«Зрів­ня­ти шан­си на по­лі бою»

Аме­ри­кан­ський ге­не­рал Мар­тин Дем­псі ви­сту­пає за на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Аме­ри­кан­ський ге­не­рал Мар­тин Дем­псі ви­сту­пає за на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї. Ко­ли ж на це на­ре­шті зва­жи­ться пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма?

По­за­вчо­ра уве­че­рі пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма ого­ло­сив про про­дов­же­н­ня на один рік тер­мі­ну дії низ­ки сан­кцій, за­про­ва­дже­них 6 бе­ре­зня 2014 ро­ку про­ти Ро­сії у зв’яз­ку із си­ту­а­ці­єю в Укра­ї­ні. На­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ро­ку Оба­ма ще три­чі вво­див до­да­тко­ві кро­ки у зв’яз­ку з оку­па­ці­єю Ро­сі­єю Кри­му та ін­ши­ми ді­я­ми ро­сій­ської вла­ди про­ти Укра­ї­ни: 16 і 20 бе­ре­зня, а та­кож 19 гру­дня.

Цьо­го ж для пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма і лі­де­ри кра­їн ЄС до­мо­ви­ли­ся про роз­ши­ре­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії у ра­зі, якщо Мін­ські уго­ди не ви­ко­ну­ва­ти­му­ться на схо­ді Укра­ї­ни і про­ро­сій­ські се­па­ра­ти­сти по­чнуть на­ступ.

Як ба­га­то екс­пер­тів очі­ку­ва­ли, сан­кції, які не тор­кну­ли­ся го­лов­но­го дже­ре­ла над­хо­дже­н­ня ро­сій­ської ва­лю­ти — га­зо­вий та на­фто­вий се­ктор, не впли­ну­ли на пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на, щоб той від­мо­вив­ся від сво­єї аван­тю­ри в Укра­ї­ні. А очі­ку­ва­ти жорс­ткі­ших і руй­нів­них сан­кцій з бо­ку ЄС не до­во­ди­ться, бо в Крем­ля є чи­ма­ло дру­зів у ЄС, які укла­ли з Ро­сі­єю ви­гі­дні уго­ди на по­ста­ча­н­ня енер­го­ре­сур­сів чи бу­дів­ни­цтво АЕС або ж отри­ма­ли ви­гі­дні по­зи­ки, і які мо­жуть за­бло­ку­ва­ти ухва­ле­н­ня но­вих обме­жу­валь­них за­хо­дів.

От­же, екс­пер­ти дав­но на­по­ля­га­ють на то­му, що зрів­ня­ти вій­сько­ві шан­си Укра­ї­ни у про­ти­сто­ян­ні з Ро­сі­єю мо­же ли­ше на­да­н­ня ле­таль­ної зброї укра­їн­ській ар­мії. Роз­ра­ху­нок не в то­му, що Укра­ї­на пе­ре­мо­же Ро­сію на по­лі бою, а що че­рез по­став­ки смертоносної зброї ро­сій­ські війська за­зна­ють на по­ряд­ки біль­ших втрат, що спри­чи­нить не­вдо­во­ле­н­ня у са­мій Ро­сії, ма­со­ві про­те­сти про­ти вій­ни і зре­штою зму­сить існу­ю­чий ре­жим змі­ни­ти свою по­лі­ти­ку що­до Укра­ї­ни.

До­сі противники по­став­ки озбро­єнь в Єв­ро­пі та в США за­яв­ля­ли, що по­став­ки озбро­єнь ли­ше по­си­лять кон­флікт — ро­сій­ське втру­ча­н­ня — а от­же, це при­зве­де до біль­ших жертв. Але з ін­шо­го бо­ку та­ка та­кти­ка — став­ка на ди­пло­ма­ти­чне ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту на Дон­ба­сі — на чо­му на­по­ля­га­ла Ан­ге­ла Мер­кель і це під­три­мав Ба­рак Оба­ма так і не при­ве­ла до ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту. Біль­ше то­го, під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю бо­йо­ви­ки не ви­ко­ну­ва­ли ні Мін­ських до­мов­ле­но­стей від 6 ве­ре­сня, ні Мін­ських до­мов­ле­но­стей від 13 лю­то­го, по­стій­но ата­ку­ва­ли укра­їн­ську ар­мію, за­хо­плю­ва­ли но­ві те­ри­то­рії.

