Ані про­грам, ані ко­штів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Гро­мад­ські акти­ві­сти при­фрон­то­вих обла­стей про­ве­ли ау­дит: скіль­ки ко­штів ви­тра­че­но на по­тре­би пе­ре­се­лен­ців та скіль­ки пла­ну­є­ться...

Су­сі­дні з зо­ною АТО обла­сті — Хар­ків­ська, Дні­про­пе­тров­ська та Пол­тав­ська — про­ве­ли гро­мад­ський ау­дит фі­нан­со­вих ви­трат із бю­дже­ту для пе­ре­се­лен­ців. Екс­пер­ти над­си­ла­ли ін­фор­ма­цій­ні за­пи­ти до ор­га­нів вла­ди, а та­кож­про­во­ди­ли ан­ке­ту­ва­н­ня са­мих пе­ре­се­лен­ців. На осно­ві від­по­від­ей скла­ли рей­тинг по­треб вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. Він іден­ти­чний для усіх ре­гіо­нів: на пер­шо­му мі­сці — пи­та­н­ня ре­є­стра­ції, по­шук житла, пра­це­вла­шту­ва­н­ня, ме­ди­чна до­по­мо­га та вла­шту­ва­н­ня ді­тей в осві­тні за­кла­ди. Однак ко­шти на ви­рі­ше­н­ня цих про­блем най­ча­сті­ше шу­ка­ють мі­сце­ві ор­га­ни, пе­ре­роз­по­ді­ля­ю­чи свої ре­зер­ви: з ін­ших со­ці­аль­них про­грам пе­ре­на­прав­ля­ють гро­ші на під­трим­ку пе­ре­се­лен­ців. Так бу­ло ми­ну­ло­го ро­ку і, пев­но, бу­де й да­лі. Бо окре­мих но­вих про­грам, спе­ці­аль­но для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, ні ра­йо­ни, ні обла­сті не роз­ро­бля­ють. Не йде­ться по­ки і про фі­нан­су­ва­н­ня яки­хось дов­го­стро­ко­вих стра­те­гій, про що вже дав­но го­во­рить гро­мад­ськість.

ДНІ­ПРО­ПЕ­ТРОВСЬК. У ГРА­ФІ ПРО ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ — ПРОЧЕРК

У Дні­про­пе­тров­ській обла­сті акти­ві­сти до­мо­гли­ся від мі­сце­вої вла­ди то­го, що та­ка дов­го­стро­ко­ва про­гра­ма для всьо­го ре­гіо­ну з’яви­ла­ся. До­ку­мент, роз­ра­хо­ва­ний до 2016 ро­ку, за­твер­ди­ла обла­сна адмі­ні­стра­ція, але чо­мусь у гра­фі про орі­єн­тов­ні об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня від­су­тні ци­фри. Тож­цей до­ку­мент так і ли­ши­ться зви­чай­ним па­пе­ром.

— Обла­сна про­гра­ма мі­стить чі­ткий пе­ре­лік за­хо­дів що­до со­ці­аль­ної ада­пта­ції пе­ре­се­лен­ців, пе­ре­лік від­по­від­аль­них осіб та план дій що­до на­да­н­ня до­по­мо­ги, — роз­по­від­ає про ва­жли­вість про­е­кту Іне­са Ма­зур з БФ «Го­ре­ние». — У 2014 ро­ці обла­сний бю­джет не ви­ді­лив ко­штів на по­тре­би ВПО, не бу­ло гро­шей і для мі­сце­вих бю­дже­тів. На ви­пла­ту ма­те­рі­аль­ної до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям із ре­зерв­но­го фон­ду бу­ло ви­пла­че­но 33 міль­йо­ни гри­вень. Це ко­шти на про­жи­ва­н­ня лю­дей та опла­ту ко­му­наль­них по­слуг, що пе­ред­ба­че­но по­ста­но­ва­ми уря­ду. У мі­стах обла­сті від­су­тні окре­мі про­гра­ми що­до на­да­н­ня до­по­мо­ги ВПО, а та­ка під­трим­ка від­бу­ва­є­ться за ра­ху­нок ін­ших про­грам, на­при­клад, про­гра­ми со­ці­аль­но­го за­хи­сту пев­них ка­те­го­рій на­се­ле­н­ня.

