«Йшов солдат...»

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Услід за спе­ці­аль­но ви­да­ним для бій­ців з АТО у ки­шень­ко­во­му фор­ма­ті «Ко­бза­рем» Та­ра­са Шевченка з’яви­ла­ся збір­ка Ва­си­ля Си­мо­нен­ка

Як пи­сав «День» (№209 від 6 ли­сто­па­да 2014), ідея під­три­ма­ти мо­раль­ний дух вій­сько­вих на схо­ді кра­ї­ни які­сни­ми книж­ка­ми ви­ни­кла в Ін­сти­ту­ті лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шевченка НАНУще во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку. Від то­го ча­су вже ви­йшло чо­ти­ри на­кла­ди «Ко­бза­ря» в ки­шень­ко­во­му фор­ма­ті й всі во­ни бу­ли до­став­ле­ні в зо­ну про­ве­де­н­ня АТО. А ни­ні — за­сно­ва­но окре­му ви­дав­ни­чу се­рію під на­звою «Бі­бліо­те­ка укра­їн­сько­го во­ї­на». «За­раз го­ту­є­ться п’яте ви­да­н­ня тво­рів Та­ра­са Шевченка, — ко­мен­тує один з іні­ці­а­то­рів ви­дав­ни­чої се­рії, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шевченка НАНУСер­гій Галь­чен­ко. — Як нам по­ві­дом­ля­ють вій­сько­ві та во­лон­те­ри — по­тре­ба в ньо­му є ве­ли­че­зна».

На­сту­пник ви­да­н­ням в се­рії ста­ла збір­ка ви­бра­них тво­рів Ва­си­ля Си­мо­нен­ка «Йшов солдат...», яку ви­да­ли Ки­їв­ський університет іме­ні Бо­ри­са Грін­чен­ка, Ма­ла ака­де­мія на­ук та Ін­сти­ту­ту лі­те­ра­ту­ри ім. Т. Шевченка НАНУ.

Свою пе­ред­мо­ву до збір­ки ві­до­мий вче­ний Ва­силь Яременко на­звав «Ком­бат по­е­ти­чно­го ба­таль­йо­ну «Ші­ст­де- ся­тни­ки». «Ва­силь Си­мо­нен­ко, не­про­жи­те ві­сім­де­ся­ти­річ­чя яко­го український на­род від­зна­чив 8 сі­чня 2015 ро­ку, за­ли­шив­ся, як і ба­га­то Ге­ро­їв Не­бе­сної Со­тні та Ге­ро­їв АТО, на­ві­ки 29-рі­чним. Йо­го вби­ли най­ми­ти-ка­ти ті­єї ж ро­сій­ської ім­пе­рії, що по-фа­шист­ський вби­ває і сьо­го­дні най­кра­щих з на­ро­ду укра­їн­сько­го», — від­зна­чив у пе­ред­мо­ві Ва­силь Яременко.

До книж­ки ви­бра­них тво­рів «Йшов солдат...» уві­йшли най­кра­щі зраз­ки по­е­ти­чної твор­чо­сті Ва­си­ля Си­мо­нен­ка, в яких від­обра­же­на чі­тка па­трі­о­ти­чна по­зи­ція ав­то­ра, лю­бов та по­ва­ги до ма­те­рі-Укра­ї­ни.

«Де­я­кі вір­ші, як від­зна­чив ака­де­мік Ми­ко­ла Жу­лин­ський, на­пи­са­ні Си­мо­нен­ком ні­би про сьо­го­дні, — про­дов­жує Сер­гій Галь­чен­ко. — Ва­силь Яременко пі­дго­ту­вав та­кож збір­ку по­е­зій Бо­ри­са Грін­чен­ка, яка не­вдов­зі ви­йде в цій же се­рії. По­дав для роз­гля­ду збі­ро­чку но­вел та опо­відань Юрія Ли­пи. На­то­мість я го­тую збір­ку Во­ло­ди­ми­ра Со­сю­ри та Ан­дрія Ма­ли­шка. Сло­вом, ідей для но­вих ви­дань ба­га­то... Але я про­шу до­по­мог­ти з по­шу­ком спон­со­рів. Адже всі ви­да­н­ня — на бла­го­дій­ній осно­ві. На за­сі­дан­ні ко­ле­гії Держ­ком­те­ле­ра­діо ме­ні по­обі­ця­ли, що цю се­рію, мо­жли­во, ви­да­ва­ти­муть дер­жав­ним ко­штом. Але це дов­го­три­ва­ла про­це­ду­ра рі­зно­ма­ні­тних узго­джень. А книж­ки тре­ба вже сьо­го­дні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.