«При­мус Укра­ї­ни до во­ди»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Олесь ЖУ­РАВ­ЛЬОВ

Про та­кти­ку ро­сій­ських де­пу­та­тів у розв’язан­ні пи­тної про­бле­ми Кри­му

Три дні на пів­остро­ві про­хо­ди­ло «ви­їзне за­сі­да­н­ня» під­ко­мі­те­ту з пи­тань во­дних ре­сур­сів ко­мі­те­ту Дер­жав­ної Ду­ми Ро­сії з пи­тань при­ро­дних ре­сур­сів, при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня та еко­ло­гії. Уко­мі­сії бра­ли участь пред­став­ни­ки на­віть МНС та МЗС Ро­сії. Во­ни про­ве­ли де­кіль­ка ве­ли­ких на­рад із кримськими та се­ва­сто­поль­ськи­ми уря­дов­ця­ми, від­по­від­аль­ни­ми за по­ста­ча­н­ня во­дою пів­остро­ва, з еко­ло­га­ми, гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми, ке­рів­ни­ка­ми під­при­ємств. Во­ни кон­ста­ту­ва­ли, що «за на­яв­но­сті стра­те­гії та фі­нан­со­вих ре­сур­сів ви­рі­ши­ти зав­да­н­ня без­пе­ре­бій­но­го во­до­по­ста­ча­н­ня Ре­спу­блі­ки Крим і мі­ста фе­де­раль­но­го зна­че­н­ня Се­ва­сто­по­ля — мо­жна». Про­те ре­аль­но­го розв’яза­н­ня про­бле­ми ні москвичі, ні крим­ча­ни вко­тре так і не зна­йшли.

А не зна­йшли че­рез те, що вда­ри­ли­ся в по­лі­ти­ку. І якщо в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му Дер­жду­ма прийме за­яву «про еко­цид Укра­ї­ни в Кри­му» і про «сві­до­ме зав­да­н­ня шко­ди еко­ло­гії та жит­тє­ді­яль­но­сті лю­ди­ни з бо­ку Укра­ї­ни» — то це й бу­де єди­ний ре­зуль­тат цьо­го ві­зи­ту «дум­ців» до Кри­му. Го­ло­ва під­ко­мі­те­ту Ге­ор­гій Кар­лов за­явив у Сім­фе­ро­по­лі, що Дер­жду­ма має на­мір зви­ну­ва­ти­ти Укра­ї­ну «в еко­ци­ді» і за­лу­чи­ти до розв’яза­н­ня про­бле­ми МЗС Ро­сії. Що­прав­да, він за­зна­чив, що «на да­ний мо­мент це за­ли­ша­є­ться ли­ше ри­то­ри­кою, більш по­лі­ти­чною, ніж та­кою, що має пра­кти­чний зміст. Ми не ма­є­мо бу­ти на­їв­ни­ми і спо­ді­ва­ти­ся на те, що про­бле­му ка­на­лу най­ближ­чим ча­сом мо­же бу­ти розв’яза­но, ви­хо­дя­чи з гу­ман­них по­ло­жень». З цих слів ви­пли­ває, що «дум­ці» ро­зу­мі­ють, що для цьо­го слід ли­шень ви­ве­сти ро­сій­ські війська з Укра­ї­ни, від­но­ви­ти кор­дон, при­пи­ни­ти за­гар­бни­цьку вій­ну на Дон­ба­сі, по­вер­ну­ти Укра­ї­ні Крим, але за­раз усе це про­мов­ля­ти вго­лос у Ро­сії не­без­пе­чно.

