На­ро­дні де­пу­та­ти зна­ти­муть, що чи­тає се­на­тор Мак­кейн...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Учо­ра до ін­те­ле­кту­аль­но­го про­сто­ру га­зе­ти «День» до­лу­чи­ла­ся і Вер­хов­на Ра­да. Це бу­ло не­про­сто. Але...

Учо­ра до ін­те­ле­кту­аль­но­го про­сто­ру га­зе­ти «День» до­лу­чи­ла­ся і Вер­хов­на Ра­да. Це бу­ло не­про­сто. Але...

Уна­ро­дних де­пу­та­тів та від­ві­ду­ва­чів пар­ла­мен­ту на­ре­шті з’яви­лась мо­жли­вість по­ба­чи­ти ви­да­н­ня га­зе­ти «День» на при­лав­ках пар­ла­мент­ської книж­ко­вої крам­ни­ці. Ра­ні­ше цим уні­каль­ним ін­те­ле­кту­аль­ним про­ду­ктом по­пов­ни­лись осо­би­сті бі­бліо­те­ки ві­це-пре­зи­ден­та США Джо Бай­де­на, се­на­то­ра Джо­на Мак­кей­на й ін­ших ви­да­тних осо­би­сто­стей сві­ту.

«За ре­жи­му Яну­ко­ви­ча по­пит на ін­те­ле­кту­аль­ну про­ду­кцію у сті­нах Вер­хов­ної Ра­ди сут­тє­во впав, - ді­ли­ться з «Днем» про­да­вець пар­ла­мент­ської книж­ко­вої крам­ни­чки Сві­тла­на Во­ло­ди­ми­рів­на, — На­ро­дні де­пу­та­ти по­пе­ре­дньо­го скли­ка­н­ня вза­га­лі май­же ні­чо­го не ку­пу­ва­ли. Я пра­цюю вже 11 ро­ків і по­мі­ча­ла, як де­пу­та­ти чи­та­ли все мен­ше й мен­ше, — роз­по­від­ає Сві­тла­на Во­ло­ди­ми­рів­на. — Но­ві ж де­пу­та­ти вже більш осві­че­ні, ро­зу­мі­ють, що їм по­трі­бно, ду­же силь­но від­чу­ва­ють та слід­ку­ють за трен­да­ми й ці­ле­спря­мо­ва­но йдуть ку­пу­ва­ти й за­мов­ля­ти ті чи ін­ші книж­ки». За сло­ва­ми про­дав­ця, ра­ні­ше у Вер­хов­ній Ра­ді був га­зе­тний кі­оск і укра­їн­ська пре­са ко­ри­сту­ва- ла­ся сер­йо­зним по­пи­том, про­те зго­дом йо­го за­кри­ли. «Та те­пер, я спо­ді­ва­юсь, де­пу­та­ти но­во­го скли­ка­н­ня зви­кнуть до ро­бо­ти і по­чнуть ку­пу­ва­ти га­зе­ти. На­при­клад, «День», яку я ку­пую вже дав­но. І те, що во­на є у Вер­хов­ній Ра­ді, а пар­ла­мен­та­рі ма­ти­муть змо­гу чи­та­ти які­сну пре­су — це ду­же до­бре».

По­яві кни­жок Бі­бліо­те­ки « Дня » в сті­нах пар­ла­мен­ту по­с­при­я­ли на­ро­дні де­пу­та­ти від «На­ро­дно­го фрон­ту» — го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти Лі­лія Гри­не­вич та го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань куль­ту­ри і ду­хов­но­сті Ми­ко­ла Кня­жи­цький.

