Ки­тай збіль­шує вій­сько­ві ви­тра­ти на 10%

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пе­кін має на­мір збіль­ши­ти цьо­го ро­ку свої вій­сько­ві ви­тра­ти на 10%. Та­ким чи­ном, вій­сько­вий бю­джет Ки­таю ста­но­ви­ти­ме $145 млрд на рік. Офі­цій­ний пред­став­ник ки­тай­сько­го уря­ду по­ві­до­мив, що до­да­тко­ві ко­шти пі­дуть на мо­дер­ні­за­цію ар­мії. Ана­лі­ти­ки вва­жа­ють, що Ки­тай вкла­дає ко­шти в та­кі ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні га­лу­зі вій­сько­во-про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, як бу­дів­ни­цтво під­во­дних чов­нів і лі­та­ків-не­ви­ди­мок, а ре­аль­ний вій­сько­вий бю­джет на­ба­га­то ви­щий від за­яв­ле­но­го.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.