Ата­ка на суд­дів... Чи на си­сте­му?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ек­сперт: «Для кар­ди­наль­них змін я не ба­чу по­лі­ти­чної во­лі, від­бу­ва­є­ться ли­ше пе­ре­та­су­ва­н­ня ко­ло­ди»

Все­ре­ду на­ро­дні де­пу­та­ти ухва­ли­ли по­ста­но­ви, які до­зво­ля­ють за­три­ма­ти і аре­шту­ва­ти трьох суд­дів Пе­чер­сько­го су­ду мі­ста Ки­є­ва. А са­ме йде­ться про Сер­гія Вов­ка, Віктора Ки­цю­ка та Окса­ну Царевич. На роз­гляд пар­ла­мен­ту до Вер­хов­ної Ра­ди до­ку­мен­ти вніс го­ло­ва ко­мі­те­ту ВР з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя Ру­слан Кня­зе­вич. Ра­да біль­ші­стю го­ло­сів ухва­ли­ла ці рі­ше­н­ня.

Історія із звіль­не­н­ням під за­ста­ву в 60 тис. грн Олександра Єфре­мо­ва пев­ною мі­рою ста­ла ци­ні­чним плюв­ком у на­род, ля­па­сом для всьо­го укра­їн­сько­го пра­во­су­д­дя. Дав­но зро­зумі­ло, що за умов то­таль­но про­гни­лої су­до­вої си­сте­ми до­ве­сти ба­га­то справ до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня про­сто не до­ве­де­ться. Уви­пад­ку з Єфре­мо­вим зга­да­на су­д­дя Царевич за сво­єю дав­ньою зви­чкою (жур­на­лі­сти одра­зу зга­да­ли її ко­ли­шній діа­лог з адво­ка­том Юлії Ти­мо­шен­ко) вза­га­лі ви­йшла за ме­жі, яв­но не бо­я­чись спра­ве­дли­во­го гні­ву. Зро­зумі­ло, що для ефе­ктив­ної ро­бо­ти у си­стем­ній бо­роть­бі із вну­трі­шнім во­ро­гом — ко­ру­пціо­не­ром, зра­дни­ком, то­що — по­трі­бно ви­чи­сти­ти суд­дів­ський апа­рат до­ко­рін­но.

«Ці суд­ді ви­ко­ну­ва­ли вка­зів­ки пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча по за­ля­ку­ван­ню на­ро­ду Укра­ї­ни, за­би­ра­ю­чи по­свід­че­н­ня водія на­віть у тих лю­дей, які не бу­ли в Ме­жи­гір’ї, про­сто то­му, що їхні машини бу­ли за­фі­ксо­ва­ні пра­ців­ни­ка­ми ДАІ, які теж за­раз пе­ре­бу­ва­ють під слід­ством», — за­явив учо­ра під час за-

Ек­сперт: «Для кар­ди­наль­них змін я не ба­чу по­лі­ти­чної во­лі, від­бу­ва­є­ться ли­ше пе­ре­та­су­ва­н­ня ко­ло­ди»

сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко.

На­га­да­є­мо, що сто­ли­чна про­ку­ра­ту­ра 26 лю­то­го про­во­ди­ла об­шук у Пе­чер­сько­му су­ді в рам­ках кри­мі­наль­них про­ва­джень що­до суд­дів Окса­ни Царевич і Віктора Ки­цю­ка. Йде­ться про по­дії рі­чної дав­ни­ни, ко­ли по­ча­лись пе­ре­слі­ду­ва­н­ня « май­да­нів­ців » і « ав­то­май­да­ні­ців». Зре­штою за під­пи­сом го­ло­ви Вер­хов­но­го Су­ду 2 бе­ре­зня до Вер­хов­ної Ра­ди на­ді­йшла зго­да на арешт трьох зга­да­них суд­дів.

