У РФ го­то­ві роз­гля­ну­ти на­да­н­ня Укра­ї­ні зниж­ки на газ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

РФ го­то­ва роз­гля­ну­ти мо­жли­вість на­да­н­ня зниж­ки на газ для Укра­ї­ни в рам­ках чин­но­го кон­тра­кту «На­фто­га­зу» з «Газ­про­мом», якщо бу­де від­по­від­не звер­не­н­ня укра­їн­ської сто­ро­ни. Про це по­ві­до­мив мі­ністр енер­ге­ти­ки РФ Оле­ксандр Но­вак в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «Ро­сія 24», пе­ре­дає «РИА Но­во­сти». «В ці­ло­му, в чин­но­му кон­тра­кті пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість на­да­н­ня зниж­ки. Це бу­ло і ра­ні­ше, в 2013 ро­ці і в 2014 ро­ці, зниж­ка на­да­ва­ла­ся. Але роз­мір зниж­ки ба­га­то в чо­му за­ле­жить від по­то­чної си­ту­а­ції, від рин­ку, від кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті ро­сій­сько­го га­зу і так да­лі. Це пре­дмет окре­мих до­мов­ле­но­стей. Те­о­ре­ти­чно та­ка мо­жли­вість є. Якщо бу­дуть від­по­від­ні за­яв­ки з бо­ку спо­жи ва­ча — укра­їн­ської сто­ро­ни, уряд РФ мо­же роз­гля­ну­ти та­ку си­ту­а­цію, вра­хо­вую чи, що це зниж­ка не на ці­ну, а по су­ті спра­ви змен­ше­н­ня, піль­га по екс­порт­но­му ми­ту » , — ска зав Но вак. На га да є мо, що ці на на ро сійсь кий газ для Укра­ї­ни в пер­шо­му квар­та­лі 2015 ста­но­вить 329 до­ла­рів за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Укра­ї­на, згі­дно з зи­мо­вим пла­ном, по­го­дже­ним в кін ці жов т ня 2014 ро ку пі сля три ва лих пе ре го во рів за учас тю Єв­ро ко мі сії, от ри мує ро сійсь кий газ в ре жи мі пе ред оп ла ти зі зниж­кою в 100 до­ла­рів на ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Зи­мо­вий план бу­де ді­я­ти до кві­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.