«Пер­мь-36» за­кри­ва­є­ться

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ав­то­ном­на не­ко­мер­цій­на ор­га­ні­за­ція «Ме­мо­рі­аль­ний центр істо­рії по­лі­ти­чних ре­пре­сій «Пер­мь-36» (АНО «Пер­мь-36») при­пи­няє свою ді­яль­ність і роз­по­чи­нає про­це­ду­ру са­мо­лі­кві­да­ції. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті му­зею. «Усі спро­би пе­ре­мо­вин з адмі­ні­стра­ці­єю Перм­сько­го краю про збе­ре­же­н­ня «Пе­рьми-36» як справ­жньо­го му­зею істо­рії по­лі­ти­чних ре­пре­сій в СРСР і як уні­каль­ної істо­ри­чної пам’ятки ви­яви­ли­ся без­ре­зуль­та­тни­ми. Усі мо­жли­во­сті АНО «Пер­мь-36» ви­бу­ду­ва­ти пар­тнер­ство вла­ди і гро­мад­сько­сті в цьо­му пи­тан­ні ви­чер­па­ні», — йде­ться у звер­нен­ні адмі­ні­стра­ції. У ли­пні 2014 ро­ку пра­ців­ни­ки АНО по­ві­до­ми­ли про за­кри­т­тя сво­їх про­сві­тни­цьких про­е­ктів, не до­че­кав­шись фі­нан­су­ва­н­ня з ре­гіо­наль­но­го бю­дже­ту, обі­ця­но­го ра­ні­ше гу­бер­на­то­ром обла­сті. Кон­флікт ке­рів­ни­цтва АНО «Пер­мь-36» і адмі­ні­стра­ції Перм­сько­го краю роз­го­рів­ся рік то­му, ко­ли уста­но­ву бу­ло фа­кти­чно роз­ді­ле­но на дві ча­сти­ни — АНО і му­зей­ний ком­плекс. Май­но­ві і го­спо­дар­ські пи­та­н­ня ком­пле­ксу при цьо­му опи­ни­ли­ся у ві­дан­ні кра­йо­вої вла­ди, а ке­рів­ни­цтво АНО фа­кти­чно усу­ну­ли від управ­лі­н­ня ство­ре­но­го ним же му­зею.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.