Анн БРАС­СЕР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (Укра­їн­ська слу­жба Бі-Бі-Сі)

пре­зи­дент Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи:

Час для то­го, щоб вря­ту­ва­ти жи­т­тя На­дії Сав­чен­ко, спли­ває. Цьо­го ти­жня ми від­зна­ча­є­мо у Страс­бур­зі 25-річчя Єв­ро­пей­сько­го ко­мі­те­ту з по­пе­ре­дже­н­ня тор­тур. Я не мо­жу при­ду­ма­ти більш гі­дно­го вне­ску у цю спра­ву з бо­ку ро­сій­ської вла­ди, ніж звіль­не­н­ня від по­ка­ра­н­ня у зв’яз­ку зі ста­ном здо­ров’я па­ні Сав­чен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.