Мат­тео Рен­ці: Без ми­ру в Укра­ї­ні не бу­де ми­ру і в Єв­ро­пі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Іта­лії Мат­тео Рен­ці ви­сту­пає за пов­ну під­трим­ку Укра­ї­ни з бо­ку ЄС у ни­ні­шні скру­тні ча­си. «Наш ві­зит сю­ди свід­чить про кон­стру­ктив­ність і со­лі­дар­ність на­ших зв’яз­ків з Укра­ї­ною. Адже на­ші спіль­ні зу­си­л­ля ма­ють бу­ти спря­мо­ва­ні на до­три­ма­н­ня й ім­пле­мен­та­цію Мін­ських угод», — ска­зав він учо­ра жур­на­лі­стам пі­сля пе­ре­мо­вин з пре­зи­ден­том Укра­ї­ни Пе­тром По­ро­шен­ком у Ки­є­ві. Іта­лій­ський прем’єр за­пев­нив укра­їн­ську сто­ро­ну в під­трим­ці з бо­ку як Іта­лії, так і ін­ших кра­їн ЄС Укра­ї­ни у скру­тній си­ту­а­ції, яка до то­го ж за­знає во­єн­них тру­дно­щів. «Бе­зу­мов­но, всі її пар­тне­ри, дру­зі по­вин­ні до­кла­сти зу­силь за­для ви­рі­ше­н­ня еко­но­мі­чних про­блем Укра­ї­ни. Йде­ться і про дво­сто­рон­ні зв’яз­ки, і про ухва­ле­н­ня те­хно­ло­гі­чних рі­шень, і про те, що ми го­то­ві спів­ро­бі­тни­ча­ти і в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі — як ра­дни­ки», — ска­зав Рен­ці. Він ви­сло­вив­ся за ор­га­ні­за­цію зу­стрі­чей на дво­сто­рон­ньо­му рів­ні з при­во­ду обго­во­ре­н­ня та­ко­го спів­ро­бі­тни­цтва. «Ми не усу­ва­є­мо з на­шо­го по­ряд­ку ден­но­го ва­жли­вість і за­ці­кав­ле­ність у по­вер­нен­ні ми­ру до Укра­ї­ни. То­му що, без­пе­ре­чно, без ми­ру в Укра­ї­ні не бу­де ми­ру й у Єв­ро­пі», — за­зна­чив прем’єр Іта­лії. Він пе­ре­ко­на­ний, що, якщо мир по­ру­шу­є­ться, «Єв­ро­па по­вин­на аб­со­лю­тно ди­на­мі­чно ре­а­гу­ва­ти на це і не за­ли­ша­ти­ся бай­ду­жою».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.