Не­без­пе­чна па­у­за...

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Оле­ксандр КІ­ХТЕН­КО: «Бо­йо­ви­ки об­стрі­лю­ють Ав­ді­їв­ку з мі­но­ме­тів, у ра­йо­ні Ши­ро­ки­но­го — стріль­ба з тан­ко­вих гар­мат. Го­во­ри­ти про пе­ре­мир’я... скла­дно»

Увів­то­рок се­сія пе­ре­ри­ва­лась вдень і вве­че­рі, адже окре­мі де­пу­та­ти ви­рі­ши­ли вла­шту­ва­ти в сті­нах Вер­хов­ної Ра­ди бе­длам з ма­ха­н­ням ру­ка­ми та ла­ма­н­ням ін­вен­та­рю. Ля­шко і Мель­ни­чук вла­шту­ва­ли бій­ку. При­чи­на — кла­си­чна мі­гра­ція де­пу­та­тів. Мель­ни­чу­ка по­про­си­ли з пар­тії Ля­шка, але він до­во­лі швид­ко зна­йшов се­бе в ла­вах де­пу­тат­ської гру­пи « Во­ля на­ро­ду » . Про це мо­жна й не пи­са­ти ( скіль­ки та­ких си­ту­а­цій в сті­нах пар­ла­мен­ту вже бу­ло!), як­би не по­ка­зо­вість цьо­го мо­мен­ту у кри­ти­чний для кра­ї­ни час. Пар­тії пі­а­ря­ться на тлі ком­ба­тів, ком­ба­ти пі­а­ря­ться на тлі ба­таль­йо­нів і ста­ють де­пу­та­та­ми зав­дя­ки пар­ті­ям — одним сло­вом, всі па­ра­зи­ту­ють один на одно­му, а зре­штою на гро­ма­дя­нах. Три­ва­ють торги, за­ми­лю­ють очі ви­бор­цям, те­ле­ві­зій­ни­кам завжди є що по­ка­за­ти у ве­чір­ніх но­ви­нах. Свої сто­сун­ки Ля­шко і Мель­ни­чук мо­гли з’ ясу­ва­ти десь в Ма­рі­їн­сько­му пар­ку без за­ва­ди за­ко­но­твор­чо­му про­це­су, але ма­буть би­ти один одно­му пи­ки по­за те­ле­ка­мер якось не по-де­пу­тат­ськи.

Уцей же час ми ма­є­мо що­дня по кіль­ка де­ся­тків атак на по­зи­ції укра­їн­ських військ, по­сту­по- ве від­ве­де­н­ня тяж­ко­го озбро­є­н­ня ( та­кож під­го­тов­ку до йо­го дру­го­го ета­пу) та за­яви Пре­зи­ден­та про те, що він не допу­стить « фей­ко­во­го » від­ве­де­н­ня озбро­єнь те­ро­ри­стів. Із червня мі­ся­ця мо­жна по­мі­ти­ти mainstream вла­ди, який полягає в ста­ро­му анек­до­ті — « го­во­ріть і ви » . Дій­сно, ні­що не за­ва­жає « екс­пер­там » в со­ці­аль­них ме­ре­жах го­во­ри­ти про стра­те­гію вій­ни, всер­йоз із па­трі­о­ти­чним за­па­лом та обві­шав­шись си­ньо- жов­ти­ми ава­тар­ка­ми го­ло­си­ти про те, що « грець із тим Дон­ба­сом, не­хай за­би­ра­ють, аби не би­ли», а Пре­зи­ден­ту за­яв­ля­ти про не­д­опу­ще­н­ня « фей­ко­во­го » від­ве­де­н­ня во­ро­жих військ. Так са­мо, як в кон­текс­ті кур­су грив­ні, яка з гру­дня сху­дну­ла в кіль­ка ра­зів, го­во­рять про її «змі­цне­н­ня», не- що­дав­но го­во­ри­ли про « успі­шний від­ступ » із Де­баль­це­во­го. Пі­сля зві­ту го­ло­ви дер­жа­ви що­до вда­лої по­їзд­ки на ви­став­ку озбро­єнь до ОАЕ, в яко­му По­ро­шен­ко зга­дав про укла­да­н­ня міль­йон­них кон­тра­ктів про по­ста­ча­н­ня озбро­є­н­ня до Укра­ї­ни, з’ яв­ля­є­ться офі­цій­не по­ві­дом­ле­н­ня на сай­ті МЗС ОАЕ, що по­ки що ні­я­ких угод про по­ста­ча­н­ня зброї не під­пи­са­но.

