ГОЛОС ІЗ «ФЕЙС­БУ­КУ»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ві­ктор КРИ­ВЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, фра­кція «Са­мо­по­міч»:

— Це пов­ний « бє­спрє­дєл » . ДЕР­ЖА­ВА НЕ МО­ЖЕ ПО­ГІР­ШУ­ВА­ТИ ПРА­ВИ­ЛА ГРИ!!! Вам не по­до­ба­є­ться хтось із ін­ве­сто­рів — роз­слі­ду­ють у рам­ках кри­мі­наль­них про­ва­джень. Але не пе­ре­тво­рюй­те кра­ї­ну на «Мум­ба-юм­бу». Ін­ве­сто­рам одна­ко­во, що уря­ди змі­ню­ю­ться. Змі­ню­є­те пра­ви­ла гри — дай­те тим, хто вже нам по­ві­рив, до­бу­ду­ва­ти­ся. І по­тім змі­нюй­те. Уцій сфе­рі — ка­жіть, що че­рез рік пра­ви­ла бу­дуть та­ки­ми. Для тих, хто є, — тер­піть. Як пі­сля та­ких рі­шень ко­гось за­ма­ню­ва­ти!? Га­зо­ву­гіль­ні ло­бі­сти пе­ре­мо­гли...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.