Ра­зом вря­ту­є­мо «Жов­тень»

Den (Ukrainian) - - Культура -

У Ки­є­ві по­чав пра­цю­ва­ти бла­го­дій­ний кі­но­клуб «Вря­туй Жов­тень», де по­ка­зу­ю­тьно­вин­ки ав­тор­сько­го кі­но. Ко­шти, зі­бра­ні з про­да­жу кви­тків, пі­ду­тьна ре­кон­стру­кцію зна­ме­ни­то­го ки­їв­сько­го кі­но­те­а­тру, що по­стра­ждав від по­же­жі во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку. У рам­ках кі­но­клу­бу щочетверга в кі­но­те­а­трі «Сі­не­ма Сі­ті» від­бу­ва­ти­му­ться ве­чір­ні по­ка­зи. Тре­ти­ну збо­ру бу­де пе­ре­да­но до бла­го­дій­но­го фон­ду «Ві­дно­ви­мо ра­зом» на ві­днов­ле­н­ня кі­но­те­а­тру «Жов­тень». На ми­ну­ло­му ти­жні кі­но­клуб від­кри­ла спор­тив­на дра­ма «Ми­сли­ве­цьна ли­сиць» — во­ло­дар п’яти но­мі­на­цій на «Оскар» і призу Канн за най­кра­щу ре­жи­су­ру. У про­гра­мі на бе­ре­зень— фран­цузь­кі хі­ти «Зіль­сМа­рія» та ко­ме­дія «Бо­же­віль­не ве­сі­л­ля», най­кра­щий фільм 5-го Оде­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю «По­ба­че­н­ня на­о­сліп» та до­ку­мен­таль­на хро­ні­ка Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті «Все па­лає». Іні­ці­а­то­ра­ми кі­но­клу­бу ви­сту­пи­ли кі­но­те­атр «Сі­не­ма Сі­ті», дистри­бу­то­ри кі­но і гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Вря­туй Жов­тень». На­га­да­є­мо, 29 жов­тня 2014 ро­ку під час кі­но­по­ка­зу в за­лі ки­їв­сько­го кі­но­те­а­тру «Жов­тень» злов­ми­сни­ки здій­сни­ли під­пал. У ре­зуль­та­ті кіль­ка­го­дин­ної по­же­жі при­мі­ще­н­ня сер­йо­зно по­стра­жда­ло — обва­лив­ся дах, зго­рі­ли кі­но­про­е­ктор­ні кім­на­ти ра­зом із те­хні­кою. Від­то­ді кі­но­те­атр не пра­цює. Гро­мад­ська ініціатива «Вря­туй Жов­тень», ство­ре­на не­вдов­зі пі­сля тра­ге­дії, ло­бі­ює ефе­ктив­ний та про­зо­рий про­цес від­бу­до­ви кі­но­те­а­тру і якнай­швид­ше ві­днов­ле­н­ня йо­го ро­бо­ти. «Жов­тень» — це пер­ший у Ки­є­ві кі­но­те­атр, по­бу­до­ва­ний і від­кри­тий 1930 ро­ку. Від­то­ді він не­змін­но був одним із най­по­пу­ляр­ні­ших мі­сцьвід­по­чин­ку ки­ян. По­чи­на­ю­чи з 2000 ро­ку «Жов­тень» став най­біль­шим ки­їв­ським май­дан­чи­ком для не­за­ле­жно­го та фе­сти­валь­но­го кі­но. Уча­сни­ки ор­га­ні­за­ції «Вря­туй Жов­тень» ствер­джу­ють, що це був улю­бле­ний кі­но­те­атр ки­ян, з яким у ба­га­тьох пов’яза­ні осо­би­сті спо­га­ди. Са­ме то­му гро­ма­да сприйня­ла під­пал «Жов­тня» як осо­би­сту обра­зу і з пер­ших хви­лин по­же­жі ста­ла на йо­го за­хист. Спра­ва ві­днов­ле­н­ня кі­но­те­а­тру — спра­ва че­сті для ба­га­тьох ки­ян, по­ві­дом­ляє Алі­са АНТОНЕНКО.

ФОТО НАДАНО КОМ­ПА­НІ­ЄЮ ARTHOUSE TRAFFIC

ДО­БРО­ЧИН­НУ АКЦІЮ ВІД­КРИ­ЛА СПОР­ТИВ­НА ДРА­МА «МИ­СЛИ­ВЕЦЬ НА ЛИ­СИЦЬ» — ВО­ЛО­ДАР П’ЯТИ НО­МІ­НА­ЦІЙ НА «ОСКАР» І ПРИЗУ КАНН ЗА НАЙ­КРА­ЩУ РЕ­ЖИ­СУ­РУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.