Му­зи­чна те­ра­пія

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ар­ти­сти На­ціо­наль­ної опе­ре­ти ви­сту­па­ють пе­ред бій­ця­ми АТО. Дня­ми ар­ти­сти те­а­тру да­ли кон­церт у вій­сько­во­му мі­сте­чку № 27 Ки­їв­сько­го гар­ні­зо­ну для вій­сько­во­слу­жбов­ців осо­бо­во­го скла­ду, за­ді­я­них в АТО. А вчо­ра ду­ші по­ра­не­них на схо­ді бій­ців «лі­ку­ва­ли» кла­си­чним ми­сте­цтвом у Го­лов­но­му вій­сько­во-ме­ди­чно­му клі­ні­чно­му го­спі­та­лі. У клу­бі го­спі­та­лю по­слу­ха­ти бла­го­дій­ний кон­церт при­йшли як па­ці­єн­ти за­кла­ду, се­ред яких бу­ло ба­га­то уча­сни­ків АТО, так і мед­пер­со­нал. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка го­спі­та­лю з ро­бо­ти із осо­бо­вим скла­дом, пол­ков­ни­ка Г.Пе­ро­ва, те­ра­пія му­зи­кою до­по­ма­гає «ви­тяг­ти» з вій­ни па­ці­єн­тів, які, пе­ре­бу­ва­ю­чи у го­спі­та­лі, все одно ве­сьчас по­дум­ки на по­лі бою: «Та­ким чи­ном військовослужбовці від­по­чи­ва­ють, зні­ма­є­ться при­гні­че­ність, во­ни під­ба­дьо­рю­ю­ться. А що ще по­трі­бно для ре­зуль­та­тив­но­го фі­зи­чно­го і пси­хо­ло­гі­чно­го зці­ле­н­ня, як не опти­мі­сти­чний і гар­ний на­стрій». За­ві­ду­вач клу­бом, по­мі­чник на­чаль­ни­ка го­спі­та­лю з ро­бо­ти із гро­мад­ські­стю О. До­бро­воль­ська за­зна­чає, що і для пер­со­на­лу най­ста­рі­шо­го дер­жав­но­го ме­ди­чно­го за­кла­ду Укра­ї­ни пси­хо­ло­гі­чна ре­а­бі­лі­та­ція ви­со­ким ми­сте­цтвом ду­же по­трі­бна. Адже ко­жно­го дня ме­ди­ки ба­ча­тькров, ря­ту­ю­чи жи­т­тя тяж­ко по­ра­не­ним вій­сько­во­слу­жбов­цям. За де­ся­тьмі­ся­ців про­ве­де­н­ня АТО у го­спі­та­лі вже про­лі­ку­ва­ли 3 500 бій­ців... Кон­цер­тна про­гра­ма пе­ре­не­сла гля­да­чів у світ му­зи­ки, співу, тан­цю, по­е­зії й го­лов­не, у світ — без вій­ни, світ — ми­ру, до­бра і лю­бо­ві. Ар­ти­сти На­ціо­наль­ної опе­ре­ти по­да­ру­ва­ли пу­блі­ці свій та­лант і те­пло га­ря­чих сер­дець. Су­дя­чи з ова­цій, най­біль­ше при­па­ли до ду­ші слу­ха­чам: кла­си­чний вальс, Libertango (на му­зи­ку А. П’яц­цо­ли), пі­сні — Blue Suede Shoes (на му­зи­ку та вір­ші К. Пер­кін­са), Let It Be (на му­зи­ку та вір­ші Дж. Лен­но­на, П. Мак­Кар­тні, аран­жу­ва­н­ня ар­ти­ста хо­ру те­а­тру М. Джу­фе­ра), «Гу­цул­ка Ксе­ня» (му­зи­ка та вір­ші Я. Бар­ни­ча ) та «Укра­ї­на» (му­зи­ка та вір­ші Т. Пе­три­нен­ка), вір­ші — «І мертвим, і жи­вим, і не­на­ро­дже­ним зем­ля­кам мо­їм в Украй­ні і не в Украй­ні моє дру­жнєє по­сла­ніє» Т. Шевченка, «Він ди­вив­ся на ме­не» В. Си­мо­нен­ка, по­ві­дом­ляє Ка­те­ри­на МА­ЩЕН­КО.

ФОТО АНА­ТО­ЛІЯ ФЕДОРЦІВА

СО­ЛІСТ НА­ЦІО­НАЛЬ­НОЇ ОПЕ­РЕ­ТИ ДМИ­ТРО ВІВЧАРУК НА КОН­ЦЕР­ТІ ПРО­НИ­КЛИ­ВО ЧИ­ТАВ ВІР­ШІ «Я ЄСТЬ НА­РОД, ЯКО­ГО ПРАВ­ДИ СИ­ЛА» П. ТИ­ЧИ­НИ ТА «ВІН ДИ­ВИВ­СЯ НА МЕ­НЕ» В. СИ­МО­НЕН­КА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.