До­хо­ди зве­де­но­го бю­дже­ту за сі­чень-лю­тий зро­сли на 21%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Від по­ча­тку ро­ку до­хо­ди зве­де­но­го бю­дже­ту ста­но­ви­ли 71,5 мі­льяр­да гри­вень. Це на 12,5 міль­йо­на гри­вень або на 21,2%, біль­ше, ніж за ана ло гіч ний пе рі од ми ну ло го ро ку, по ві дом ляє прес­слу­жба Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, із ура­ху­ва­н­ням пе­ре­ра­ху­вань від­по­від­но до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни до­хо­ди дер­жав­но­го бю­дже­ту за вка­за­ний пе­рі­од ста­но­ви­ли 58,6 мі­льяр­да гри­вень, до мі­сце­вих бю­дже­тів на­ді­йшло 13 мі­льяр­да гри­вень. На­га­да­є­мо, що, згі­дно з держ­бю­дже­том на 2015 рік, до­хо­ди, сфор­мо­ва­ні за ра­ху­нок по­да­тко­вих над­хо­джень, ма­ють ста­но­ви­ти 365,6 мі­льяр­да гри­вень, що ви­ще фа­кти­чних по­ка­зни­ків по­да­тко­вих над­хо­джень 2014 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.