Поль­ська кі­но­а­ка­де­мія під­три­ма­ла Оле­га Сен­цо­ва

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Чле ни поль сь кої кі но ака де мії влаш ту ва ли ак цію со лі дар - нос ті з ук ра їнсь ким ре жи се - ром Оле­гом Сен­цо­вим, яко­го бу ло ви кра де но з Кри му та та єм но ви ве зе но до Ро сії. Це від бу ло ся у Вар ша ві під час вру чен ня на го род поль сь ко го кі не ма тог ра фа « Ор­ли- 2015». Ідея про­ве­сти де­мон­стра­цію на­ле­жить го­ло­ві кі­но­а­ка­де­мії Да­ріу шу Яблонсь ко му. Ра ні ше він за - про­по­ну­вав охо­чим під­три­ма­ти укра їн ця фо то гра фі­єю з пла ка том « Я — Олег Сен цов » . « Не дай мо згни­ти у в’язни­ці на­шо­му укра­їн­сько му ко ле зі- ре жи се ру, який хо тів жи ти мир но в кра ї ні, де він на ро - див ся і зні мав філь ми! » — від зна - чив Яблон­ський. Під час це­ре­мо­нії вру чен ня « поль сь ких оска рів » він ра­зом з ком­по­зи­то­ром та спі­ва­чкою ук ра їнсь ко го по ход жен ня Оле ною Леоненко пред­ста­вив істо­рію Сен­цо­ва і та­кож по­про­сив при­су­тніх під­ня ти пла ка ти « Я — Олег Сен цов » , пи­ше Укр­ін­форм.

На­га­да­є­мо, укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва за­а­ре­шту­ва­ли в Кри­му в трав­ні 2014 ро­ку за про­ук- ра їнсь ку по зи цію і під трим ку при­на­ле­жно­сті Кри­му до Укра­ї­ни. Від­то ді він пе ре бу ває під слід ст вом у Мо­скві за пі­до­зрою у «те­ро­ри­змі» і «тор­гів­лі збро­єю». У кві­тні над ним роз­по­чне­ться су­до­вий про­цес. Укра­їнсь ко му ре жи се ру за гро жує до 17 ро ків ув’ яз нен ня. Укра їнсь ка вла­да та світ кі­не­ма­то­гра­фії на рі­зних рів нях ак тив но про тес ту ють про­ти су­ду над Сен­цо­вим.

ФОТО З САЙТА MODAIJA.PL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.