«Та­ту, по­вер­нись жи­вим!»

Аль­бом ди­тя­чих ма­люн­ків для во­ї­нів ви­да­ли у Тер­но­по­лі

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

УТер­но­піль­ській мі­ській ра­ді пред­ста­ви­ли аль­бом ди­тя­чих ма­люн­ків для во­ї­нів АТО «Та­то, по­вер­нись жи­вим!». Уньо­му зі­бра­ні по­над двад­цять ху­до­жніх ро­біт, хо­ча на­ма­лю­ва­ли тер­но­піль­ські ді­ти їх зна­чно біль­ше. Ці ма­люн­ки ще ра­ні­ше пе­ре­да­ли у зо­ну АТО. В аль­бо­мі та­кож є ли­сти і по­е­зії. На об­кла­дин­ці — усмі­хне­не сон­це, нав­ко­ло яко­го чо­ти­ри ко­льо­ро­ві від­би­тки ди­тя­чих до­ло­ньок і на­пис: «По­вер­тай­тесь жи­ви­ми! Ми вас лю­би­мо!». Аль­бом ви­да­ли за іні­ці­а­ти­ви во­лон­те­рів ГО «Пер­спе­ктив­на гро­ма­да» в рам­ках про­е­кту «Ма­лень­кі ге­рої Ге­ро­ям Ве­ли­ким». Під час пред­став­ле­н­ня, на яке за­ві­та­ли юні ав­то­ри і їхні ба­тьки, на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри і ми­стецтв Тер­но­піль­ської мі­ськра­ди Оле­ксандр Смик на­го­ло­сив: «Ме­ні до­во­ди­ться ча­сто спіл­ку­ва­ти­ся з во­ї­на­ми АТО і ди­тя­чі ма­люн­ки, ли­сти — це най­цін­ні­ше, що во­ни бе­ре­жуть і бе­руть із со­бою з око­пу в окоп».

Мі­шель Лю­бо­тен­ко при­їха­ла до Тер­но­по­ля з Лу­ган­ська і те­пер на­вча­є­ться в 2-му кла­сі ЗОШ №25. Роз­по­від­ає, що на­ма­лю­ва­ла дім, на яко­му ма­йо­рить си­ньо-жов­тий пра­пор, по­ряд — де­ре­во, зе­ле­ніє тра­ва. Не­по­да­лік — пе­сик. Уго­рі сві­тить со­не­чко. «Я хо­ті­ла сво­їм ма­люн­ком пе­ре­да­ти лю­бов, щоб я по­вер­ну­ла­ся до­до­му і сол­да­ти щоб по­вер­ну­ли­ся до­до­му жи­ви­ми», — ка­же дів­чин­ка. А се­ми­рі­чний Оста­пчик Ми­ци­шин із ЗОШ №11 на­ма­лю­вав голубів, які сим­во­лі­зу­ють пе­ре­мо­гу укра­їн­ських во­ї­нів і мир. Пер­шо­кла­сни­ця Іван­ка Ро­ма­нюк зо­бра­зи­ла гой­дал­ки, кві­ти, де­ре­ва, ма­му, се­бе, се­стри­чку, со­не­чко, хма­рин­ки і сол­да­тів. «Я хо­ті­ла по­ка­за­ти, що ду­же лю­блю Укра­ї­ну і сво­їх сол­да­тів», — роз­по­від­ає Іван­ка. Ін­спе­ктор з по­за­шкіль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти управ­лі­н­ня осві­ти мі­ської ра­ди Тер­но­по­ля Ка­те­ри­на Хор­ка­ва за­зна­чає: «Ді­ти вла­сним ба­че­н­ням про­яв­ля­ють свою під­трим­ку во­ї­нам».

Як роз­по­вів «Дню» мі­ський го­ло­ва Тер­но­по­ля Сер­гій На­дал, аль­бом «Та­то, по­вер­нись жи­вим» на­дру­ко­ва­ний на­кла­дом три ти­ся­чі при­мір­ни­ків. Ча­сти­на їх за­ли­ши­ться в бі­бліо­те­ках, шко­лах, ін­ші — від­прав­лять бій­цям АТО. Упер­спе­кти­ві аль­бом пе­ре­ви­да­ва­ти­муть. За сло­ва­ми очіль­ни­ка Тер­но­по­ля, та­кий про­ект є пі­ло­тним в Укра­ї­ні. «Ду­маю, це те, що ре­аль­но бе­ре за ду­шу. Ко­ли я кіль­ка ро­ків то­му був у Гру­зії, то ба­чив, які ма­люн­ки ма­лю­ва­ли гру­зин­ські ді­ти і ме­не це вра­зи­ло. Адже во­ни зо­бра­жа­ли ма­му, та­та, ка­лю­жу кро­ві, а осто­ронь — ди­ти­на сто­їть і пла­че, або ж ма­лю­ва­ли ро­сій­ські лі­та­ки, що стрі­ля­ють по бу­дин­ках. Для ме­не це бу­ло ди­ко. Ні­ко­ли не ду­мав, що в нас та­ке мо­же бу­ти».

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА УР­БАН­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.