«На­щад­ки» Юлія Мей­ту­са

Den (Ukrainian) - - Культура - Іри­на СІКОРСЬКА, му­зи­ко­зна­вець, Кі­ро­во­град—Київ

У Кі­ро­во­гра­ді від­був­ся «Classik-proekt», при­свя­че­ний пам’яті ви­да­тно­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра

«Classik-proekt» — фе­сти­валь ві­тчи­зня­ної ака­де­мі­чної му­зи­ки, ве­де свою істо­рію від пам’ятно­го 2003 ро­ку, ко­ли на честь 100-рі­чно­го юві­лею Ю. С. Мей­ту­са в Кі­ро­во­град­ській му­зи­чній шко­лі №2 (ни­ні во­на но­сить йо­го ім’я) на чо­лі з ди­ре­кто­ром Ва­лен­ти­ною Ре­вен­ко (са­ме во­на бу­ла ав­то­ром то­го про­е­кту й усіх на­сту­пних по­чи­нань) бу­ло ви­рі­ше­но про­ве­сти обла­сний кон­курс юних ком­по­зи­то­рів. На ща­стя ця ідея зна­йшла по­ро­зу­мі­н­ня й під­трим­ку в осо­бі мі­ської та обла­сної вла­ди та ви­яви­ла­ся нав­ди­во­ви­жу плі­дною: за ми­ну­лі ро­ки від­бу­ло­ся 6 ком­по­зи­тор­ських кон­кур­сів, на яких по­над 140 юних ав­то­рів отри­ма­ли під­трим­ку і бла­го­сло­ве­н­ня на подаль­ші твор­чі по­шу­ки від ві­до­мих укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів­го­стей фе­сти­ва­лю, які очо­лю­ва­ли жу­рі кон­кур­сів та бу­ли ге­ро­я­ми вла­сних ав­тор­ських кон­цер­тів — ще одні­єї «ро­дзин­ки» фе­сти­ва­лю. Ві­до­мі укра­їн­ські ком­по­зи­то­ри Олег По­льо­вий, Ми­хай­ло Сте­па­нен­ко, Во­ло­ди­мир Пту­шкін, Бо­г­да­на Фільц, Левкой Жан­на Ко­ло­ду­би, Ві­ктор Сте­пур­ко пре­зен­ту­ва­ли кі­ро­во­град­ській спіль­но­ті свій му­зи­чний до­ро­бок ра­зом зі сто­ли­чни­ми та мі­сце­ви­ми му­зи­кан­та­ми.

Упро­дов­ждва­над­ця­ти ро­ків існу­ва­н­ня фе­сти­валь від­тво­рив бар­ви­сту ка­лей­до­ско­пі­чну па­лі­тру су­ча­сно­го ака­де­мі­чно­го му­зи­чно­го ми­сте­цтва, але, по­руч із му­зи­чни­ми акці­я­ми на рі­зних кон­цер­тних май­дан­чи­ках мі­ста від­бу­ва­ю­ться ви­став­ки й вер­ні­са­жі, екс­кур­сії до му­зе­їв та твор­чі зу­стрі­чі. Ось ли­ше пе­ре­лік ни­ні­шніх за­хо­дів:ве­чір укра­їн­сько­го ро­ман­су «Мо­ло­ді го­ло­си укра­їн­сько­го со­ло­спі­ву», ве­ли­ка кон­цер­тна про­гра­ма «На по­ша­ну ге­ні­їв», «Му­зи­чна ві­таль­ня в бу­дин­ку Мей­ту­са» (тво­ри ком­по­зи­то­ра у ви­ко­нан­ні учнів і ви­кла­да­чів му­зи­чних шкіл обла­сті), по­ві­дом­ле­н­ня му­зи­ко­знав­ці Ма­ри­ни Дол­гіх «Ге­не­а­ло­гія Мей­ту­сів у ма­те­рі­а­лах Дер­жав­но­го обла­сно­го ар­хі­ву», пре­зен­та­ція книж­ки мі­сце­во­го кра­є­знав­ця Во­ло­ди­ми­ра По­лі­щу­ка про ви­зна­чних зем­ля­ків, ме­мо­рі­аль­на ви­став­ка в Му­зеї му­зи­чної куль­ту­ри іме­ні Ши­ма­нов­сько­го то­що.

