Змі­на яко­сті... чи ви­ві­сок?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Із 1 сі­чня цьо­го ро­ку в Ки­є­ві ма­ла роз­по­ча­ти­ся ме­ди­чна ре­фор­ма. Сто­ли­ця вже вко­тре ста­ла пі­ло­тним мі­стом. КМДА роз­ро­би­ло 12 кро­ків змін, се­ред яких — бо­роть­ба з нелегальними пла­те­жа­ми, ви­со­кі зар­пла­ти ме­ди­кам, еле­ктрон­ний ре­єстр па­ці­єн­тів та лі­ка­рів і пе­ре­тво­ре­н­ня вто­рин­ної лан­ки на лі­кар­ні ін­тен­сив­но­го лі­ку­ва­н­ня. Та ре­аль­них змін Київ ще не роз­по­чав — тре­ба, щоб Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла всі за­ко­но­дав­чі змі­ни, які під­го­ту­ва­ло МОЗ. А це 65 до­ку­мен­тів. Де­пу­та­ти роз­гля­нуть їх на по­ча­тку бе­ре­зня.

«Во­дно­час Київ здій­снює ма­кси­мум мо­жли­вих кро­ків на вла­сно­му рів­ні. У пер­шу чер­гу, це сто­су­є­ться бо­роть­би з ті­ньо­вим обі­гом ко­штів у ме­ди­ци­ні. Та­ко­жмі­сто впро­ва­джує низ­ку які­сних змін — ство­ре­н­ня во­сьми лі­ка­рень ін­тен­сив­ної те­ра­пії, збіль­ше­н­ня до­хо­дів на спе­ці­аль­ні фон­ди лі­ка­рень до 70%», — про­ко­мен­ту­вав «Дню» за­сту­пник ме­ра Ми­хай­ло Ра­ду­цький.

Лі­кар­ні ін­тен­сив­ної те­ра­пії осьось ма­ють за­пра­цю­ва­ти — на ба­зі ки­їв­ських клі­ні­чних лі­ка­рень №1, 6, 8, 12, Лі­кар­ні швид­кої ме­ди­чної до­по­мо­ги м. Ки­є­ва та ди­тя­чих лі­ка­рень №1, 2 ,7. Сю­ди при­во­зи­ти­муть хво­рих, яким по­трі­бно не­від­кла­дне ме­ди­чне втру­ча­н­ня: опе­ра­ції, лі­ку­ва­н­ня пе­ре­ло­мів, травм то­що, щось на зра­зок швид­кої до­по­мо­ги. Ін­ші лі­кар­ні зго­дом пе­ре­тво­рять на за­кла­ди від­нов­но­го лі­ку­ва­н­ня, пла­но­во­го лі­ку­ва­н­ня, хо­спі­сно­го ти­пу. Бу­де спе­ці­а­лі­за­ція ко­жної лі­кар­ні у пев­но­му на­пря­мі. Та­кий під­хід ме­ди­ки схва­лю­ють, адже це поліпшить якість лі­ку­ва­н­ня, але опти­мі­зму не ба­чать, бо не зна­ють пер­спе­ктив фі­нан­су­ва­н­ня.

— Якщо змі­ни­ться ста­тус — на лі­кар­ню ін­тен­сив­но­го лі­ку­ва­н­ня, змі­ни­ться і фі­нан­су­ва­н­ня та штат. По­ки не зна­є­мо ні­чо­го, — роз­по­від­ає Та­ї­сія Ло­бо­да, го­лов­ний лі­кар Ки­їв­ської мі­ської клі­ні­чної лі­кар­ні №12. — У на­шій лі­кар­ні пла­ну­є­ться від­кри­ти від­ді­ле­н­ня по­лі­трав­ми, та­ке жвід­ді­ле­н­ня є в 17-й лі­кар­ні, що по­руч із на­ми. Ра­зом із тим у нас від­кри­ва­ти­ме­ться від­ді­ле­н­ня не­від­кла­дних ста­нів, це пе­ред­ба­чає на­яв­ність ней­ро­хі­рур­гів, хі­рур­гів, офталь­мо­ло­гів, які ма­ють пра­цю­ва­ти ці­ло­до­бо­во. А це і до-

Київ го­ту­є­ться до ме­дре­фор­ми: на по­ча­тку бе­ре­зня пар­ла­мент має ухва­ли­ти всі не­об­хі­дні змі­ни

да­тко­ві ко­шти, і по­шук спе­ці­а­лі­стів. То­му ми за­про­по­ну­ва­ли Де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я, щоб, на­при­клад, до­ста­ви­ли хво­ро­го з по­лі­трав­мою, по­три­ма­ли йо­го у від­ді­ле­ні не­від­кла­дних ста­нів кіль­ка днів, пе­ре­ве­ли у про­філь­не від­ді­ле­н­ня, де є хі­рур­гія чи офталь­мо­ло­гія, щоб не від­кри­ва­ти в се­бе ці від­ді­ле­н­ня. Бо це важ­ко.