Акти­ві­сти про­мо­ні­то­ри­ли фі­нан­су­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців у Пав­ло­гра­ді та Но­во­мо­сков­ську. В остан­ньо­му на по­міч пе­ре­се­лен­цям ко­шти не ви­ді­ля­лись. У Пав­ло­гра­ді зна­йшли у ре­зер­ві 48 ти­сяч гри­вень. До­бре, хоч управ­лі­н­ня осві­ти взя­ло на се­бе хар­чу­ва­н­ня ді­тей у шко­лах та са­до­чках.

Пав­ло­град мо­же ста­ви­ти со­бі «плюс» хі­ба зав­дя­ки мо­дуль­но­му мі­сте­чку. Іне­са Ма­зур по­яснює: спо­ча­тку фі­нан­су­ва­н­ня на се­бе пов­ні­стю взя­ла ні­ме­цька сто­ро­на, але че­рез де­валь­ва­цію грив­ні з пав­ло­град­сько­го бю­дже­ту ви­ді­ле­но май­же міль­йон гри­вень на за­вер­ше­н­ня мон­та­жу бу­ди­но­чків, під­ве­де­н­ня ко­му­ні­ка­цій та утри­ма­н­ня ком­пле­ксу. Але те­пер у бю­дже­ті не­має ко­штів, щоб ком­пен­су­ва­ти про­жи- ва­н­ня у цих бу­ди­но­чках — це ля­гає на пле­чі пе­ре­се­лен­ців.

ПОЛ­ТА­ВА. 1600 ГРИ­ВЕНЬ НА СІ­МОХ

Пол­тав­щи­на від­чу­ла по­тік вну­трі­шніх мі­гран­тів у ли­пні. Як го­во­рить Ва­дим Ште­фан, ек­сперт ана­лі­ти­чно­го цен­тру «Бю­ро еко­но­мі­чних та со­ці­аль­них до­слі­джень», про­тя­гом 2014 ро­ку про­бле­ма ви­рі­шу­ва­ла­ся за ра­ху­нок мі­сце­вих ре­сур­сів, тут зна­хо­ди­ли гро­ші на про­жи­ва­н­ня у гур­то­жи­тках, са­на­то­рі­ях, одно­ра­зо­ві адре­сні ви­пла­ти, на все пі­шло 20 міль­йо­нів гри­вень. Що бу­де цьо­го ро­ку — не­ві­до­мо.

Де­я­кі мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди ау­ди­то­рам від­вер­то зі­зна­ю­ться, що ні­я­ких ко­штів вза­га­лі не ви­ді­ля­ли. Де­я­кі хи­зу­ю­ться, що роз­да­ва­ли гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу, але зі­бра­ну не са­мо­туж­ки, а ту, яку на­да­ла ООН. А ще — до 1 ве­ре­сня ви­да­ли шко­ля­рам кан­це­ляр­ське при­ла­д­дя, а на но­во­рі­чні тор­же­ства за­про­си­ли ді­ток на свя­то, вла­што­ва­не мі­ським го­ло­вою. Є від­по­відь, що гро­шо­ву до­по­мо­гу з ра­йон­но­го бю­дже­ту отри­ма­ло се­ме­ро осіб на за­галь­ну су­му 1600 гри­вень (!). І ці ко­шти «сми­кну­ли» з ін­шої со­ці­аль­ної про­гра­ми. Тож­та­кий пе­ре­роз­по­діл пра­кти­ку­є­ться в усіх ре­гіо­нах. Чи­та­ти та­кі зві­ти тро­хи смі­шно і гір­ко во­дно­час, на­скіль­ки не фа­хо­во та бай­ду­же під­хо­дять чи­нов­ни­ки до ці­єї те­ми.

— Ста­ном на сі­чень 2015 ро­ку за весь рік у Пол­тав­ській обла­сті за­ре­є­стро­ва­но 3500 звер­нень жи­те­лів і з зо­ни АТО, пе­ре­ва­жно сі­мей. Із цих по­ру­ше­них про­блем ви­рі­ше­но 2946. Якщо на­да­н­ня житла по­ру­шу­ва­лось 837 ра­зів, то за­без­пе­че­но тіль­ки 318 за­явок. У цен­три зайня­то­сті по­став­ле­но на облік по­над три ти­ся­чі осіб, але це не зна­чить, що їм зна­йшли ро­бо­ту. Ли­ше 25 % ді­тей пе­ре­се­лен­ців бу­ли влаш- то­ва­ні у ди­тсад­ки, — на­во­дить зі­бра­ну ста­ти­сти­ку Ва­дим Ште­фан. За йо­го сло­ва­ми, най­пер­шу пе­ре­по­ну чи­нов­ни­ки став­лять ще під час ре­є­стра­ції пе­ре­се­лен­ців, цей про­цес бло­ку­є­ться будь-яки­ми ме­то­да­ми. А да­лі йде ба­наль­на еко­но­мія ко­штів на сво­їх же гро­ма­дя­нах