То­му ви­рі­ши­ли ви­бра­ти та­кти­ку «при­му­су Укра­ї­ни до во­ди». Де­пу­тат Дер­жду­ми, за­сту­пник гла­ви під­ко­мі­те­ту з пи­тань во­дних ре­сур­сів Ма­ксим Шин­гар­кін роз­по­вів, що «Дні­про, вла­сне, ро­сій­ська рі­чка. Рі­чка Дні­про не­се свої во­ди, у то­му чи­слі зби­ра­ні на те­ре­ні Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, і не до­но­сить ці­лю­щу во­ло­гу до зе­мель, які по­вин­ні від­по­від­а­ти пев­но­му рів­ню обво­дне­н­ня, щоб лю­ди на цій те­ри­то­рії жи­ли гі­дно». Що­прав­да, де­пу­тат при цьо­му за­бу­ває, що в Кри­му йде­ться про те, що мі­сце­ва вла­да і во­до­го­спо­дар­ські ор­га­ні­за­ції не­спро­мо­жні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не са­ме Дні­про, а Пів­ні­чно­крим­ський ка­нал, який по­бу­до­ва­ний Укра­ї­ною і ні­ко­ли не був «ро­сій­ським».

Вза­га­лі мо­жна ска­за­ти, що «дум­ці» при­їжджа­ли до Кри­му да­рем­но. І в Мо­скві мо­жна бу­ло б сі­сти і з олів­цем у ру­ках по­ра­ху­ва­ти, що Крим від при­ро­ди отри­мує в 2,5 ра­зу во­ди мен­ше, ніж пе­ред­ба­че­но нор­мою МОЗ. На­віть пи­тною во­дою Крим за­без­пе­че­ний не пов­ні­стю, на­при­клад, у та­ких ре­гіо­нах, як Су­дак, Фе­о­до­сія, Кер­чен­ський пів­острів і де­яких ін­ших. Окрім то­го, во­да, спо­жи­ва­на крим­ча­на­ми в їжу, — це ли­ше де­ся­та ча­сти­на по­треб пів­остро­ва. І на­ба­га­то ва­жли­ві­ше для Кри­му — це во­да для про­ми­сло­во­сті, мі­сько­го го­спо­дар­ства, зро­шу­ва­н­ня, тва­рин­ни­цтва, для са­дів і ви­но­гра­дни­ків, для ку­рор­ту.

Але го­лов­ний чин­ник во­дної про­бле­ми мо­сков­ські «спе­ци» не оси­ли­ли, а він полягає в то­му, що ра­ні­ше Крим отри­му­вав з ПКК по­над 2 мі­льяр­ди ку­бо­ме­трів во­ло­ги на рік, що ста­но­ви­ло від 85 до 93% ви­ко­ри­сто­ву­ва­ної на пів­остро­ві во­ди. Те­пер цьо­го не­має, і річ у то­му, що всі ін­ші спосо­би ви­до­бу­тку на пів­остро­ві узя­ті в су­мі, які во­ни хо­чуть за­про­ва­ди­ти, — не мо­жуть да­ти на­віть по­ло­ви­ни та­кої кіль­ко­сті во­ди!

От­же, що б во­ни не ви­га­да­ли — про­бле­ма все одно за­ли­ши­ться не розв’яза­ною. От­же, за будь-яких про­по­зи­цій, за­пуск ка­на­лу за до­по­мо­гою не­на­ви­сної їм Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться єди­ним і без­аль­тер­на­тив­ним спосо­бом розв’яза­н­ня про­бле­ми. Був час, акти­ві­сти про­ро­сій­ських ор­га­ні­за­цій у Кри­му ба­га­то пи­са­ли про те, що Пів­ні­чно­крим­ський ка­нал не­се до Кри­му «отру­є­ну во­ду», що во­на не­при­да­тна для пи­т­тя, що по­трі­бно від неї від­мо­ви­ти­ся і т. д. А те­пер во­ни чо­мусь ду­же силь­но за­ту­жи­ли за дні­пров­ською «отру­тою».