Схо­же, що при­найм­ні в США все біль­ше аме­ри­кан­ських екс­пер­тів та ви­со­ко­по­став­ле­них осіб при­хо­дять до ви­снов­ку, що Укра­ї­ні не­об­хі­дно все-та­ки по­ста­ви­ти ле­таль­ну зброю. Остан­нім свід­че­н­ням ру­ху у цьо­му на­пря­мі ста­ло слу­ха­н­ня у се­нат­сько­му ко­мі­те­ті зі зброй­них сил, на яко­му по­за­вчо­ра уве­че­рі роз­гля­дав­ся про­ект обо­рон­но­го бю­дже­ту на 2016 рік.

Го­ло­ва об’єд­на­но­го ко­мі­те­ту на­чаль­ни­ків шта­бів зброй­них сил США ге­не­рал Мар­тин Дем­псі зокре­ма за­зна­чив: «Ду­маю, що ми по­вин­ні роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня на­да­н­ня ле­таль­ної до­по­мо­ги. І це пи­та­н­ня має роз­гля­да­тись у кон­текс­ті на­ших со­ю­зни­ків по НАТО, бо аб­со­лю­тна ме­та Пу­ті­на роз­ко­ло­ти НАТО».

Як за­зна­чає ви­да­н­ня The Washington Post, Дем­псі впер­ше пу­блі­чно під­три­мав роз­гляд цьо­го пи­та­н­ня. «Брак у пев­них озбро­є­н­нях укра­їн­ських зброй­них сил ста­вить їх у не­ви­гі­дне ста­но­ви­ще, то­му, я вва­жаю, що ми по­вин­ні роз­гля­ну­ти мо­жли­во­сті для на­да­н­ня та­ких озбро­єнь, щоб оби­дві сто­ро­ни мо­гли зма­га­ти­ся у рів­них умо­вах», — на­го­ло­сив ге­не­рал. Во­дно­час він не ска­зав, які озбро­є­н­ня мо­жуть на­да­ти Спо­лу­че­ні Шта­ти.

Дем­псі та­кож роз­по­вів се­на­то­рам, що на схо­ді Укра­ї­ни пе­ре­бу­ває 12 тис. ро­сій­ських сол­да­тів, які під­три­му­ють се­па­ра­ти­стів. Ге­не­рал та­кож за­зна­чив, що близь­кість Укра­ї­ни з та­ким ве­ли­ким су­сі­дом зро­би­ла її вра­зли­вою ці­л­лю. «Якщо Ро­сія за­хо­че оку­пу­ва­ти Укра­ї­ну, во­на це мо­же зро­би­ти», — за­зна­чив Дем­псі.

Та­кі по­бо­ю­ва­н­ня, як за­зна­чає ви­да­н­ня, зму­шує все біль­шу кіль­кість ді­ю­чих та ко­ли­шніх аме­ри­кан­ських ви­со­ко­по­са­дов­ців за­кли­ка­ти Оба­му до­бре по­ду­ма­ти про на­да­н­ня зброї Укра­ї­ні, яка та­кож пе­ре­жи­ває ве­ли­кі еко­но­мі­чні тру­дно­щі.

Ми­ну­ло­го ти­жня ди­ре­ктор на­ціо­наль­ної роз­від­ки Джеймс Клеп­пер­мо­лод­ший та­кож за­явив, що ви­сту­пає за озбро­є­н­ня укра­їн­ської ар­мії, хо­ча та­кий крок мо­же спро­во­ку­ва­ти Пу­ті­на. І но­вий гла­ва Пен­та­го­ну Еш Кар­тер за­явив на слу­ха­н­нях ми­ну­ло­го ти­жня, що він схиль­ний що­до на­да­н­ня озбро­є­н­ня укра­їн­ським зброй­ним си­лам.

Як про­ко­мен­ту­ва­ли «Дню» аме­ри­кан­ські екс­пер­ти у Ва­шинг­то­ні, єди­ним опо­нен­том що­до на­да­н­ня зброї в адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та є ра­дник з пи­тань без­пе­ки Сю­зан Райс. Для неї, від­зна­чив стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ра­ди аме­ри­кан­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Сті­вен Бланк, Укра­ї­на не та­ка ва­жли­ва як «Іслам­ська дер­жа­ва» («ІД») та по­ши­ре­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня. «Ціл­ком мо­жли­во, що в адмі­ні­стра­ції спо­ді­ва­ю­ться з ча­сом від­но­ви­ти пе­ре­го­во­ри з Ро­сі­єю що­до Іра­ну та «ІД». Во­ни Пу­ті­на бо­я­ться біль­ше, ніж Пу­тін їх», — ска­зав ек­сперт.

