Про лю­бов, втра­ту і... лю­бов

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

Український пе­ре­клад книж­ки іта­лій­ки Ан­дже­ли На­нет­ті про смерть близь­кої лю­ди­ни і пам’ять про неї — у кни­гар­нях з 8 бе­ре­зня

Но­вин­ка по­ба­чи­ла світ у «Ви­дав­ни­цтві ста­ро­го Ле­ва » . Пе­ре­клав — Ан­дрій Ма­слюх, про­ілю­стру­ва­ла — Ана­ста­сія Стефурак. Це — історія хло­пчи­ка То­ні­но, роз­ка­за­на ним са­мим. Він жи­ве з ма­мою і та­том і має двох ба­бу­сьі двох ді­ду­сів. Одні жи­ву­тьу мі­сті, ін­ші — в се­лі. Зав­дя­ки ді­ду­сю, який жи­ве в се­лі, То­ні­но від­кри­ває для се­бе ба­га­то но­во­го і не­о­чі­ку­ва­но­го. На­при­клад, що пі­сля смер­ті лю­ди­на стає ті­єю річ­чю, яку най­біль­ше лю­би­ла в жит­ті. Ді­дусь ду­же лю­би­тьче­ре­шню, яка зро­ста­ла ра­зом з йо­го донь­кою — ма­мою То­ні­но. Хло­пчик теж лю­би­тьце де­ре­во, і зго­дом йо­му — та­ко­му ма­лень­ко­му — до­ве­де­ться по­бо­ро­ти­ся за цю че­ре­шню, бо са­ме в ній бу­де ду­ша ді­ду­ся...

Книж­ка — ва­жли­ва. Во­на про втра­ту близь­кої лю­ди­ни і про те, що ця лю­ди­на жи­ва до­ти, до­ки ми її лю- би­мо і пам’ята­є­мо про неї. А про­мов­ля­ти во­на до нас мо­же че­рез ре­чі, які лю­би­ла за жи­т­тя. Це історія про ро­ди­ну, про сто­сун­ки з близь­ки­ми лю­дьми, про вмі­н­ня лю­би­ти на­віть то­ді, ко­ли лю­ди­на не по­руч.

Укра­їн­ські ав­то­ри пе­ре­ва­жно уни­ка­ю­тьте­ми смер­ті і втра­ти близь­кої лю­ди­ни у тво­рах для ді­тей. А го­во­ри­ти про це вар­то, бо це те, з чим ді­тям теж до­во­ди­ться сти­ка­ти­ся, а осо­бли­во за­раз, ко­ли в Укра­ї­ні вій­на. І роз­мо­ва ця має бу­ти ма­кси­маль­но щи­рою, зро­зумі­лою і ко­ре­ктною. А тво­ри на цю те­му ма­ю­тьпід­ка­зу­ва­ти ма­ле­чі, як пе­ре­жи­ти цю втра­ту. Книж­ка Ан­дже­ли На­нет­ті — з та­ких.

Книж­ку «Мій ді­дусь­був че­ре­шнею» лю­бля­тьі зна­ю­тьв усьо­му сві­ті. Кіль­кість пе­ре­кла­дів уже ся­гну­ла по­зна­чки у два де­ся­тки, її від­зна­ча­ли ба­га­тьма лі­те­ра­тур­ни­ми пре­мі­я­ми, во­на уві­йшла до між­на­ро­дно­го ка­та­ло­гу «Бі­лі кру­ки». Із по­ча­тку бе­ре­зня про­чи­та­ти її змо­жу­тьі укра­їн­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.