Цьо­го­рі­чний уро­чи­стий кон­церт, окрім обов’яз­ко­вих тво­рів Мей­ту­са (ро­ман­си, «Ма­лень­ка ба­ла­да» у ви­ко­нан­ні хо­ру мо­лод­ших кла­сів, чу­до- вих Ва­рі­а­цій на укра­їн­ську те­му) пре­зен­ту­вав та­кож­ці­лий блок із спад­щи­ни Кос-Ана­толь­сько­го (до 105-річ­чя­від дня на­ро­дже­н­ня). У ви­ко­нан­ні учнів, сту­ден­тів та ви­кла­да­чів шко­ли й му­зи­чно­го учи­ли­ща про­зву­ча­ли йо­го Фор­те­пі­ан­ний кон­церт (со­ліс­тка — Ма­рі­ан­на Максименко) по­пу­ляр­ні та ма­ло­ві­до­мі пі­сні й ро­ман­си. А го­сті зі Льво­ва — ла­у­ре­а­ти пре­мії йо­го іме­ні Зі­но­вія Дон­чак та Ді­а­на Чу­ба­кчу­до­во ви­ко­на­ли йо­го фор­те­пі­ан­ні ком­по­зи­ції.

Юлія Сер­гі­йо­ви­ча Мей­ту­са вва­жа­ють фун­да­то­ром укра­їн­ської опе­ри ра­дян­ської до­би, він є ав­то­ром 17 рі­зно­ма­ні­тних за жан­ра­ми опер (чо­ти­ри з них у спів­ав­тор­стві): по­бу­то­ві («Укра­де­не ща­стя»), істо­ри­ко-епі­чні («Яро­слав Мудрий»), ро­ман­ти­чно-каз­ко­ві («Донь­ка ві­тру», «Лей­лі і Ме­джнун»), ге­ро­ї­чні («Мо­ло­да гвар­дія», «Аба­кан»). Зна­чне мі­сце в йо­го твор­чо­сті за­ймає во­каль­на му­зи­ка — він є ав­то­ром близь­ко 300 ро­ман­сів на сло­ва Ле­сі Укра­їн­ки, І.Фран­ка, Т. Шевченка, В. Со­сю­ри, А. Ма­ли­шка, П. Ти­чи­ни, Д. Пав­ли­чка, О. Пу­шкі­на, та ін­ших. Ком­по­зи­то­ром на­пи­са­но ба­га­то ін­стру­мен­таль­них та хо­ро­вих тво­рів для ді­тей.

«Мей­ту­сів­ські чи­та­н­ня» (са­ме під та­кою на­звою про­хо­див кон­курс му­зи­ко­знав­чих роз­ві­док), про­де­мон­стру­ва­ли на­галь­ну по­тре­бу в по­ді­бно­го ро­ду по­чи­на­н­нях: юні шко­ля­рі й «ма­сти­ті» сту­ден­ти му­зи­чно­го учи­ли­ща й ми­сте­цько­го фа­куль­те­ту Кі­ро­во­град­сько­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. В. Вин­ни­чен­ка про­де­мон­стру­ва­ли справ­жню кре­а­тив­ність. «Ще­дрик» М. Ле­он­то­ви­ча: історія ви­ни­кне­н­ня та су­ча­сний по­гляд» (Ма­рія Па­ше­ва, уче­ни­ця 4-го кла­су ДМШ № 2), «Хі­ти укра­їн­ської ро­кму­зи­ки: кре­а­тив­ність му­зи­чно­го ми­сле­н­ня» (Ма­рія Си­до­рак, уче­ни­ця 8 кла­су ДМШ № 1), «Юлій Мей­тус. Три ро­ман­си на сло­ва ра­дян­ських по­е­тів»: су­ча­сний по­гляд» (Юлія Би­чко­ва, сту­ден­тка му­зу­чи­ли­ща) — на­зви ро­біт-пе­ре­мож­ців окре­сли­ли ді­а­па­зон на­у­ко­вих за­ці­кав­лень 20 пре­тен­ден­тів та за­свід­чи­ли пер­спе­ктив­ність про­дов­же­н­ня кон­кур­су в май­бу­тньо­му.

ФОТО НАДАНЕ ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

СТУ­ДЕН­ТКА ЛЬВІВ­СЬКОЇ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ МУ­ЗИ­ЧНОЇ АКА­ДЕ­МІЇ ІМ. М.ЛИ­СЕН­КА ЗІ­НО­ВІЯ-АН­НА ДОН­ЧАК ВІР­ТУ­О­ЗНО ВИ­КО­НА­ЛА «ГУЦУЛЬСЬКУ ТОКАТУ» А.КОС-АНА­ТОЛЬ­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.