Він та­кож роз­кри­ти­ку­вав по­бо­ю­ва­н­ня адмі­ні­стра­ції, що по­став­ка Укра­ї­ні озбро­є­н­ня спровокує еска­ла­цію Пу­ті­на. «Пу­тін і так еска­лує, бо не­має опо­ру За­хо­ду. Пу­тін біль­ше бо­ї­ться тре­тьої сві­то­вої вій­ни і йо­го та­кти­ка полягає у за­ля­ку­ван­ні Єв­ро­пи. Ми по­вин­ні по­си­ли­ти НАТО, збіль­ши­ти ви­да­тки на обо­ро­ну, ви­ро­би­ти ефе­ктив­ну стра­те­гію ін­фор­ма­цій­ної вій­ни, збіль­ши­ти сан­кції і то­ді пе­ре­мо­же­мо», — на­го­ло­сив Бланк.

Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Мак­кей­на за між­на­ро­дне лі­дер­ство Девід Кра­мер вва­жає, що, крім до­по­мо­ги Укра­ї­ні збро­єю, їй по­трі­бна еко­но­мі­чна до­по­мо­га. «Не ду­маю, що в кра­ї­ні бу­де ста­біль­ність, якщо ча­сти­на Укра­ї­ни бу­де під за­гро­зою вій­ни, у чо­му якраз за­ці­кав­ле­ний Пу­тін», — ска­зав ек­сперт.

За йо­го сло­ва­ми, прі­о­ри­те­том для Оба­ми має ста­ти за­без­пе­че­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни, а Пу­тін має по­ки­ну­ти кра­ї­ну. «Сан­кції ма­ють ді­я­ти, і не мо­жна го­во­ри­ти про пом’якше­н­ня сан­кцій, бо це пом’якшує їхню дію і фа­кти­чно тим са­мим ми де­мон­стру­є­мо брак рі­шу­чо­сті. Тре­ба шу­ка­ти ме­ха­ні­зми чи якісь за­со­би, щоб зму­си­ти Оба­му ухва­ли­ти рі­ше­н­ня про на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї для обо­ро­ни», — на­го­ло­сив Кра­мер.

До ре­чі, одним із по­зи­тив­них ознак змі­ни по­лі­ти­ки адмі­ні­стра­ції мо­жна вва­жа­ти від­прав­ку в Укра­ї­ну ші­стьох взво­дів і трьох шта­бних стру­ктур ба­таль­йон­но­го рів­ня 173 по­ві­тря­но-де­сан­тної бри­га­ди, щоб роз­по­ча­ти на­вча­н­ня з обо­ро­ни укра­їн­ських зброй­них сил, які до­сі пе­ре­бу­ва­ють під ата­ка­ми під­три­му­ва­них Ро­сі­єю вій­сько­вих під­роз­ді­лів на схо­ді Укра­ї­ни.

«ІН­СТРУ­КТО­РИ ТА ЗБРОЯ — ЦЕ СА­МЕ ТЕ, ЩО ПО­ВИН­НО СТРИ­МА­ТИ ПУ­ТІ­НА...»

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни:

— Я ду­же спо­ді­ва­ю­ся на те, що вчо­ра­шні за­яви, які ма­ли мі­сце у зв’яз­ку з вій­сько­ви­ми аспе­кта­ми на слу­ха­н­нях у се­нат­сько­му ко­мі­те­ті зі зброй­них справ, і сьо­го­дні­шні по­лі­ти­чні ви­снов­ки на слу­ха­н­нях по Укра­ї­ні по­вин­ні все-та­ки да­ти ре­зуль­тат. Я спо­ді­ва­юсь, що адмі­ні­стра­ція Оба­ми до­слу­ха­є­ться до го­ло­су на- ро­ду, який ви­слов­лю­ють кон­гре­сме­ни і се­на­то­ри, і пе­ре­йде до пра­кти­чних дій. Бо ана­ліз усьо­го то­го, що від­бу­ва­є­ться, по­при всі за­яви про при­пи­не­н­ня во­гню, на­справ­ді є фей­ком. Те, що ро­сій­ські війська вла­што­ву­ють так зва­ні ка­ру­се­лі, ко­ли вдень від­во­дять, а в но­чі по­вер­та­ють війська, свід­чить про те, що жо­дним чи­ном во­ни не зби­ра­ю­ться ви­ко­ну­ва­ти взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня. То­му адмі­ні­стра­ція по­вин­на на­ре­шті прийня­ти сер­йо­зне і ва­жли­ве рі­ше­н­ня, і це бу­де си­гна­лом для ін­ших пар­тне­рів по НАТО. І са­ме в та­ко­му ви­пад­ку ми змо­же­мо, на­ре­шті, за­без­пе­чи­ти укра­їн­ську ар­мію на цьо­му ета­пі всім не­об­хі­дним обо­рон­ним озбро­є­н­ням.