Го­лов­ний лі­кар одні­єї з ди­тя­чих лі­ка­рень, яка те­жу спи­ску ре­фор­ми, не під за­пис по­яснює, що за­раз чу­ють ли­ше роз­мо­ви, а зі змі­ною ви­ві­ски лі­кар­ня має здо­бу­ти ін­ші мо­жли­во­сті: « Щоб це ро­би­ти, тре­ба наситити лі­кар­ні су- ча­сною апа­ра­ту­рою, щоб бу­ли шта­ти під­го­тов­ле­ні, щоб ми не ду­ма­ли, де ме­ди­ка­мен­ти взя­ти, щоб хво­рі їх не ку­пу­ва­ли, що є, на наш со­ром, сьо­го­дні».

А в КМДА ду­ма­ють тро­хи іна­кше. «Оскіль­ки ці кро­ки ви­ма­га­ють не стіль­ки ве­ли­ких ка­пі­та­ло­вкла­день, скіль­ки го­спо­дар­сько­го під­хо­ду, впев­не­ний, що біль­шість із них бу­де ре­а­лі­зо­ва­но за пів­ро­ку», — вва­жає Ми­хай­ло Ра­ду­цький. Зар­пла­ти по 8 — 12 ти­сяч і від­чу­тні змі­ни для па­ці­єн­тів чи­нов­ник обіцяє вже у черв­ні-ли­пні цьо­го ро­ку. Під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти пе­ред­ба­ча­є­ться за ра­ху­нок впро­вад- же­н­ня прин­ци­пу «гро­ші хо­дять за па­ці­єн­том»: ме­ди­чні за­кла­ди фі­нан­су­ва­ти­му­ться не за кіль­кі­стю лі­жок, а за кіль­кі­стю па­ці­єн­тів, а 25% від су­ми, яку спла­ти­ло мі­сто чи стра­хо­ва ком­па­нія за на­да­ну ме­ди­чну по­слу­гу, йти­ме на опла­ту пра­ці ме­ди­чно­го пер­со­на­лу.

Та ко­ли «День» за­пи­ту­вав лі­ка­рів про ле­га­лі­за­цію па­ці­єнт­ських бла­го­дій­них вне­сків чи під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти, у від­по­відь чу­ли від­вер­то при­крі зі­зна­н­ня. Го­лов­ний лі­кар 12-ї лі­кар­ні по­ясни­ла, що у їхньо­му за­кла­ді бла­го­дій­ні вне­ски хво­рі пла­тять офі­цій­но вже дав­но: на ра­ху­нок лі­кар­ні че­рез «Ощад­ка­су». За ці ко­шти утри­му­ють за­клад, бо, на­при­клад, із жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку не отри­му­ва­ли з бю­дже­ту жо­дної ко­пій­ки. От ча­сти­на цих ко­штів і йде на го­спо­дар­ські ви­тра­ти, ще ча­сти­на — на ме­ди­ка­мен­ти для екс­тре­них ви­пад­ків. Остан­ньо­го ра­зу цей ре­зерв лі­ків по­пов­ни­ли на пів­міль­йо­на гри­вень.

— Ми тро­хи лі­ку­є­мо, тро­хи хар­чу­є­мо за наш ра­ху­нок, звер­ну­ли­ся до бла­го­дій­ни­ків, щоб до­по­мо­гли із про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня­ми та медикаментами. Чо­го у нас не­має, лю­ди до­ку­по­ву­ють. Що сто­су­є­ться го­но­ра­ру чи по­дя­ки лі­ка­рю, то лю­ди­на са­ма з цим ви­зна­ча­є­ться, — до­дає Та­ї­сія Ло­бо­да.

Ще один лі­кар 6-ї мі­ської лі­кар­ні на за­пи­та­н­ня про фі­нан­су­ва­н­ня те­жво­лів за­ли­ши­тись ано­нім­ним. Від­так про­ко­мен­ту­вав, що по­ки осо­бли­во­го ен­ту­зі­а­зму він та ко­ле­ги не ма­ють. Лі­ка­рі не ро­зу­мі­ють: якщо хво­рі бу­дуть пла­ти­ти гро­ші офі­цій­но, ці ко­шти пі­дуть у бю­джет Ки­є­ва, а ось чи по­вер­ну­ться на­зад у ви­гля­ді апа­ра­тів УЗД чи лі­ків? Ме­дик вва­жає, що ча­сти­ну ко­штів не­об­хі­дно за­ли­ша­ти у лі­кар­нях, на­при­клад, на пре­мії лі­ка­рям, щоб бу­ла до­да­тко­ва мо­ти­ва­ція. Мов­ляв, дві ти­ся­чі гри­вень — це жне зар­пла­та.

Чо­мусь не­має то­чок до­ти­ку у ба­чен­ні ре­фор­ми між­ме­ди­ка­ми та чи­нов­ни­ка­ми. Одні хо­чуть пра­цю­ва­ти, як і ра­ні­ше, але з ін­шим фі­нан­су­ва­н­ням, вла­да жви­ма­гає ін­шо­го під­хо­ду до ро­бо­ти. А ре­зуль­тат ма­ють від­чу­ти па­ці­єн­ти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.