ХАР­КІВ. ДЛЯ РЕ­Є­СТРА­ЦІЇ — КЛИЧ СУ­СІ­ДІВ

Хар­ків­ські ор­га­ні­за­ції про­ве­ли опи­ту­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців та мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди у пра­во­во­му по­лі. Їхні ви­снов­ки: від­су­тня си­сте­ма ін­фор­му­ва­н­ня у рай­цен­трах та се­лах, ку­ди лю­ди мо­жуть звер­ну­ти­ся по до­по­мо­гу. В ор­га­нах ре­є­стра­ції від­мов­ля­ють у взят­ті на облік, бо, бу­цім­то, осо­би при­їха­ли з на­се­ле­но­го пун­кту, який не вхо­дить до зо­ни про­ве­де­н­ня АТО (про цю про­бле­му « День » пи­сав ра­ні­ше: по­при на­каз АТЦ при СБУ, що зо­ною АТО вва­жа­є­ться вся До­не­цька та Лу­ган­ська обла­сті, чи­нов­ни­ки на мі­сцях вва­жа­ють іна­кше).

— Осо­би, які пра­цю­ють у цен­трах ре­є­стра­ції або не зна­йо­мі з на­ка­зом, або, як ка­жуть са­мі пе­ре­се­лен­ці, — це на­каз звер­ху, щоб не ви­пла­чу­ва­ти вка­за­ну до­по­мо­гу і вза­га­лі не ста­ви­ти їх на облік. Та­кож­ці лю­ди ма­ють про­бле­му під час ре­є­стра­ції у цен­трах зайня­то­сті. Як пра­ви­ло, з по­пе­ре­дньо­го мі­сця ро­бо­ти во­ни не звіль­ня­ю­ться, а в цен­трах про­по­ну­ють від­пра­ви­ти ре­ко­мен­до­ва­ний лист на своє під­при­єм­ство, яке вже і не пра­цює, що ба­жа­ють звіль­ни­ти­ся з ро­бо­ти. Але «Укр­по­шта» не пра­цює з ци­ми обла­стя­ми. Як то­ді ста­ти на облік? — за­пи­тує Ори­ся Пе­ка­ре­ні­на, ек­сперт Чу­гу­їв­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи.

Лю­ди і з хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми, яким пе­ред­ба­че­ні лі­ки за дер­жав­ний ра­ху­нок, не мо­жуть отри­ма­ти ме­ди­ка­мен­тів. Їм від­мов­ля­ють че­рез брак ко­штів або, вла­сне, від­су­тність лі­ків. А ста­ти на облік — то, пев­но, вза­га­лі ща­стя. Ори­ся Пе­ка­ре­ні­на роз­по­від­ає, що в ан­ке­тах гро­ма­дя­ни опи­су­ва­ли си­ту­а­ції, ко­ли чи­нов­ни­ки ви­ма­га­ли яко­їсь осо­бли­вої від­мі­тки у па­спор­ті, що лю­ди­на при­бу­ла са­ме із зо­ни АТО. Або ви­ма­га­ють до­від­ки із жи­тло­во- екс­плу­а­та­цій­них кон­тор, що під­твер­джу­ють фа­кти про­жи­ва­н­ня на те­ри­то­рії бо­йо­вих дій, про­сять і до­го­во­ри орен­ди, і ще й за­свід­чи­ти ці акти ма­ють мі­ні­мум двоє су­сі­дів. Під час вій­ни, ко­ли у пер­шу чер­гу лю­ди­на ду­має про вла­сну без­пе­ку, це аб­сур­дно. І тут уже пи­та­н­ня не ли­ше в ко­штах, які че­рез бю­ро­кра­ти­чні пе­ре­по­ни не змо­же отри­ма­ти пе­ре­се­ле­нець, а в люд­ській по­ря­дно­сті та гі­дно­сті.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.