Мі­ні­маль­ні та­ри­фи на газ для на­се­ле­н­ня зро­стуть у 3,3 ра­за

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На ці о наль на ко мі сія, що здій с нює дер жав не ре гу лю ван ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки та ко­му­наль­них по­слуг ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня мі­ні­маль­но­го та­ри­фу на газ для на­се­ле­н­ня в 3,3 ра­за — до 3600 грн/тис куб. ме­трів з 1 кві­тня цьо­го ро­ку, пе­ре­дає УНН. Від­по­від­не рі­ше­н­ня бу­ло ухва­ле­но на вчо­ра­шньо­му за­сі­дан­ні ко­мі­сії. Та­ка ці­на бу­де ді­я­ти на об­сяг до 200 ку­бо­ме­трів на мі­сяць і ли­ше в опа­лю­валь­ний се­зон (з 1 жов­тня по 30 кві­тня). Об­сяг по­над 200 ку­бо­ме­трів на мі­сяць, а та­кож спо­жи­тий не в опа­лю­валь­ний се­зон газ бу­де опла­чу­ва­ти­ся за ціною 7188 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­мет рів. За від сут нос ті лі чиль ни ків на се лен ня пла ти ти ме за газ єди­ну ці­ну 7188 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. На­га­да­є­мо, під­пи­са­ний ме­мо­ран­дум між Ка­бмі­ном та Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом пе­ред­ба­чає під­ви­ще­н­ня ці­ни на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня до 3600 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів (50% від орі­єн­тов­ної рин­ко­вої ці­ни) при спо­жи­ван­ні га­зу одним до­мо­го­спо­дар­ством не біль­ше 200 ку­бо­ме­трів на мі­сяць під час опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду. 10 лю­то­го Вер­хов­на Ра­да зо­бов’ яза­ла НКРЕКП вста­нов­лю­ва­ти та­ри­фи на газ і еле­ктро­енер­гію для на­се­ле­н­ня ниж­че еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­но­го рів­ня за узго­дже­н­ням з Ка­бмі­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.