У Льво­ві – «Вій, ві­те­рець!» за Яном Рай­ні­сом

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ви­ста­ву, озна­че­ну в афі­ші як на­ро­дна пі­сня, на сце­ні Те­а­тру ім. Ма­рії Зань­ко­ве­цької по­ста­вив ре­жи­сер Ва­дим Сі­кор­ський

«Вій, ві­те­рець!» — пер­ша прем’ єра заньківчан 2015 ро­ку, яку те­атр при­свя­тив 150- річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня ви­да­тно­го ла- ти­сько­го по­е­та, по­лі­ти­ка і гро­мад­сько­го ді­я­ча.

На­га­да­є­мо, що Рай­ніс на­пи­сав п’єсу «Вій, ві­те­рець!» 1913 ро­ку, і це одна з най­кра­си­ві­ших істо­рій ко­ха­н­ня, на­зва якої — ря­док із ве­сіль­ної на­ро­дної пі­сні, яку спів­а­ло не одне по­ко­лі­н­ня ла­ти­шів.

Дія ви­ста­ви роз­гор­та­є­ться на ху­то­рі, ха­зяй­ка яко­го має двох до­чок — За­ну й Ан­ду та пле­мін­ни­цю Бар­бу. На ху­тір при­їжджа­ють сва­ти. На­ре­че­ний Ул­дис від­мов­ля­є­ться одру­жу­ва­ти­ся із За­ною, бо з пер­шо­го по­гля­ду до не­стя­ми за­ко­хав­ся у Бар­бу. Зро­зу­мів­ши, що не мо­же ста­ти ща­сли­вою, зро­бив­ши не­ща­сною се­стру, Бар­ба ви­рі­шує пі­ти з жи­т­тя...

Уже від­бу­ло­ся дві прем’ єр­ні по­ста­нов­ки. Пер­шу зань­ків­ча­ни ви­рі­ши­ли зро­би­ти бла­го­дій­ною — ви­торг з про­да­жу кви­тків, а це — 30000 гри­вень, пе­ре­да­ли на по­тре­би Вій­сько­во-ме­ди­чно­го клі­ні­чно­го цен­тру За­хі­дно­го ре­гіо­ну, де лі­ку­ю­ться бій­ці.

Вар­то та­кож за­зна­чи­ти, що на цій сце­ні вже ста­ви­ли «Вій, ві­те­рець! » — за уча­сті ле­ген­дар­но­го Во­ло­ди­ми­ра Дан­чен­ка у ролі Ул­ди­са, і то­ді, у 1950— 1960- х, зга­ду­ють ве­те­ра­ни те­а­тру, гля­да­чі ши­ку­ва­ли­ся у дов­же­ле­зні чер­ги за кви­тка­ми. Має успіх ви­ста­ва й те­пер — дій­ство від­бу­ва­є­ться за пов­ної гля­да­цької за­ли. Гру акто­рів, які ба­га­то спів­а­ють і тан­цю­ють, упро­довж ви­ста­ви су­про­во­джу­ють ви­гу­ки « Бра­во! » й опле­ски.

ФОТО ТА­РА­СА ВАЛЬКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.