СПОСО­БИ ФАН­ТА­СТИ­ЧНІ

Гла­ва Крим­ської ака­де­мії на­ук про­фе­сор Ві­ктор Та­ра­сен­ко, який очо­лює асо­ці­а­цію «Еко­ло­гія і світ», за до­ру­че­н­ням крим­ської «вла­ди» ви­вчав мо­жли­ві шля­хи ви­рі­ше­н­ня во­дної про­бле­ми в Кри- му за­дов­го до при­їзду «дум­ців». Він про­ана­лі­зу­вав усі ва­рі­ан­ти — мо­жли­во­сті опрі­сню­валь­них уста­но­вок, ідеї «по­во­ро­ту рі­чок», ви­до­бу­тку во­ди з під­зем­них дже­рел, спосо­би оса­дже­н­ня во­ди з по­ві­тря, до­бу­ва­н­ня во­ди з хмар. Він їздив до Ро­сії і ана­лі­зу­вав пер­спе­кти­ви по­да­чі во­ди че­рез Кер­чен­ську про­то­ку. І ді­йшов ви­снов­ку, що те­о­ре­ти­чно мо­жна по­бу­ду­ва­ти тру­бо­про­від зав­довж­ки близь­ко 200 кі­ло­ме­трів на­віть з До­ну, але во­ду вго­ру на під­йом у 60—100 ме­трів до Кри­му до­ве­де­ться по­да­ва­ти за до­по­мо­гою де­кіль­кох на­со­сних стан­цій, що зро­бить її до­рож­чою за най­до­рож­че ви­но!

Крим­ські еко­ло­ги та­кож звер­ну­ли ува­гу на той факт, що без­кон­троль­не ви­до­бу­ва­н­ня во­ди з під­зем­них дже­рел не­ми­ну­че спри­чи­нить під­ви­ще­н­ня рів­ня со­ло­но­сті і по­вер­не до Кри­му за­со­ле­н­ня ґрун­тів, а опрі­сне­на мор­ська во­да не­при­да­тна для спо­жи­ва­н­ня за сво­ї­ми хі­мі­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. То­му, на дум­ку Віктора Та­ра­сен­ка, за­ли­ша­є­ться один ре­аль­ний спо­сіб розв’ яза­н­ня во­дної про­бле­ми в Кри­му — до­мо­ви­ти­ся з Укра­ї­ною про ві­днов­ле­н­ня по­да­чі дні­пров­ської во­ди че­рез ПКК.

Уці­ло­му «дум­ці» не змо­гли до­да­ти жо­дно­го пун­кту до тих 69 за­хо­дів що­до «по­ря­тун­ку» Кри­му від без­во­д­дя, які вже бу­ло роз­ро­бле­но ще в сер­пні мі­сце­ви­ми фа­хів­ця­ми. Але для їхньої ре­а­лі­за­ції по­трі­бно 2,5 млрд. ру­блів за ста­ри­ми ще ці­на­ми, а те­пер це бу­де мі­льяр­дів зо 5. Але з гро­ши­ма за та­кої ці­ни на на­фту в Мо­скві за­раз су­ту­жно, то­му «сто­ли­чні го­сті» не зна­йшли ні­чо­го кра­що­го як по­ла­я­ти мі­сце­вих го­спо­да­рів за без­іні­ці­а­тив­ність і ви­їха­ти геть.

«Дум­ці» до­ру­чи­ли уря­до­ві роз­ро­би­ти ком­пле­ксну «Схе­му роз­ви­тку во­дно­го го­спо­дар­ства та енер­го­спо­жи­ва­н­ня Кри­му», за­без­пе­чи­ти прое­кт­но-до­слі­дни­цькі ро­бо­ти, про­ве­сти гео­ло­го-еко­но­мі­чну екс­пер­ти­зу ста­ну за­па­сів і про­гно­зних ре­сур­сів під­зем­них вод Кри­му, ско­ре­кту­ва­ти стру­кту­ру сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, очи­сти­ти на­лив­ні во­до­схо­ви­ща, впро­ва­джу­ва­ти во­до­збе­рі­га­ю­чі те­хно­ло­гії в про­ми­сло­во­сті та сіль­сько­му го­спо­дар­стві і ви­вчи­ти мо­жли­во­сті по­втор­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня сті­чних і дре­на­жних вод.