Але це ли­ше один з епі­зо­дів. І бу­ло б ду­же не­пра­виль­но обме­жи­ти­ся зга­да­ним ви­пад­ком. По­ро­ки суд­дів­ської вла­ди на­ба­га­то глиб­ші. Ха­бар­ни­цтво і сва­ві­л­ля се­ред суд­дів дав­но ста­ли аксі­о­ма­ти­чни­ми. По­ря­дність і суд­дів­ство в Укра­ї­ні ста­ли ан­то­ні­ма­ми. До роз­тлі­н­ня су­до­вої си­сте­ми до­лу­чи­лась ко­жна без ви­ня­тку вла­да. Са­ме то­му від си­стем­но­го оздо­ров­ле­н­ня ці­єї сфе­ри пра­во­су­д­дя бу­де за­ле­жа­ти, на­скіль­ки сер­йо­зно но­ва вла­да пі­ді­йшла до пи­та­н­ня очи­ще­н­ня. По­ки ж у цьо­му епі­зо­ді мо­жна про­сте­жи­ти і пом­сту. Не ли­ше су­д­дя Царевич від­зна­чи­лась про­це­сом над Юлі­єю Ти­мо­шен­ко, але Сер­гій Вовк в 2012-му ро­ці ви­ніс ви­рок Юрію Лу­цен­ку. В спра­ві Лу­цен­ка та­кож ві­дзна­чив­ся і зга­да­ний Ві­ктор Ки­цюк. Царевич і Ки­цюк бу­ли слід­чи­ми су­д­дя­ми по спра­ві про вбив­ство Єв­ге­на Щер­ба­ня, ко­ли зви­ну­ва­че­н­ня бу­ло ви­су­ну­то Юлії Ти­мо­шен­ко. Чи не са­ме то­му ген­про­ку­ра­ту­ра ви­рі­ши­ла зайня­тись спер­шу са­ме ци­ми прі­зви­ща­ми?

«Тре­ба вно­си­ти змі­ни до Кон­сти­ту­ції і зні­ма­ти будь-які осо­бли­ві умо­ви у при­тя­гнен­ні до від­по­від­аль­но­сті суд­дів, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Ба­тьків­щи­на» Сер­гій Со­бо­лєв. — Пар­ла­мент не по­ви­нен ви­зна­ча­ти — тре­ба чи не тре­ба да­ва­ти зго­ду на зня­т­тя не­до­тор­кан­но­сті суд­дів. Якщо су­д­дя ско­їв зло­чин, то, як і будь-яко­го гро­ма­дя­ни­на, як це в усіх єв­ро­пей­ських кра­ї­нах, йо­го тре­ба при­тяг­ти до від­по­від­аль­но­сті. В чо­му мо­же бу­ти осо­бли­вість то­го зна­ме­ни­то­го п’яно­го «суд­ді» з пі­сто­ле­том (су­д­дя Ма­ка­рів­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­їв­ської обла­сті Владислав Обе­рем­ко. — Авт.) який не­що­дав­но по­гро­жу­вав пра­ців­ни­кам ДАІ. Та­ких лю­дей тре­ба зра­зу за­три­му­ва­ти. Але те, що про­по­ну­є­ться сьо­го­дні — пе­ре­да­ти пра­во до­зво­лу при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті суд­дів від пар­ла­мен­ту до Ви­щої ра­ди юсти­ції, це шлях в ні­ку­ди».

Так чи іна­кше, схо­же що на цьо­му історія не за­кін­чи­ться і з усьо­го ви­дно, що Ген­про­ку­ра­ту­ра має сер­йо­зні на­мі­ри і що­до ін­ших суд­дів. На­ро­дний де­пу­тат від фра­кції « На­ро­дний фронт » Ле­о­нід Ємець за­явив, що Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра го­тує по­да­н­ня на отри­ма­н­ня згоди від пар­ла­мен­ту що­до аре­шту по­над 100 суд­дів. Зокре­ма Ємець за­зна­чив: «Я за­пи­тав у Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра, ко- ли нам очі­ку­ва­ти на­сту­пно­го по­да­н­ня і що це бу­дуть за лю­ди. Він по­ві­до­мив, що ро­бо­та три­ває. Ча­сти­на справ уже го­то­ва, щоб їх пе­ре­да­ти до Вер­хов­но­го Су­ду і на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди».

