Но­вий епі­зод «Му­зи­ки во­ї­нів» при­свя­ти­ли Не­бе­сній Со­тні

Den (Ukrainian) - - Культура -

У рам­ках про­е­кту «Му­зи­ка во­ї­нів» му­зи­кант із по­зив­ним «Бур­штин» за­пи­сав кліп на пі­сню «Бо­же ве­ли­кий, єди­ний». Ком­по­зи­цію, яку на­зи­ва­ю­тьду­хов­ним Гім­ном Укра­ї­ни, він виконав на бан­ду­рі. Зйом­ки клі­пу від­бу­ва­ли­ся в одно­му з пра­во­слав­них хра­мів Ки­є­ва. Про це по­ві­дом­ляє ін­тер­нет-пор­тал «По­дро­бно­сти». Ви­ко­на­на ком­по­зи­ція — при­свя­та Не­бе­сній Со­тні.»Нам по­трі­бно мо­ли­ти­ся за ге­ро­їв та за Укра­ї­ну. Ця ком­по­зи­ція по­кли­ка­на уми­ро­тво­ри­ти на­ші не­спо­кій­ні ду­ші. Зйом­ки про­во­ди­ли в ду­же сим­во­лі­чно­му мі­сці, пов`яза­но­му із ми­ну­ло­рі­чни­ми по­ді­я­ми, — у Ми­хай­лів­сько­му со­бо­рі», — роз­по­від­а­ють ор­га­ні­за­то­ри про­е­кту. На­га­да­є­мо, справ­жнє ім’я бан­ду­ри­ста — Яро­слав Джусь.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.