Мо­сква – без укра­їн­ської книж­ки?

Кни­го­збір­ня укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Мо­скві втра­чає ста­тус юри­ди­чної осо­би. Фа­кти­чно, це лі­кві­да­ція...

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Зкві­тня 2015 ро­ку Бі­бліо­те­ка укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Мо­скві мо­же при­пи­ни­ти своє існу­ва­н­ня. Во­на втра­чає ста­тус са­мо­стій­ної спе­ці­а­лі­зо­ва­ної кни­го­збір­ні. На­ка­зом Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри мі­ста Мо­скви №567 від 30 червня 2014 ро­ку її бу­де ре­ор­га­ні­зо­ва­но і пе­ре­тво­ре­но на зви­чай­ну пу­блі­чну кни­го­збір­ню. Ди­ре­ктор кни­го­збір­ні На­та­лія Ша­рі­на ро­зу­міє, що ре­ор­га­ні­за­ція тя­гне за со­бою втра­ту спе­ці­а­лі­за­ції. До ре­чі, це — єди­на укра­їн­ська куль­тур­на уста­но­ва в Мо­скві та Ро­сії, під­кре­слю­ють пра­ців­ни­ки уста­но­ви.

«Кни­го­збір­ня при­єд­на­є­ться до Цен­траль­ної бі­бліо­те­чної си­сте­ми і по­збу­де­ться ста­ту­су юри­ди­чної осо­би. — роз­по­від­ає На­та­ля Ша­рі­на. — Пра­цю­ва­ти та­ко­жбу­де за Ста­ту­том ЦБС ЦАО, в яко­му спе­ці­а­лі­за­ції «укра­їн­ська лі­те­ра­ту­ра» не­має. Ам­ба­са­да Укра­ї­ни знає про цю си­ту­а­цію. Ми зна­є­мо, що від Укра­ї­ни був за­пит до МЗС Ро­сій­ської фе­де­ра­ції, але про до­лю за­пи­ту нам не ві­до­мо. На­ра­зі укра­їн­ські книж­ки за­ли­ша­ться в кни­го­збір­ні, роз­да­ва­ти їх ні­хто не зби­ра­є­ться. Ко­ле­ктив так са­мо за­ли­ша­є­ться на сво­їх мі­сцях».

Гро­мад­ська ра­да і ке­рів­ни­цтво уста­но­ви не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся до Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри мі­ста Мо­скви з про­ха­н­ням ска­су­ва­ти цю ухва­лу, але на­ра­зі ре­зуль­та­тів не­має. Їх за­пев­ня­ють: ре­ор­га­ні­за­ція спри­я­ти­ме ро­бо­ті. На­при­клад, пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Оле­на Зе­лен­цо­ва на за­пит кни­го­збір­ні про при­чи­ни та­кої ухва­ли за­зна­чи­ла, що ре­ор­га­ні­за­ція спря­мо­ва­на на подаль­ший роз­ви­ток Бі­бліо­те­ки укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри за ра­ху­нок за­лу­че­н­ня фі­нан­со­во­го і адмі­ні­стра­тив­но­го по­тен­ці­а­лу Цен­тра­лі­зо­ва­ної бі­бліо­те­чної си­сте­ми. Це до­по­мо­же ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чно­го за­без­пе­че­н­ня кни­го­збір­ні, вклю­ча­ю­чи роз­ви­ток муль­ти­ме­дій­них те­хно­ло­гій. Окрім то­го, це до­зво­лить її ке­рів­ни­цтву по­збу­ти­ся зай­вих го­спо­дар­ських обов’яз­ків.

Бі­блі­о­те­ку укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри в Мо­скві бу­ло ство­ре­но ще в 20-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­річ­чя. Ту­ди зби­ра­ли книж­ки зі всьо­го сві­ту. 1938 ро­ку всі на­ціо­наль­ні кни­го­збір­ні в Мо­скві бу­ло за­кри­то й укра­їн­ські книж­ки опи­ни­ли­ся у Льво­ві. До Мо­скви їх по­вер­ну­ли ли­ше 1989-го. 2007 ро­ку кни­го­збір­ня вже бу­ла на ме­жі за­кри­т­тя. 2010-го про­ти бі­бліо­те­ки по­ру­ши­ли кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом ні­би­то по­ши­ре­н­ня ру­со­фоб­ської лі­те­ра­ту­ри. Але то­ді все ви­рі­ши­ло­ся на ко­ристь ор­га­ні­за­ції.

