Суд ска­су­вав пар­ла­мент­ські ви­бо­ри в Єги­пті

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Адмі­ні­стра­тив­ний суд у Єги­пті по­ста­но­вив ска­су­ва­ти пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, при­зна­че­ні на кі­нець бе­ре­зня, ви­знав­ши їх про­ве­де­н­ня та­ким, що не від­по­від­ає кон­сти­ту­ції кра­ї­ни. Ли­ше напередодні Вер­хов­ний суд кра­ї­ни вка­зав на су­пе­ре­чність у ви­бор­но­му за­ко­но­дав­стві, ви­знав­ши йо­го ча­сти­ну ан­ти­кон­сти­ту­цій­ною. Ко­ли те­пер змо­жуть від­бу­ти­ся ви­бо­ри, які ма­ють по­кла­сти край пря­мо­му прав­лін­ню кра­ї­ною вій­сько­вим ко­ман­ду­ва­н­ням, не­зро­зумі­ло. Пар­ла­мент у Єги­пті бу­ло роз­пу­ще­но 2012 ро­ку. Від­то­ді пред­став­ни­цько­го ор­га­ну за­ко­но­дав­чої вла­ди в кра­ї­ні не­має.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.