Оче­ви­дно, що Укра­ї­на не зби­ра­є­ться бра­ти Ро­стов чи Та­ган­рог, а за­хи­сти­ти свої зем­лі ми зо­бов’яза­ні. А Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки зокре­ма й як га­рант на­шої те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті ма­ють у цьо­му ві­ді­гра­ти ви­рі­шаль­ну роль.

— До ре­чі, ба­га­то аме­ри­кан­ських екс­пер­тів, з яки­ми я спіл­ку­вав­ся у Ва­шинг­то­ні, го­во­ри­ли, що Укра­ї­ні ма­ли б у пер­шу чер­гу на­да­ти озбро­є­н­ня кра­ї­ни ко­ли­шньо­го со­ці­а­лі­сти­чно­го та­бо­ру, зокре­ма, Ру­му­нія, Поль­ща та Сло­вач­чи­на. Адже у по­рів­нян­ні з аме­ри­кан­ським озбро­є­н­ням укра­їн­ці йо­го мо­жуть одра­зу за­сто­со­ву­ва­ти. Чо­му цьо­го не від­бу­ва­є­ться тим па­че, пі­сля то­го, як Ру­му­нія і Поль­ща за­яви­ли, що від­чу­ва­ють за­гро­зу від ре­ван­шист­ської Ро­сії?

— Ме­ні зда­є­ться, тут ва­жли­вим є по­лі­ти­чний сигнал і ін­ші чле­ни цьо­го Альян­су че­ка­ють на ньо­го від Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки. Для всіх оче­ви­дно, що лі­ди­ру­ю­чу роль тут ма­ють ві­ді­гра­ва­ти і ві­ді­гра­ють са­ме США і Ве­ли­ко­бри­та­нія. І якщо ці дві кра­ї­ни зро­блять пер­ші кро­ки і по­став­лять бо­дай якісь сим­во­лі­чні за кіль­кі­стю озбро­є­н­ня, це бу­де си­гна­лом для ін­ших, щоб іти да­лі. Ду­маю, що у цьо­му го­лов­на при­чи­на пев­ної стри­ма­но­сті з бо­ку ін­ших пар­тне­рів по НАТО.

— Як ви про­ко­мен­ту­ва­ли б по­ві­дом­ле­н­ня про від­прав­ку аме­ри­кан­ських ін­стру­кто­рів?

— Усе це ва­жли­во. Як і те, що бри­тан­ці від­прав­ля­ють спе­ці­а­лі­стів. Це над­зви­чай­но пра­виль­но, то­му що во­ни ма­ють ра­цію, ко­ли го­во­рять, що си­сте­ма­ми з най­но­ві­шим і най­су­ча­сні­шим озбро­є­н­ням тре­ба вмі­ти ко­ри­сту­ва­тись. От­же, слід про­ве­сти від­по­від­ні тре­нін­ги, на­вча­н­ня. І це єди­не, що тре­ба ро­би­ти ма­кси­маль­но швид­ко і не роз­тя­гу­ва­ти на мі­ся­ці.

— А чи ста­не стри­му­ю­чим фа­кто­ром для Пу­ті­на, при­бу­т­тя аме­ри­кан­ських ін­стру­кто­рів і за­яви Дем­псі про не­об­хі­дність на­да­н­ня Укра­ї­ні ле­таль­ної зброї?

— Це мо­же ста­ти по­ча­тком стри­му­ю­чо­го фа­кто­ру, бо са­мі по со­бі на­зва­ні ва­ми стру­кту­ри це за­ма­ло, по­трі­бна зброя. От­же, ін­стру­кто­ри та зброя це са­ме те, що по­вин­но якнай­мен­ше стри­ма­ти Пу­ті­на і не сти­му­лю­ва­ти ті ре­чі, які, на жаль, сьо­го­дні про­дов­жу­ють від­бу­ва­ти­ся на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.