Ще три бан­ки ви­зна­но не­пла­то­спро­мо­жни­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На­ціо­наль­ний банк Укра­ї­ни (НБУ) ви­знав Дель­та Банк, Кре­ди­т­пром­банк і Оме­га Банк не­пла­то­спро­мо­жни­ми. Як по­ві­дом­ля­є­ться на веб- сай ті НБУ, від по від ні рі шен ня за кріп ле­ні по ста но ва ми Нац­бан­ку №150, №151 і №152 від 2 бе­ре­зня. «94% всіх вкла­дни­ків АТ Дель­та Банк ма­ють вкла­ди в ме­жах га­ран­то­ва­ної Фон­дом га­ран­ту­ва­н­ня вкла­дів фі­зи­чних осіб су­ми 200 ти­сяч гри­вень, так що во­ни отри­ма­ють свої вкла­ди в пов­но­му об­ся­зі. Кіль­кість та­ких вкла­дни­ків скла­дає 554 ти­ся­чі. Ча­сти­ну клі­єн­тів зі зна­чни­ми об­ся­га­ми вкла­дів (бі­ля 6% від кіль­ко­сті усіх вкла­дни­ків) отри­ма­ють свої вкла­ди в ме­жах су­ми, га­ран­то­ва­ної Фон­дом», — від­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, основ­ні акціо­не­ри бан­ку не змо­гли своє­ча­сно збіль­ши ти ка­пі­тал в не­об­хі­дно­му об’ємі і при­тя­гну­ти лік від ність для за без пе чен ня ви ко нан ня зо бов’ язань пе ред вкла­дни­ка­ми. Сто­сов­но Кре­ди­т­пром­бан­ку і Оме­га Бан­ку, в по­ві­дом­лен­ні вка­зу­є­ться, що вла­сни­ком банків не бу­ли прийня­ті за­хо­ди по на­дан­ню фі­нан­со­вої під­трим­ки банків з ме­тою при­ве­де­н­ня їх ді­яль­но­сті у від­по­від­ність з ви­мо­га­ми за­ко­но­дав­ства. До­да­мо, що Дель­та Банк за­сно­ва­ний 2006 ро­ку, Кре­ди­т­пром­банк — 1997-го, а Оме­га Банк (ра­ні­ше Све­дбанк) — 1991 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.