«ЦЕ МО­ЖЕ БУ­ТИ Й ПО­ЛІ­ТИ­ЧНА УХВА­ЛА»

Яро­сла­ва СОШИНСЬКА, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Укра­їн­ської бі­бліо­те­чної асо­ці­а­ції:

— На­ша асо­ці­а­ція зна­ла про по­гро­зи, з яки­ми сти­ка­ла­ся кни­го­збір­ня в Мо­скві. Ми на­ма­га­ли­ся до­по­мог­ти їм ли­ста­ми, а та­кож­те­ле­фо­ну­ва­ли до пев­них дер­жав­них стру­ктур. Так са­мо ми про­во­ди­ли акцію в со­ці­аль­них ме­ре­жах, щоб під­три­ма­ти укра­їн­ську бі­блі­о­те­ку. Ми і на­ші чи­та­чі го­во­ри­ли про те, що та­ка кни­го­збір­ня має бу­ти. У Ки­є­ві так са­мо є кни­го­збір­ні лі­те­ра­ту­ри ко­ли­шніх ра­дян­ських ре­спу­блік. На­при­клад, ка­зах­ської, азер­бай­джан­ської лі­те­ра­ту­ри. Ці за­кла­ди не ли­ше не за­кри­ва­ю­ться, їхні фон­ди по­стій­но по­пов­ню­ю­ться, оскіль­ки пев­ним куль­тур­ним мен­ши­нам це ці­ка­во. Їхній до­ступ до ін­фор­ма­ції не мо­жна обме­жу­ва­ти.

У чо­му при­чи­на ре­ор­га­ні­за­ції Бі­бліо­те­ки укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри, нам не­ві­до­мо. Це мо­жуть бу­ти чин­ни­ки еко­но­мі­чно­го ха­ра­кте­ру, оскіль­ки в Укра­ї­ні з тих же при­чин за­раз від­бу­ва­є­ться ре­ор­га­ні­за­ція бі­бліо­те­чної ме­ре­жі. Але це мо­же бу­ти й по­лі­ти­чна ухва­ла.

Укра­їн­ська бі­бліо­те­чна асо­ці­а­ція від­сто­ює по­зи­цію, що дер­жав­на по­лі­ти­ка не по­вин­на впли­ва­ти на до­ступ до ін­фор­ма­ції для гро­ма­дян. Ма­ють бу­ти ре­сур­си, які орі­єн­ту­ю­ться на зна­н­ня і зв’яз­ки між­кра­ї­на­ми. Ме­ні зда­є­ться, що в гло­баль­но­му сві­ті ми не мо­же­мо бу­ти ізо­льо­ва­ни­ми...

«РО­СІЯ СА­МА СЕ­БЕ ІЗО­ЛЮЄ ВІД УСЬО­ГО СВІ­ТУ»

Ста­ні­слав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, до­ктор істо­ри­чних на­ук, про­фе­сор, за­ві­ду­вач від­ді­лу істо­рії Укра­ї­ни 20—30-х рр. ХХ ст. Iн­сти­ту­ту істо­рії Укра­ї­ни НАН Укра­ї­ни

— Я зу­стрів но­ви­ну про си­ту­а­цію в Бі­бліо­те­ці укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри з гір­ко­тою. Це одна з не­ба­га­тьох ін­сти­ту­цій, яка пов’язу­ва­ла нас із Ро­сі­єю. На­ші кон­та­кти з ро­сій­ськи­ми вче­ни­ми кіль­ка ра­зів здій­сню­ва­ли­ся са­ме че­рез цю бі­блі­о­те­ку. На­при­клад, во­на ор­га­ні­зо­ву­ва­ла се­мі­на­ри і сим­по­зі­у­ми, при­свя­че­ні пи­тан­ню Го­ло­до­мо­ру. Я зна­йо­мий з фон­да­ми бі­бліо­те­ки, ба­чив, як во­ни по­пов­ню­ю­ться. Лю­ди в цій бі­бліо­те­ці щи­ро хо­ті­ли до­не­сти мо­скви­чам ін­фор­ма­цію про Укра­ї­ну, про­па­гу­ва­ли істо­рію Укра­ї­ни, яку Пу­тін за­раз на­пря­му має на­мір при­вла­сни­ти ра­зом із те­ри­то­рі­єю і на­се­ле­н­ням.

Фа­кти­чне зни­ще­н­ня бі­бліо­те­ки — це ізо­ля­ція ро­сій­сько­го со­ці­у­му від всьо­го то­го, що ми мо­же­мо йо­му ска­за­ти. Усі куль­тур­ні зв’яз­ки між­на­ми обри­ва­ю­ться. Страх пе­ред укра­їн­ською кни­гою і пе­ред усім укра­їн­ським ви­ни­кає то­му, що в Ро­сії шту­чно ство­ре­но си­ту­а­цію, ко­ли все, що від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, фаль­си­фі­ку­є­ться. Фа­кти­чно Ро­сія са­ма се­бе ізо­лює від усьо­го сві­ту. Це вте­ча не ли­ше від укра­їн­ської куль­ту­ри, яка чу­до­во при­жи­ла­ся за 20 ро­ків, а й від за­хі­дної куль­ту­ри. Ви­хо­ву­є­ться ненависть до аме­ри­кан­ців, НАТО, Єв­ро­пи. Ми ба­чи­мо про­па­ган­ду Єв­ра­зій­ської спів­пра­ці. Хо­ча во­на не мо­же існу­ва­ти, Ки­тай та ін­ші кра­ї­ни не під­ко­ря­ти­му­ться ро­сій­ській ма­нії ве­ли­чі у зов­ні­шній по­лі­ти­ці...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.