СТІ­ЧНІ ВО­ДИ ТА КА­НА­ЛІ­ЗА­ЦІЯ ЯК РЕ­СУРС

Все це в Кри­му вже бу­ло на­пи­са­не, але на до­да­чу, як за­явив «го­ло­ва Держ­ко­мі­те­ту во­дно­го го­спо­дар­ства та ме­лі­о­ра­ції» Кри­му Ігор Вайль, крим­ська вла­да від­мо­ви­ла­ся від усіх про­по­зи­цій опрі­сне­н­ня во­ди, хо­ча отри­ма­ла, за йо­го сло­ва­ми, по­над 100 іні­ці­а­тив. Вла­да Кри­му вва­жає всі бі­знес-про­по­зи­ції що­до опрі­сне­н­ня мор­ської во­ди еко­но­мі­чно не­о­б­ґрун­то­ва­ни­ми. Про­те, від пла­нів опрі­сне­н­ня во­ди від­мов­ля­ти­ся не зби­ра­ю­ться. В пер­шу чер­гу цим за­йма­ти­му­ться в Ле­нін­сько­му, Су­да­цько­му і Фе­о­до­сій­сько­му ра­йо­нах, де во­дна кри­за від­чу­ва­є­ться осо­бли­во го­стро. Та­ким чи­ном, Крим не­хтує і дру­гим по­пе­ре­дже­н­ням еко­ло­гів.

Окрім то­го, один із «но­ва­то­рів» го­во­рив, що «ре­сурс, який на­ми вза­га­лі не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться, це сті­чні во­ди міст та ін­ших на­се­ле­них пун­ктів ре­спу­блі­ки». Уфейс­бу­ці вже жар­ту­ють, що ско­ро в Кри­му ка­на­лі­за­ція і во­до­гін про­хо­ди­ти­ме одни­ми й ти­ми ж тру­ба­ми.

«Но­ва крим­ська вла­да» не­що­дав­но на­віть жур­на­лі­стів во­зи­ла в степ по­ка­зу­ва­ти, як розв’язу­ють во­дну про­бле­му. Крим уже роз­по­чав бу­рі­н­ня 16 свер­дло­вин. УНи­жньо­гір­сько­му ра­йо­ні по­бу­до­ва­но гі­дро­ву­зол. Ще п’ять свер­дло­вин за­раз ре­мон­ту­ю­ться. Ве­де­ться бу­рі­н­ня трьох роз­ві­ду­валь­но-екс­плу­а­та­цій­них свер­дло­вин, укла­де­но до­го­вір на про­ве­де­н­ня гі­дро­ло­гі­чних до­слі­джень на на­яв­ність під­зем­них вод у мі­сті Кер­чі. Пі­дго­то­ва­но про­е­кти бу­дів­ни­цтва трьох во­до­за­бо­рів і одно­го во­до­во­ду з ка­ска­дом на­со­сних стан­цій і ре­зер­ву­а­ра­ми чи­стої во­ди, з яких пла­ну­є­ться по­да­ча во­ди в по­ро­жнє ру­сло Пів­ні­чно­крим­сько­го ка­на­лу.

Во­до­го­спо­дар­ські ор­га­ні­за­ції пи­ша­ю­ться тим, що все це ско­ро за­пра­цює, не став­ля­чи со­бі пи­та­н­ня, а що по­тім? Тим ча­сом, оче­ви­дно, що якщо від­бір во­ди з- під зем­лі бу­де за­пу­ще­но, зу­пи­ни­ти йо­го бу­де не­мо­жли­во. Але на­віть не­зна­чний від­бір під­зем­ної во­ди озна­ча­ти­ме за­пов­не­н­ня верх­ніх по­ро­жнин со­ло­ни­ми во­да­ми із гли­би­ни, а по­тім під­йом со­ло­ної во­ди та­кож не мо­жна бу­де зу­пи­ни­ти, і во­на зно­ву зро­бить крим­ський степ без­плі­дним. І вря­ту­ва­ти йо­го мо­жна бу­де зно­ву ли­шень... во­да­ми Дні­пра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.