Ре­а­ні­мо­біль по­вер­нув­ся з АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Ав­то не ви­три­ма­ло сер­йо­зних на­ван­та­жень. Ме­ди­ки про­сять до­по­мо­ги у при­дбан­ні но­во­го

Не­що­дав­но «День» пи­сав про те, що ко­ле­ктив про­гра­ми «Хо­ро­брі сер­ця» ка­на­лу «1+1» по­да­ру­вав Хер­сон­щи­ні ре­а­ні­мо­біль в пам’ять про за­ги­бло­го під Іло­вай­ськом бій­ця ба­таль­йо­ну «Хер­сон» лі­ка­ря Владислава Ко­ва­льо­ва. Ав­то пе­ре­да­ли на ба­ланс обла­сно­го КП «Обе­ріг», яке очо­ли­ла вдо­ва Владислава Ко­ва­льо­ва Ві­кто­рія Ва­гнер.

Пі­сля по­пе­ре­дньої під­го­тов­ки пер­со­на­лу і ре­а­ні­мо­бі­ля хер­сон­ська ко­ман­да у скла­ді лі­ка­ря-хі­рур­га, ме­дбра­та та двох во­ді­їв-охо­рон­ців (бо­йо­вих то­ва­ри­шів Владислава Ко­ва­льо­ва) від­пра­ви­лась на До­неч­чи­ну для по­ря­тун­ку по­ра­не­них. За па­ру ти­жнів хер­сон­ці до­пра­ви­ли у лі­кар­ні Дні­про­пе­тров­ська, Хар­ко­ва й Ар­те­мів­ська орі­єн­тов­но 25 лю­дей, 5 із яких — важ­ко по­ра­не­ні. Їх у пря­мо­му сен­сі до­ве­лось ви­тя­га­ти з «га­ря­чих» то­чок з-під Де­баль­це­ве, По­па­сної та ін­ших на­се­ле­них пун­ктів, об­стрі­ля­них бо­йо­ви­ка­ми. Та­кож ме­ди­ки бра­ли участь в обмі­ні по­ло­не­ни­ми. На жаль, пі­сля ін­тен­сив­них на­ван­та­жень, ви­со­ких швид­ко­стей че­рез по­стій­ні об­стрі­ли і роз­би­ті до­ро­ги, ре­а­ні­мо­біль до­ве­лось по­вер­ну­ти до­до­му на ре­монт. Про­бле­ма ускла­дни­лась тим, що ав­то — аме­ри­кан­сько­го скла­да­н­ня, і зап­ча­сти­ни на ньо­го зна­йти ду­же важ­ко. З Ро­сії — не­мо­жли­во, зі США — ду­же дов­го. Від­так, ко­ман­да хер­сон­ських ме­ди­ків про­сить не­бай­ду­жих лю­дей до­по­мог­ти від­ре­мон­ту­ва­ти їхній Ford або ж зі­бра­ти ко­шти на ін­ший ре­а­ні­мо­біль укра­їн­сько­го або єв­ро­пей­сько­го стан­дар­ту, аби зно­ву по­вер­ну­ти­ся на Дон­бас для по­ря­тун­ку сол­да­тів.

«Ме­ди­чна апа­ра­ту­ра не по­стра­жда­ла, то­му ми б хо­ті­ли, аби ця ма­ши­на ще при­слу­жи­ла­ся нам на Хер­сон­щи­ні. Але там, на вій­ні, во­на мо­же під­ве­сти у від­по­від­аль­ний мо­мент, то­му ми хо­че­мо її від­ре­мон­ту­ва­ти, а для на­ших ме­ди­ків зна­йти ін­ший ва­рі­ант, — роз­по­ві­ла «Дню» Ві­кто­рія Ва­гнер. — Це мо­же бу­ти на­ше ав­то або з Єв­ро­пи, адже для ви­ко­ри­ста­н­ня спе­цте­хні­ки в зо­ні АТО не по­трі­бно ба­га­то пла­ти­ти за ро­зми­тне­н­ня, тоб­то це по­лег­шує про­це­ду­ру про­ве­зе­н­ня че­рез кор­дон. Ми спо­ді­ва­є­мось на до­по­мо­гу лю­дей під час збо­ру ко­штів, адже на фрон­ті є ве­ли­ка по­тре­ба в та­кій те­хні­ці. Ко­ли на­ші хло­пці по­вер­та­лись до Хер­со­на, го­лов­ний лі­кар Ар­те­мів­ської лі­кар­ні дя­ку­вав їм, ска­зав, що це «чу­до­ва ко­ман­да» і він че­кає їх на­зад. На той час в Ар­те­мів­ську дій­сно бу­ло «га­ря­че», і я ра­да, що мої ко­ле­ги до­бре се­бе про­я­ви­ли і по­вер­ну­лись жи­ві, здо­ро­ві. Во­ни — ви­со­кі про­фе­сіо­на­ли, го­то­ві ви­ру­ши­ти на Дон­бас зно­ву. Я спо­ді­ва­юсь, що во­ни ще до­по­мо­жуть на­шим бій­цям». Для охо­чих до­по­мог­ти у при­дбан­ні но­во­го ре­а­ні­мо­бі­ля на­во­ди­мо ре­кві­зи­ти для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня. Банк отри­му­ва­ча ХОУ АТ «Оща­дбанк» МФО 352457 Ко­му­наль­не не­ко­мер­цій­не со­ці­аль­не під­при­єм­ство «Обе­ріг» Хер­сон­ської обла­сної ра­ди Код в ЄДРПОУ 39545708 п/р 26008300579966

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.