ЄС ви­ді­лить на по­лі­ти­ку су­сід­ства 15,4 млрд єв­ро

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Єв­ро­пей­ський со­юз про­тя­гом 2014—2020 ро­ків ви­ді­лить на роз­ви­ток по­лі­ти­ки су­сід­ства 15,4 млрд єв­ро. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням Єв­ро­ко­мі­сії, пе­ред­ба­ча­є­ться, що фі­нан­су­ва­н­ня бу­де надано 16 кра­ї­нам-пар­тне­рам. Так, єв­ро­пей­ська по­лі­ти­ка су­сід­ства (ЄПС) вклю­чає в се­бе Ал­жир, Єги­пет, Ізра­їль, Йор­да­нію, Лі­ван, Лі­ві­єю, Ма­рок­ко, Па­ле­сти­ну, Си­рію, Ту­ніс, Вір­ме­нію, Азер­бай­джан, Бі­ло­русь, Гру­зію, Мол­до­ву, Укра­ї­ну. «На­то­мість у цьо­му ін­стру­мен­та­рії ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться гну­чкий під­хід у фі­нан­су­ван­ні на осно­ві про­гре­су окре­мих кра­їн у ру­сі до де­мо­кра­тії і по­ва­ги до прав лю­ди­ни», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні. Ме­тою про­гра­ми є під­трим­ка пар­тне­рів у про­ве­ден­ні ре­форм на шля­ху до де­мо­кра­тії, вер­хо­вен­ства пра­ва і прав лю­ди­ни; спри­я­н­ня еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку, спів­пра­ці з не­уря­до­ви­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Крім то­го, ме­тою ЄПС є змі­цне­н­ня спів­пра­ці в сфе­рі по­лі­ти­ки і без­пе­ки, з ме­тою під­трим­ки еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку, ство­ре­н­ня і зро­ста­н­ня кіль­ко­сті ро­бо­чих місць, тор­гів­ля і роз­ши­ре­н­ня спів­пра­ці в ін­ших се­кто­рах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.