Мі­на­гро­прод: «Укра­ї­на пла­нує від­кри­ти з Туреччиною спіль­ні під­при­єм­ства»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на пла­нує ство­ри­ти з Туреччиною ряд спіль­них під­при­ємств, а та­кож акти­ві­зу­ва­ти ін­ве­сти­цій­не спів­ро­бі­тни­цтво. Про це на зу­стрі­чі з по­слом Ту­реч­чи­ни в Укра­ї­ні Йо­не­том Джа­ном Те­зе­лем за явив мі ністр аг рар ної по лі ти ки і про до воль ст ва Укра ї ни Оле­ксій Павленко. «Мі­ністр від­зна­чив основ­ні на­прям­ки спів­пра­ці — ак ти ві за цію ін вес ти цій но го спів ро біт ниц т ва, ство рен ня спіль­них під­при­ємств, про­ве­де­н­ня між­на­ро­дних фо­ру­мів із за­лу­че­н­ням бі­знес-стру­ктур Укра­ї­ни і Ту­реч­чи­ни», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні прес-слу­жби ві­дом­ства. Павленко та­кож від­зна­чив ва­жли­вість про­ве­де­н­ня в 2015 ро­ці укра­їн­сько-ту­ре­цької ро­бо­чої гру­пи з пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства, яку мо­жна про­ве­сти під час 10-го за­сі­да­н­ня між­уря­до­вої укра­їн­сько-ту­ре­цької ко­мі­сії з тор - го­вель­но-еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.