Ген­на­дій ДРУ­ЗЕН­КО, прав­ник, гро­мад­ський ді­яч, уря­до­вий упов­но­ва­же­ний з пи­тань етно­на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки:

— Тут ва­жли­вим є і те, яки­ми бу­дуть ви­ро­ки що­до зга­да­них суд­дів. Ми всі плу­та­є­мо про­це­су­аль­ні дії і кін­це­вий при­суд су­ду. Унас на­род ті­ши­ться, то Єфре­мо­ва аре­шту­ва­ти, то Че­че­то­ва. На­справ­ді це про­це­су­аль­на дія і, згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю, до ви­ро­ку обви­ну­валь­но­го су­ду осо­ба вва­жа­є­ться не­вин­ною. То­му я б не по­спі­шав ра­ді­ти, що­до до­зво­лу аре­штів суд­дів. За­раз по­ки що про­сто від­кри­ли две­рі для про­це­су­аль­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Якщо про­ку­ра­ту­ра змо­же про­фе­сій­но до­ве­сти, що ці осо­би вин­ні, а ко­ле­ги суд­дів змо­жуть аб­стра­гу­ва­тись від кор­по­ра­тив­ної со­лі­дар­но­сті і ви­не­сти спра­ве­дли­вий ви­рок, то­ді мо­же­мо го­во­ри­ти про якусь спра­ве­дли­вість і що в юсти­ції по­ча­лось щось змі­ню­ва­тись. По­ки що ми ба­чи­мо дії, які ма­ють ін­фор­ма­цій­ний резонанс і ду­же не­зна­чний зсув в сфе­рі пра­во­су­д­дя.

Не менш ва­жли­ве пи­та­н­ня, якщо на­віть ці суд­ді по­не­суть по­ка­ра­н­ня, то ким во­ни бу­дуть за­пов­не­ні. Мо­же від­бу­тись за­мі­на чу­жих суд­дів на сво­їх. Ро­би­ти ви­снов­ки пе­ред­ча­сно. Я не ві­рю, що мо­жна на­ро­ди­ти аль­тер­на­ти­ву су­д­дям з то­го ж са­мо­го се­ре­до­ви­ща. До­ла­ти си­сте­му має кон­тр­си­стем­на лю­ди- на. Звід­ти і тер­мі­ни про лю­стра­цію, яка на жаль не тор­кну­лась суд­дів. Тоб­то лег­ше б бу­ло по­бу­ду­ва­ти суд від по­ча­тку з не­про­фе­сій­них, але по­ря­дних лю­дей ніж ви­пра­ви­ти не­по­ря­дних, але про­фе­сій­них. До­ста­тньо по­ди­ви­тись по­ва­жні опи­ту­ва­н­ня, щоб по­ба­чи­ти що суд за до­ві­рою лю­дей сто­їть на остан­ньо­му мі­сті пі­сля про­ку­ра­ту­ри, МВС і СБУ.

Як оно­ви­ти су­до­ву си­сте­му? Та­кі пи­та­н­ня по­ста­ва­ли не тіль­ки в Укра­ї­ні. Я б по­чав із фор­му­ва­н­ня Вер­хов­но­го Су­ду, який має остан­нє сло­во в усіх про­це­сах. Ми не по­мі­ня­є­мо 10 ти­сяч суд­дів, які у нас за­раз є, але мо­же­мо змі­ни­ти один го­лов­ний суд і по­тім взя­ти йо­го як ін­ди­ка­тор. Тоб­то, якщо, умов­но ка­жу­чи, 10 рі­шень яко­гось суд­ді пе­ре­гля­ну­ти в остан­ній ін­стан­ції і ви­зна­ти з них не­пра­во­мір­ни­ми пев­ний від­со­ток, то мо­жна, спи­ра­ю­чись на та­ку ста­ти­сти­ку, по­ру­шу­ва­ти пи­та­н­ня про не­від­по­від­ність суд­ді по­са­ді че­рез сві­до­мий не­пра­во­су­дний ви­рок. Тоб­то нам по­трі­бен та­кий ін­ди­ка­тор, який би по­ла­мав став­ле­н­ня до су­дів. На­ра­зі ми та­ко­го ін­стру­мен­ту не ма­є­мо. Як показує сві­то­вий до­свід, п’яти ро­ків до­ста­тньо для та­ко­го пе­ре­за­пу­ску. Тоб­то одно­го пре­зи­дент­сько­го ци­клу. Але тут то­чно пі­гул­ка­ми не до­по­мо­жеш, по­трі­бно хі­рур­гі­чне втру­ча­н­ня і швид­ше за все ам­пу­та­ція. По­ки що я не ба­чу в те­пе­рі­шньо­му ке­рів­ни­цтві по­лі­ти­чної во­лі для цьо­го. По­ки що про­сто пе­ре­та­со­ву­є­ться ко­ло­да.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.