля­є­ться при­пи­ни­ти го­ло­ду­ва­н­ня, яке три­ває 81-й день», — ска­зав Пе­ре­бий­ніс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.