« Сьо­го­дні ко­жен гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, осо­бли­во дер­жа­во­тво­рець (а де­пу­та­ти по­вин­ні бу­ти дер­жа­во­твор­ця­ми) має гли­бо­ко зна­ти основ­ні за­са­дни­чі цін­но­сті та істо­рію сво­го на­ро­ду, — роз­по­від­ає «Дню» Лі­лія Гри­не­вич. — Са­ме історія опи­ни­ла­ся в цен­трі ма­ні­пу­ля­ції, зокре­ма з бо­ку агре­сив­ної су­сі­дньої Ро­сії. І га­зе­та « День » є уні­каль­ним ви­да­н­ням, яке фор­мує па­трі­о­ти­чний та дер­жа­во­твор­чий сві­то­гляд » . Осо­бли­во ці­ка­вою на­ро­дний де­пу­тат від­мі­ти­ла бі­блі­о­те­ку га­зе­ти « День » . « Осо­би­сто я не знаю ана­ло­гів та­кої Бі­бліо­те­ки, — про­дов­жує Гри­не­вич, — зокре­ма збір­ки та­ких ви­дань, ста­тей про- від­них укра­їн­ських та іно­зем­них ді­я­чів, які за­йма­лись ви­вче­н­ням Укра­ї­ни. Пе­ре­ко­на­на, що, на­при­клад, « Бро­не­бій­ну пу­блі­ци­сти­ку » має про­чи­та­ти ко­жен де­пу­тат. То­му я над­зви­чай­но ті­шу­ся, що на роз­клад­ках книж­ко­во­го кі­о­ску у Вер­хов­ній Ра­ді з’яв­ля­ться та­кі ви­да­н­ня га­зе­ти «День».

«Ви­да­ю­чи та­кі книж­ки, га­зе­та «День» ро­бить над­зви­чай­но ва­жли­ву спра­ву для всьо­го укра­їн­сько­го су­спіль­ства, — ді­ли­ться з «Днем» Ми­ко­ла Кня­жи­цький — Ці ви­да­н­ня ду­же ба­га­тьом лю­дям від­кри­ва­ють очі — що ле­жить в осно­вах на­шої дер­жа­ви. І де­пу­та­ти — пер­ші лю­ди, які ма­ють бу­ти з цим зна­йо­мі». На дум­ку чле­на «На­ро­дно­го фрон­ту», ви­да­н­ня та­ких кни­жок має від­бу­ва­ти­ся за все­бі­чної під­трим­ки дер­жа­вою. «Якщо ж дер­жа­ва не спро­мо­гла­ся за­раз під­три­ма­ти іні­ці­а­ти­ви « Дня » , то хо­ча б окре­мі де­пу­та­ти ма­ють під­три­ма­ти це, ку­пу­ю­чи книж­ки. І ва­жли­во, щоб ви­да­н­ня «Дня» бу­ли не ли­ше у Вер­хов­ній Ра­ді, а й в усіх ор­га­нах вла­ди. Зго­дом же ми бу­де­мо ду­ма­ти, як зро­би­ти так, щоб всі укра­їн­ські бі­бліо­те­ки змо­гли отри­ма­ти цю про­ду­кцію», — під­су­мо­вує Кня­жи­цький.

Се­ред де­пу­та­тів, які ста­ли пер­ши­ми вла­сни­ка­ми кни­жок «Укра­ї­на Incognita. TОП-25» у сті­нах пар- ла­мен­ту, — за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди, член фра­кції « Са­мо­по­міч» Окса­на Сироїд. «Я лю­блю чи­та­ти книж­ки і обов’яз­ко­во про­чи­таю й роз­ка­жу «Дню» про свої вра­же­н­ня від «Укра­ї­на Incognita Top-25», — го­во­рить Сироїд, — Вза­га­лі, пу­блі­ка­ції про укра­їн­ську істо­рію є вкрай ва­жли­ви­ми. Осо­бли­во в кон­текс­ті укра­їн­сько- ро­сій­ських вза­є­мин, адже ми пе­ре­жи­ли ду­же три­ва­лу спе­ку­ля­цію на укра­їн­ській та ро­сій­ській істо­рії, яка по­ча­лась ду­же дав­но і зна­чно по­си­ли­лась за­раз під час вій­ни. Во­на стіль­ки ра­зів бу­ла спо­тво­ре­на Ро­сі­єю та шту­чним за­гра­ва­н­ням укра­їн­ської вла­ди з РФ. Але укра­їн­ська історія для укра­їн­ців має бу­ти зов­сім ін­шою — це історія успі­ху. Адже, я впев­не­на, Укра­їн­ська дер­жа­ва є, бу­ла і бу­де успі­шною. І нам ду­же ва­жли­во зо­бра­зи­ти на­шу істо­рію са­ме в та­ко­му ра­кур­сі та на­ре­шті по­збу­ти­ся ком­пле­ксу мен­шо­вар­то­сті. Я дав­но слід­кую за пу­блі­ка­ці­я­ми га­зе­ти «День» і впев­не­на, що в цій кни­зі все це є».