Вда­лим сло­ве­сним обо­ро­том мо­жна обер­ну­ти си­ту­а­цію до го­ри но­га­ми. Що­прав­да, в окре­мій ре­аль­но­сті ін­фор­ма­цій­них по­ві­дом­лень. Те­а­траль­ність ви­сту­пів та гра сло­ва­ми, як пра­ви­ло, про­гре­сує там, де не­мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти кон­кре­тні кро­ки. І са­ме це ля­кає, адже ба­га­то­слів­ність і роз­ви­ну­та ар­ти­ку­ля­ція спо­ча­тку при­ту­пляє пиль­ність, а по­тім про­сто на­бри­дає та дра­тує, що не мо­же ма­ти по­зи­тив­но­го впли­ву на гра­дус не­вдо­во­ле­н­ня в су­спіль­стві. Осо­бли­во на тлі по­ка­зо­вих бі­йок у пар­ла­мен­ті, про­во­ка­цій одно­го з де­пу­та­тів бі­ля Мі­н­обо­ро­ни, від­чу­тно­го па­ді­н­ня до­бро­бу­ту на­се­ле­н­ня та ре­гу­ляр­них смер­тей на схо­ді. Схо­ді, який ми від­вер­то кон­сер­ву­є­мо див­ни­ми Мін­ськи­ми уго­да­ми. Остан­ні, до ре­чі, вко­тре демонструють свою не­спро­мо­жність ви­рі­ши­ти клю­чо­ві пи­та­н­ня ми­ру, фа­кти­чно при­му­шу­ю­чи Укра­ї­ну від­ме­жу­ва­ти­ся від сво­єї ж те­ри­то­рії. Але від­ме­жу­ва­ти­ся — це, по-пер­ше, не озна­чає по­зба­ви­ти се­бе про­бле­ми Дон­ба­су. По- дру­ге, не озна­чає при­пи­ни­ти бо­йо­ві дії, а, по-тре­тє, не га­ран­тує при­пи­не­н­ня про­су­ва­н­ня бо­йо­ви­ків да­лі.

Центр АТО вже де­кіль­ка ра­зів по­ві­дом­ляв про скла­дну си­ту­а­цію на лі­нії до­ти­ку і про мо­жли­ві на­па­ди те­ро­ри­стів, зокре­ма на Ма­рі­у­поль. Тре­ба ви­зна­ти, во­рог го­ту­є­ться на­па­да­ти фа­кти­чно по всіх на­прям­ках: Вол­но­ва­ха — Ма­рі­у­поль; Ар­те­мівськ — По­па­сна; Сє­ве­ро­до­нецьк — Ли­си­чанськ; Ща­стя — Ста­ни­ця Лу­ган­ська то­що. Біль­ше то­го, як із пів­но­чі Лу­ган­ської та Хар­ків­ської обла­стей, так і з пів­дня Хер­сон­ської збе­рі­га­є­ться за­гро­за втор­гне­н­ня. І, хоч як це див­но, за­гро­за ця полягає не тіль­ки в зов­ні­шніх, а й у вну­трі­шніх фа­кто­рах. Ми як про­гра­ва­ли, так і про­гра­є­мо ін­фор­ма­цій­ну вій­ну — вій­ну за ду­ші, пі­шов­ши ста­рим хи­бним шля­хом, по­ли­шив­ши ці те­ре­ни на­ле­жної ува­ги, ого­ро­див­шись блок­по­ста­ми. За­зна­чу, блок­по­сти — це ли­ше спо­сіб філь­тра­ції, а не аж ні­як не пов­но­цін­ної обо­ро­ни за умов су­ча­сної вій­ни. Блок­пост — це фі­ксо­ва­на мі­шень для во­ро­га.

Дми­тро Тим­чук у Facebook по­ві­дом­ляє: «Ро­сій­ські те­ро­ри­сти­чні війська на Дон­ба­сі про­дов­жу­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­мир’ я для про­ве­де­н­ня пе­ре­гру­пу­ва­н­ня зо­се­ре­дже­них на Дон­ба­сі сил і за­со­бів. По­мі­ча­є­ться пе­ре­ки­да­н­ня та­кти­чних ре­зер­вів на До­не­цький на­пря­мок і Гор­лів­ську ді­лян­ку. Зо­се­ре­дже­на на Но­во­а­зов­ській ді­лян­ці та­кти­чна гру­па ро­сій­сько- те­ро­ри­сти­чних військ здій­снює спро­би ви­ті­сни­ти укра­їн­ські під­роз­ді­ли від се­ли­ща Ши­ро­ки­не».

Менш офі­ці­о­зно, але не менш ясно си­ту­а­цію в Ма­рі­у­по­лі — одно­му з най­не­без­пе­чні­ших на­прям­ків і най­імо­вір­ні­шої ді­лян­ки на­сту­пу во­ро­га — опи­сав во­лон­тер Яро­слав Ма­тю­шин: «Ми з сер­пня пи­ше­мо і пи­ша­є­мось, яким ми є фор­по­стом укра­їн­ства. В чо­му кон­кре­тно ви­яв­ля­є­ться зло­чин­не не­втру­ча­н­ня цен­траль­ної вла­ди? Ув­сьо­му. « Східний » по­би­ли « гра­да­ми » ? Во­лон­те­ри справ­ля­ться, Ме­тін­вест (під­при­єм­ство Ахме­то­ва. — В.Т.) і мі­сце­ві вла­ди при­ма­жу­ться. «Мен­ти» до­по­ма­га­ли « ДНР » ? Не­хай пра­цю­ють. Яка лю­стра­ція? Не роз­ка­чуй­те чо­вен... Ні­хто ні­чо­го не ро­бить для ві­днов­ле­н­ня транс­порт­но­го за­лі­зни­чно­го спо­лу­че­н­ня; не по­яснює і не ко­мен­тує си­ту­а­цію в цьо­му на­прям­ку».

