Нац­банк під­ви­щив став­ку ре­фі­нан­су­ва­н­ня до 30%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни для по­до­ла­н­ня за­гро­зи на­дмір­но ви­со­кої ін­фля­ції ухва­лив рі­ше­н­ня під­ви­щи­ти з 4 бе­ре­зня став­ку ре­фі­нан­су­ва­н­ня до 30% з 19,5%, по­ві­до­ми­ла під час бри­фін­гу вчо­ра го­ло­ва НБУ Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва, пе­ре­дає УНІАН. «Із зав­тра­шньо­го дня ми ро­би­мо жорс­ткі­шою гро­шо­во-кре­ди­тну по­лі­ти­ку, — ска­за­ла Гон­та­рє­ва. — Для ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції на гро­шо­во­му рин­ку Мо­не­тар­ний ко­мі­тет ре­ко­мен­ду­вав прав­лін­ню НБУ, і прав­лі­н­ня прийня­ло рі­ше­н­ня із зав­тра­шньо­го дня під­ви­щи­ти став­ку ре­фі­нан­су­ва­н­ня до 30%. Це ма­кси­маль­не під­ви­ще­н­ня — з 19,5% ми під­ви­щу­є­мо до 30%». Го­ло­ва НБУ за­зна­чи­ла, що в ар­се­на­лі Нац­бан­ку є не так вже й ба­га­то ін­стру­мен­тів, які да­ють змо­гу впли­ва­ти на ри­нок, — це адмі­ні­стра­тив­ні за­хо­ди, мо­не­тар­на по­лі­ти­ка і мо­жли­вість ін­тер­вен­цій. Всі ці ме­то­ди Нац­банк мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, про­те не менш ва­жли­вим є і по­до­ла­н­ня еле­мен­тар­ної па­ні­ки на рин­ку, на­го­ло­си­ла Гон­та­рє­ва. «Па­ні­ка на ва­лю­тно­му рин­ку ма­ла на­слід­ки на­віть для аб­со­лю­тно нор­маль­но­го існу­ва­н­ня то­ва­рів, які жо­дною мі­рою з ім­пор­том не пов’яза­ні. Па­ні­ка при­зве­ла до то­го, що у нас на по­ли цях ма­га­зи­нів по­ча­ли зни­ка­ти цу­кор, гре­чка, бо­ро­шно, за­па­си яких у кра­ї­ні ве­ли­че­зні, — ска­за­ла Гон­та­рє­ва. — Тіль­ки-но з’яв­ля­є­ться па­ні­чний по­пит, на­віть ці то­ва­ри ро­стуть у ці­ні істо­тно і впли­ва­ють на си­ту­а­цію».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.