У... сті­нах му­зею

В Іва­но-Фран­ків­ську про­во­дять на­вча­н­ня з ци­віль­но­го за­хи­сту

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на ФЕДОЛЯК, Іва­но-Фран­ківськ

3бе­ре­зня в «Му­зеї ви­зволь­них зма­гань» Іва­но-Фран­ків­ська від­бу­ло­ся пер­ше за­ня­т­тя із ци­клу «Курс ци­віль­ної са­мо­обо­ро­ни». Що­дня до кін­ця ти­жня охо­чим де­мон­стру­ва­ти­муть рі­зно­ма­ні­тні при­йо­ми фі­зи­чно­го, пси­хо­ло­гі­чно­го за­хи­сту, за­кла­да­ти­муть на­ви­чки на­да­н­ня пер­шої ме­ди­чної до­по­мо­ги, адже в умо­вах вій­сько­вих дій на схо­ді це не­об­хі­дно зна­ти ко­жно­му жи­те­лю кра­ї­ни.

Під час пер­шо­го за­ня­т­тя, яке про­ве­ла кан­ди­дат фі­ло­соф­ських на­ук, до­цент При­кар­пат­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту Га­ли­на Ди­чков­ська, при­су­тні до­від­а­ли­ся про мо­жли­во­сті пси­хо­ло­гі­чної са­мо­обо­ро­ни. В умо­вах ін­фор­ма­цій­ної вій­ни та то­таль­ної ата­ки на український ме­ді­а­про­стір з бо­ку агре­со­ра та­кі вмі­н­ня не менш ва­жли­ві, ніж на­ви­чки фі­зи­чно­го за­хи­сту. Фа­хі­вець роз­по­ві­ла про страх, зне­ва­гу, па­ні­ку, стрес, про­де­мон­стру­ва­ла мо­жли­во­сті ви­ве­де­н­ня лю­ди­ни, що пе­ре­жи­ла важ­ку втра­ту, зі ста­ну без­ді­яль­но­сті та «вклю­че­н­ня» її в ре­аль­ність.

Ідея про­ве­де­н­ня за­хо­ду ви­ни­кла у пра­ців­ни­ків «Му­зею ви­зволь­них зма- гань». За сло­ва­ми істо­ри­ка, на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка уста­но­ви Ва­си­ля Тим­кі­ва, за­про­по­но­ва­ні му­зе­єм екс­кур­сії від­ві­дує чи­ма­ло лю­дей. «Роз­по­від­а­ю­чи про істо­рію, не мо­жна уни­ка­ти сьо­го­де­н­ня, — за­ува­жує Ва­силь Тим­ків. — Лю­ди не го­то­ві спри­йма­ти цю вій­ну, го­во­ри­ти про неї. Ми по­ду­ма­ли, що акту­аль­но бу­де про­ве­сти та­кі на­вча­н­ня в сті­нах му­зею. Тим па­че, тут мо­жна до­від­а­ти­ся про де­я­кі пра­кти­чні мо­мен­ти. При­мі­ром, ді­зна­ти­ся про де­та­лі бу­дів­ни­цтва кри­ї­вок, про­жи­ва­н­ня в них про­тя­гом дов­го­го пе­рі­о­ду ча­су то­що».

Пра­кти­чні на­вча­н­ня се­ред на­се­ле­н­ня на те­ри­то­рії обла­сті від­бу­ва­ю­ться не впер­ше — їх уже кіль­ка мі­ся­ців по­спіль про­во­дять пред­став­ни­ки рі­зно­ма­ні­тних гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, МНС обла­сті. Умай­бу­тньо­му акти­ві­сти ма­ють на­мір об’єд­на­ти зу­си­л­ля для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті та мо­жли­во­сті по­пу­ля­ри­зу­ва­ти на­вча­н­ня се­ред біль­шої кіль­ко­сті ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня При­кар­па­т­тя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.