Зло­чин­не не­втру­ча­н­ня — фра­за, яка яскра­во де­мон­струє стан ре­чей на фрон­ті. А ще бе­звід­по­від­аль­ний по­пу­лізм і пі­ар, який не те що не ви­ві­трив­ся за рік, а ще й на­був но­вих, ще більш ци­ні­чних форм, які ми спо­сте­рі­га­є­мо май­же в он­лайн— ре­жи­мі. За цим не­хту­ва­н­ням оче­ви­дної за­гро­зи по­мі­тна від­су­тність стра­те­гі­чно­го ба­че­н­ня подаль­ших дій. Вра­хо­ву­ю­чи рі­чни­цю « рус­ской ве­сны » і лю­бов Пу­ті­на до дат, обра­зів, сим­во­лів та па­ра­ле­лей, чі­тко окре­слю­є­ться мо­жли­вість подаль­шо­го про­су­ва­н­ня бо­йо­ви­ків. Чим ми мо­же­мо від­по­ві­сти на це окрім як та­кти­чни­ми обо­рон­ни­ми ма­нев­ра­ми, які все одно за­кін­чу­ю­ться від­сту­пом?

Про ситуація в ре­гіо­ні «Дню» роз­по­від­ає го­ло­ва До­не­цької обл­держ­адмі­ні­стра­ції Оле­ксандр КІ­ХТЕН­КО.

— Оле­ксан­дре Ти­мо­фі­йо­ви­чу, як від­бу­ва­є­ться від­ве­де­н­ня військ з на­шо­го бо­ку і з бо­ку бо­йо­ви­ків?

— Пи­та­н­ня­ми мо­ні­то­рин­гу від­ве­де­н­ня військ за­йма­є­ться ОБСЄ. Я за­йма­ю­ся ша­хта­ми, під­при­єм­ства­ми, ін­ши­ми пи­та­н­ня­ми. На сьо­го­дні­шній день є за­яви про від­ве­де­н­ня. Але я знаю, що во­гонь не при­пи­ня­є­ться. Є з бо­ку бо­йо­ви­ків об­стріл мі­ста Ав­ді­їв­ки з мі­но­ме­тів, у ра­йо­ні Ши­ро­кі­но­го під Маріуполем стрі­ля­ють із тан­ко­вих гар­мат, із стрі­ле­цької зброї. Одна жін­ка — пра­ців­ник МНС — за­ги­ну­ла. Го­во­ри­ти про пе­ре­мир’я скла­дно, по­при те, що кіль­кість об­стрі­лів змен­ши­ла­ся.

— У ра­зі про­дов­же­н­ня на­сту­пу во­ро­га, чи го­то­ві ми до пов­но­цін­но­го від­би­т­тя агре­сії?

— Ме­не це пи­та­н­ня хви­лює, бо ме­ні йо­го ста­вить ци­віль­не на­се­ле­н­ня, яке тур­бу­є­ться про свою до­лю. Я спіл­ку­ю­ся з ке­рів­ни­цтвом АТО що­дня і во­ни ме­не пе­ре­ко­ну­ють у то­му, що в них є всі си­ли і ко­шти для то­го, щоб не допу­сти­ти сер­йо­зних на­сту­пів.

— Як про­хо­дить фор­му­ва­н­ня вій­сько­во-ци­віль­них адмі­ні­стра­цій у До­не­цької обла­сті?

— З на­шо­го бо­ку є про­по­зи­ція ство­ри­ти вій­сько­во-ци­віль­ну адмі­ні­стра­цію До­не­цької обла­сті, бо в нас не пра­цює обла­сна ра­да, че­рез що ми не мо­же­мо прийня­ти ні бю­джет, ні про­гра­ми, ні ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти ко­му­наль­ни­ми під­при­єм­ства­ми. Та­кож є про­по­зи­ція що­до Вол­но­ва­сько­го та Ма­рі­їн­сько­го ра­йо­нів, оскіль­ки там лі­нія зі­ткне­н­ня, і існує по­тре­ба ство­ре­н­ня та­ких адмі­ні­стра­цій із вклю­че­н­ням до них пред­став­ни­ків Зброй­них сил, мі­лі­ції і Нац­гвар­дії. Це моя про­по­зи­ція. Біль­ше, на­ра­зі, я не даю про­по­зи­цій з цьо­го пи­та­н­ня в ін­ших мі­стах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.