«Усе за­ле­жа­ти­ме від то­го, які зав­да­н­ня по­ста­вив йо­му Пре­зи­дент»

Він­ни­ча­ни — про но­во­го очіль­ни­ка ре­гіо­ну Ва­ле­рія Ко­ро­вія

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Окса­на СОБКО, Він­ни­ця

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко про­дов­жує уком­пле­кто­ву­ва­ти по­са­ди го­лів обла­сних дер­жав­них адмі­ні­стра­цій. Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми гла­ва дер­жа­ви при­їхав до Він­ни­ці, щоб осо­би­сто пред­ста­ви­ти но­во­го очіль­ни­ка Він­ни­цької обла­сті Ва­ле­рія Ко­ро­вія. Як по­зна­чи­ться ця ка­дро­ва пе­ре­ста­нов­ка на си­ту­а­цію в ре­гіо­ні та чи зу­міє Ко­ро­вій ста­ти гар­ним го­спо­да­рем Він­нич­чи­ни? «День» за­пи­тав про це він­ни­цьких екс­пер­тів.

«При­зна­че­н­ня Ва­ле­рія Ко­ро­вія на по­са­ду го­ло­ви ОДА — це по­си­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го на­прям­ку. Він як до­свід­че­ний еко­но­міст іде­аль­но під­хо­дить на роль ан­ти­кри­зо­во­го ме­не­дже­ра, яко­го ни­ні по­тре­бує ре­гіон, — вва­жає по­лі­то­лог Оле­ксандр Логінов. — Шу­ка­ти по­лі­ти­чну скла­до­ву в ро­та­ції я не став би: і Ко­ро­вій, і Олій­ник є де­пу­та­та­ми від «Єд­но­сті». Пер­ший у Він­ни­цькій обла­сній ра­ді, дру­гий — у То­ма­шпіль­ській ра­йон­ній. От­же, при­на­ле­жність до єди­но­го по­лі­ти­чно­го цен­тру тя­жі­н­ня (По­ро­шен­ко — Грой­сман — Домбровський) на ре­гіо­наль­но­му рів­ні — оче­ви­дна».

«При­зна­че­н­ня Ко­ро­вія мі­сце­ві ЗМІ оці­ни­ли як ком­про­мі­сне ка­дро­ве рі­ше­н­ня, але — як ком­про­міс усе­ре­ди­ні ко­ман­ди, яка бе­ре по­ча­ток у він­ни­цько­му по­лі­ти­ку­мі, — ве­де да­лі по­лі­то­лог. — Із го­ло­вою обла­сної ра­ди Сер­гі­єм Сви­тком спіль­ну мо­ву зна­йти не­скла­дно в то­му ра­зі, якщо ви­ко­на­вча вла­да дасть йо­му мо­жли­вість са­мо­стій­но з’ясо­ву­ва­ти сто­сун­ки з су­да­ми та ке­рів­ни­ка­ми ко­му­наль­них уста­нов. Екс­це­сів на кшталт штур­му обла­сної ра­ди 6 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку не пе­ред­ба­ча­є­ться».

«Най­пер­ше, чо­го че­ка­ють від но­во­го очіль­ни­ка ре­гіо­ну гро­ма­дя­ни, — це на­ла­го­дже­н­ня нор­маль­но­го кон­та­кту з обла­сною ра­дою. Щоб ці га­не­бні про­ти­сто­я­н­ня зу­пи­ни­ли­ся, а кон­флі­кти на «рів­но­му мі­сці», які ми ма­ли у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку, біль­ше не ви­ни­ка­ли, — го­во­рить жур­на­ліст, ме­діа-ек­сперт Ан­то­ні­на Мніх. — По-дру­ге, маю на­дію, що Ва­ле­рій Ко­ро­вій як го­ло­ва ОДА бу­де спро­мо­жний за­без­пе­чи­ти на­ле­жний рі­вень до­сту­пно­сті вла­ди і про­зо­рість її дій. Цьо­го че­кає все су­спіль­ство. Якщо у нас все до­бре — ми по­ра­ду­є­мо­ся. Але ко­ли є ре­аль­ні про­бле­ми чи, не дай Бо­же, не­без­пе­ки, то не тре­ба їх за­мов­чу­ва­ти. Го­во­ріть із на­ми че­сно».

Спов­не­на опти­мі­зму і де­пу­тат обла­сної ра­ди Окса­на Ма­кси­мець. «Не слід зо­се­ре­джу­ва­ти ува­гу на то­му, «чия це лю­ди­на». Ва­ле­рій Ко­ро­вій — до­свід­че­ний чи­нов­ник та фа­хо­вий еко­но­міст. Він до­бре знає про си­ту­а­цію в обла­сті: ін­ве­сти­цій­ний клі­мат, ре­фор­му ме­ди­ци­ни, про­е­кти з енер­го­ефе­ктив­но­сті то­що. У тан­де­мі з не менш ква­лі­фі­ко­ва­ним за­сту­пни­ком Ан­дрі­єм Гиж­ком йо­му вда­сться ство­ри­ти в обла­сті всі не­об­хі­дні умо­ви для роз­ви­тку еко­но­мі­ки. Зви­чай­но, хтось мо­же за­ки­ну­ти, що ни­ні ре­фор­ми не на ча­сі, бо спер­шу тре­ба ста­бі­лі­зу­ва­ти еко­но­мі­ку дер­жа­ви. Але я не ду­маю, що Ва­ле­рій Ко­ро­вій че­ка­ти­ме вда­ло­го ча­су, він ді­я­ти­ме, і, в пер­шу чер­гу, це сто­су­ва­ти­ме­ться за­про­ва­дже­н­ня де­цен­тра­лі­за­ції. Ко­ро­вій, як ні­хто, ро­зу­мі­є­ться на бю­дже­тних пи­та­н­нях, і він, пе­ре­ко­на­на, від­сто­ю­ва­ти­ме пра­во те­ри­то­рі­аль­них гро­мад за­ли­ша­ти свої крев­ні на мі­сцях».

Але є й ін­ша дум­ка. Гро­мад­ська акти­віс­тка Окса­на Яцюк го­во­рить: «Осо­бли­вих на­дій на Ва­ле­рія Ко­ро­вія не по­кла­даю. Він над­то дов­го пра­цює в си­сте­мі, щоб іні­ці­ю­ва­ти і за­про­ва­джу­ва­ти змі­ни. Але му­шу ви­зна­ти, що Ко­ро­вій пре­кра­сний фа­хі­вець. Він вміє ми­сли­ти і ді­я­ти не­стан­дар­тно. Але си­сте­ма ро­ка­ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла йо­го, як-то ка­жуть, «в хо­ло­сту». І все за­ле­жа­ти­ме від то­го, які зав­да­н­ня по­ста­вив йо­му Пре­зи­дент, — іні­ці­ю­ва­ти змі­ни чи ви­ко­ну­ва­ти вка­зів­ки? По­дей­ку­ють, Ва­ле­рій Ко­ро­вій — це кан­ди­да­ту­ра Грой­сма­на. Але для ме­не він дер­жав­ник, якщо мо­жна так ви­сло­ви­ти­ся. Це із се­рії «слу­жи­ти Ві­тчи­зні там, де ти мо­жеш». Бо, в гло­баль­но­му сен­сі, змі­ню­ю­ться ре­жи­ми й елі­ти, але одно­ча­сно роз­бу­до­ву­є­ться Укра­їн­ська дер­жа­ва. І, як вся­ка дер­жа­ва, во­на по­тре­бує до­свід­че­них чи­нов­ни­ків».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.