По­ді­бної дум­ки до­три­му­є­ться на­ро­дний де­пу­тат від пар­тії «На­ро­дний фронт» Дми­тро Тим­чук. «Хоч як це сум­но, але історія, її ін­тер­пре­та­ція, ви­сту­пає в ролі про­па­ган­дист­ської зброї Ро­сії, — роз­по­від­ає він «Дню». — Але Укра­ї­ні в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні на­ба­га­то лег­ше та про­сті­ше, аніж РФ, якій до­во­ди­ться при­кри­ва­ти свої агре­сив­ні за­ду­ми ли­ше бре­хнею, де­з­ін­фор­ма­ці­єю, пе­ре­кру­чу­ва­н­ням фа­ктів і т.д. Укра­ї­ні ж вар­то про­сто де­мон­стру­ва­ти прав­ду та­кою, якою во­на є. В істо­ри­чно­му пла­ні — на­да­ва­ти істо­ри­чні фа­кти, — це і бу­де на­шою від­по­від­дю на ро­сій­ську екс­пан­сію сфе­рі істо­рії. Не оми­нув ува­гою на­ро­дний де­пу­тат і вклад га­зе­ти «День» в істо­ри­чну осві­ту укра­їн­ців: «Я вва­жаю, що в Укра­ї­ні є два по­ту­жних ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чних ви­да­н­ня, і га­зе­та «День» — одне з них. І я на­віть не зди­во­ва­ний, що та­кий чу­до­вий про­ект «Укра­ї­на Incognita. ТОП-25» — на­ле­жить «Дню», адже він завжди зо­се­ре­джу­є­ться не на по­да­чі сен­са­цій, а на які­сній ана­лі­ти­ці, яка об’єктив­но по­трі­бна. «День» не спу­ска­є­ться до по­треб на­тов­пу, а нав­па­ки під­тя­гує лю­дей до ви­со­ких стан­дар­тів, які ма­ють існу­ва­ти в нор­маль­но­му де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві», — за­кін­чує Дми­тро Тим­чук.

Спо­ді­ва­є­мо­ся, тра­ди­ції, ко­ли на­ро­дні обран­ці по­чи­на­ють свій ро­бо­чий день з ін­те­ле­кту­аль­ної пре­си та кни­жок, по­вер­не­ться до укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту. Від­так, ді­яль­ність їх бу­де осно­ва­на на до­сто­вір­но­му істо­ри­чно­му під­ґрун­ті та па­трі­о­ти­змі.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ЛІ­ЛІЯ ГРИ­НЕ­ВИЧ: «ГА­ЗЕ­ТА «ДЕНЬ» Є УНІ­КАЛЬ­НИМ ВИ­ДА­Н­НЯМ, ЯКЕ ФОР­МУЄ ПА­ТРІ­О­ТИ­ЧНИЙ ТА ДЕР­ЖА­ВО­ТВОР­ЧИЙ СВІ­ТО­ГЛЯД»

ДМИ­ТРО ТИМ­ЧУК: «ДЕНЬ» ПІД­ТЯ­ГУЄ ЛЮ­ДЕЙ ДО ВИ­СО­КИХ СТАН­ДАР­ТІВ

ОКСА­НА СИРОЇД: «Я ОБОВ’ЯЗ­КО­ВО ПРО­ЧИ­ТАЮ Й РОЗ­КА­ЖУ «ДНЮ» ПРО СВОЇ ВРА­ЖЕ­Н­НЯ ВІД «УКРА­Ї­НА INCOGNITA. TОП-25»»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.