Ви­бух на ша­хті ім. За­сядь­ка. Ви­снов­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ми­хай­ло ВО­ЛИ­НЕЦЬ: «На тим­ча­со­во не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії — 94 ша­хти, і ні­хто не від­по­від­ає за без­пе­ку пра­ців­ни­ків»

Учо­ра о пів на шо­сту ран­ку на ша­хті ім. О.Ф. За­сядь­ка тра­пи­ла­ся ава­рія. За по­пе­ре­дньою вер­сі­єю, на гли­би­ні по­над 1200 ме­трів став­ся ви­бух га­зо­во-ме­та­но­вої су­мі­ші. В цей час там зна­хо­ди­ло­ся 230 лю­дей. На час під­го­тов­ки но­ме­ра до дру­ку бу­ло ві­до­мо, що 16 осіб зна­хо­дя­ться в лі­кар­ні. З них 9 — в лі­кар­ні про­фе­сій­них за­хво­рю­вань, 5 — в опі­ко­во­му цен­трі та ще двоє — в трав­ма­то­ло­гії. До­ля 32-х ша­хта­рів залишалася не­ві­до­мою.

На­га­да­є­мо, що ша­хта ім. О.Ф. За­сядь­ка зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній те­ро­ри­стам, і є єди­ним під­при­єм­ством у До­не­цьку, яке здій­снює ви­до­бу­ток ву­гі­л­ля під час АТО.

Укра­їн­ська вла­да одра­зу від­пра­ви­ла на мі­сце по­дії 60 осіб гір­ни­чо-ря­ту­валь­ної слу­жби. Втім, бо­йо­ви­ки «ДНР» не пропу­сти­ли укра­їн­ських ря­ту­валь­ни­ків. «Я спіл­ку­вав­ся з Юхи­мом Звя­гіль­ським (на­ро­дний де­пу­тат, який на осно­ві до­го­во­ру орен­ди во­ло­діє ша­хтою. — Ред.) з цьо­го пи­та­н­ня.

Ми­хай­ло ВО­ЛИ­НЕЦЬ: «На тим­ча­со­во не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії — 94 ша­хти, і ні­хто не від­по­від­ає за без­пе­ку пра­ців­ни­ків»

Під­кре­слю — ша­хта зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії, тим­ча­со­во не­під­кон­троль­ній укра­їн­ській вла­ді, але во­дно­час во­на пе­ре­ре­є­стро­ва­на на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній Ки­є­ву, пла­тить податки в укра­їн­ську ка­зну. Ми го­то­ві на­да­ти сьо­го­дні до­по­мо­гу. Унас є ря­ту­валь­ні за­го­ни, які при­ве­де­ні в пов­ну бо­йо­ву го­тов­ність. Із бо­ку Укра­ї­ни від­кри­тий ко­ри­дор для до­сту­пу ту­ди і на­да­н­ня до­по­мо­ги. Але « ДНР » не під­твер­джує не­об­хі­дність уча­сті на­ших ря­ту­валь­них за­го­нів і за­яв­ля­ють що у них до­сить сил для то­го, щоб на­да­ти цю до­по­мо­гу са­мо­стій­но», — роз­по­вів гу­бер­на­тор До­не­цької обла­сті Оле­ксандр Кі­хтен­ко в ін­терв’ю «Дню».

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко одра­зу ви­сту­пив із ви­мо­гою допу­сти­ти на мі­сце ава­рії укра­їн­ських ря­ту­валь­ни­ків і пра­ців­ни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. Во­дно­час, прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк звер­нув­ся до Ро­сії і по­про­сив впли­ну­ти на про­ро­сій­ських се­па­ра­ти­стів, щоб остан­ні пропу­сти­ли на мі­сце ава­рії укра­їн­ських ря­ту­валь­ни­ків. Утім, на мо­мент зда­чі ма­те­рі­а­лу до дру­ку, від­по­відь так і не на­ді­йшла.

По­шу­ко­во-ря­ту­валь­ні ро­бо­ти на мі­сці про­во­ди­ли пра­ців­ни­ки гір­ни­чо-ря­ту­валь­ної слу­жби, які зна­хо­дя­ться на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Але там не ви­ста­чає лю­дей. «За­го­ни гір­ни­чо-ря­ту­валь­ної слу­жби з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії, на жаль, не уком­пле­кто­ва­ні лю­дьми, бо май­же 700 гір­ни­чих ря­ту­валь­ни­ків за остан­ні кіль­ка мі­ся­ців пе­ре­їха­ли на те­ри­то­рію, під­кон­троль­ну укра­їн­ській вла­ді. А ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за — роз­гра­бо­ва­на. То­му гір­ни­чі ря­ту­валь­ни­ки ді­ють по-ге­рой­ськи та від­ва­жно. По­шу­ко­во-ря­тів­ні ро­бо­ти про­во­дя­ться, мо­жна ска­за­ти, і «го­ли­ми ру­ка­ми». Ні­хто крім них не впо­ра­є­ться із ці­єю си­ту­а­ці­єю», — роз­по­вів «Дню» го­ло­ва фе­де­ра­ції не­за­ле­жних проф­спі­лок Укра­ї­ни Ми­хай­ло Во­ли­нець.

До­да­мо, що на ша­хті ім. За­сядь­ка ме­тан ви­бу­хає не впер­ше. Від­так, у ли­сто­па­ді 2007 ро­ку тут тра­пи­ла­ся ка­та­стро­фа, вна­слі­док якої за­ги­нув 101 ша­хтар.

Утім, як за­пев­нив «День» го­ло­ва фе­де­ра­ції не­за­ле­жних проф­спі­лок Укра­ї­ни, ша­хта ім. О. Ф. За­сядь­ка осна­ще­на но­ві­тньою апа­ра­ту­рою на ви­со­ко­му рів­ні. В то­му чи­слі і те­хні­кою, яка кон­тро­лює рі­вень ме­та­ну і пе­ре­дає да­ні на по­верх­ню. «То­му при­чин ава­рії мо­же бу­ти без­ліч. Це мо­же бу­ти і зне­струм­ле­н­ня, пе­ре­ви­ще­н­ня норм або ви­кид га­зу ме­та­ну, мо­же ста­ти­ся й так, що хтось ви­пад­ко­во дав іскру. Мо­гли по­ру­ши­ти те­хно­ло­гії та пра­ви­ла ве­де­н­ня гір­ни­чих ро­біт», — по­яснив Во­ли­нець.

За­га­лом же, за­раз на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній бо­йо­ви­кам, зна­хо­ди­ться 94 ша­хти, з яких у рі­зний пе­рі­од пра­цює від 38 до 48 шахт, роз­по­від­ає Во­ли­нець. Скіль­ки за­раз там пра­цює лю­дей — ска­за­ти важ­ко. Втім, у мир­ний час в се­ре­дньо­му на ви­ро­бни­цтві зна­хо­ди­ло­ся від 1,2 до 6 ти­сяч пра­ців­ни­ків, як на ша­хті ім. О.Ф. За­сядь­ка. «Ні­хто не від­по­від­ає за без­пе­ку ша­хта­рів, які там пра­цю­ють. І ми впер­ше зі­штов­хну­ли­ся з си­ту­а­ці­єю, ко­ли мо­жна бу­ло до­по­мог­ти лю­дям і вря­ту­ва­ти їм жи­т­тя, але ря­ту­валь­ни­кам та­кої мо­жли­во­сті не на­да­ли», — під­кре­слив Во­ли­нець.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.