Укра­ї­на від­мов­ля­є­ться від «зе­лен­ки»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ро­дні де­пу­та­ти: Не­за­кон­но зни­зив­ши та­риф для по­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії, НКРЕКП за­вда­ла зби­тків ін­ве­сти­цій­но­му імі­джу кра­ї­ни

Упо­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо, що На­ціо­наль­на ко­мі­сія, що здій­снює ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг (НКРЕКП), 27 лю­то­го зни­зи­ла та­ри­фи на еле­ктро­енер­гію, що ви­ро­бля­є­ться з по­нов­лю­ва­них дже­рел, на 50—55%. Усо­ня­чних еле­ктро­стан­цій опла­та ви­ро­бле­ної еле­ктро­енер­гії впа­ла на 55%, у ре­шти ви­дів «зе­ле­ної» ге­не­ра­ції — на 50%. Об­ґрун­ту­ва­н­ня цьо­го рі­ше­н­ня по-вій­сько­во­му ко­ро­тке: НКРЕКП ви­хо­ди­ла з дії над­зви­чай­но­го ста­ну в енер­ге­ти­ці, за­про­ва­дже­но­го уря­дом.

Чо­му Єв­ро­па впев­не­но йде шля­хом роз­ви­тку «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки, а Укра­ї­на схо­дить з ньо­го? Чо­му на­ша кра­ї­на ча­сто від­дає пе­ре­ва­гу ви­тра­чан­ню гро­шей на ку­пів­лю енер­го­ре­сур­сів у агре­со­ра, то­ді як у неї завжди більш ніж до­ста­тньо та­ких по­нов­лю­ва­них при­ро­дних ре­сур­сів, як сон­це, ві­тер, ро­слин­ність і від­хо­ди тва­рин­ни­цтва? Від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня шу­ка­ли уча­сни­ки дис­ку­сії, які сприйня­ли пе­ре­ка­за­не ви­ще рі­ше­н­ня НКРЕКП як озна­ку то­го, що Укра­ї­на ви­рі­ши­ла від­мо­ви­ти­ся від «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки.

ЗГО­ДНІ «ЗА­ТЯ­ГНУ­ТИ ПА­СКИ»

«П’ятни­чне рі­ше­н­ня НКРЕКП ста­вить га­лузь на ме­жу ви­жи­ва­н­ня і для ба­га­тьох ком­па­ній ав­то­ма­ти­чно озна­ча­ти­ме те­хні­чне бан­крот­ство, — за­зна­чає вла­сник ком­па­нії «Гі­дро­енер­го­ін­вест» Ігор Тин­ний. — Ми пе­ре­бу­ва­є­мо в ста­ні вій­ни, і ко­ли пев­ний час то­му уряд, у рам­ках ан­ти­кри­зо­вих за­хо­дів, вніс змі­ни до по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства і ввів по­да­ток на при­бу­ток для «зе­ле­ної» ге­не­ра­ції, яким наш се­ктор ра­ні­ше не об­кла­дав­ся, жо­дна ком­па­нія не вва­жа­ла за по­трі­бне оскар­жи­ти це рі­ше­н­ня в су­ді. І це не­зва­жа­ю­чи на те, що ми під­пи­су­ва­ли єв­ро­пей­ську Енер­ге­ти­чну хар­тію і ма­ли пра­во на та­ку піль­гу. Ми бу­ли зго­дні за­тя­гну­ти па­ски».

«Крім то­го, із сер­пня ми­ну­ло­го ро­ку, — про­дов­жує Тин­ний, — упро­довж більш ніж пів­ро­ку, не ма­ю­чи для цьо­го будь-якої нор­ма­тив­ної ба­зи, НКРЕКП по­ру­шу­ва­ла за­кон і не пе­ре­гля­да­ла та­риф про­пор­цій­но де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Тіль­ки за цей час се­ктор не­до­о­три­мав близь­ко 300 міль­йо­нів гри­вень. І зно­ву ж та­ки не бу­ло по­да­но жо­дно­го по­зо­ву — всі ро­зу­мі­ють, що за­раз скру­тний час і тре­ба тер­пі­ти. Обу­рює ли­ше те, що ні­хто з бо­ку дер­жа­ви не спро­міг­ся по­спіл­ку­ва­ти­ся з ін­ве­сто­ра­ми, які вкла­ли в еко­но­мі­ку кра­ї­ни близь­ко трьох мі­льяр­дів до­ла­рів. При­чо­му біль­шу ча­сти­ну цих ко­штів по­зи­чи­ли у єв­ро­пей­ських банків — ЄБРР, ЄІБ, а та­кож у рі­зних екс­порт­них агентств. От­же, у нас те­пер за­ли­ши­ли­ся ва­лю­тні кре­ди­ти, які че­рез де­валь­ва­цію грив­ні пра­кти­чно не­мо­жли­во об­слу­го­ву­ва­ти. Ми за­про­шу­ва­ли чле­нів НКРЕКП при­йти на цей кру­глий стіл і ви­слу­ха­ти нас. Але ні во­ни, ні пред­став­ни­ки Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля не зна­йшли ча­су для діа­ло­гу з на­ми».

ПО­ТРІ­БЕН ПРА­ВИЛЬ­НИЙ ВИ­БІР

Вла­сник енер­ге­ти­чно­го бі­зне­су вва­жає, що «в умо­вах вій­ни в Укра­ї­ни не та­кий уже й ве­ли­кий ви­бір, як ста­ти не­за­ле­жною». Він на­га­дує, що при­бли­зно 80—85% си­ро­ви­ни для атом­них еле­ктро­стан­цій за­ле­жить від на­шо­го во­ро­га. І щоб до­сяг­ти хоч яко­їсь ілюзії енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті, є ли­ше кіль­ка ва­рі­ан­тів. Пер­ший — за­йма­тись енер­го­ефе­ктив­ні­стю пра­цю­ю­чих еле­ктро­стан­цій. Дру­гий — роз­ви­ва­ти по­нов­лю­ва­ну енер­ге­ти­ку, оскіль­ки в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві во­на най­де­шев­ша. «Унас не­має вхі­дної ці­ни за ви­ко­ри­сто­ву­ва­ні пер­вин­ні ре­сур­си, — на­га­дує Тин­ний. І це той шлях, яким іде весь ци­ві­лі­зо­ва­ний світ. А наш мі­ністр ро­бить пу­блі­чно і вже не впер­ше за­яви про те, що роз­ви­ва­ти «зе­ле­ну» енер­ге­ти­ку не по­трі­бно».

Він та­кож за­пи­тує, за яким прин­ци­пом фор­му­вав­ся нинішній склад НКРЕКП, чи до­три­му­вав­ся при цьо­му прин­цип пу­блі­чно­сті і як при- зна­че­на го­ло­вою цьо­го ре­гу­ля­то­ра мо­ло­да лю­ди­на зна­є­ться на про­бле­мах га­лу­зі, якщо ра­ні­ше во­на про них ні­ко­ли не чу­ла. « Хо­ті­ло­ся б ді­зна­тись, — до­дає гі­дро­енер­ге­тик, — у чо­му при­чи­на п’ятни­чно­го рі­ше­н­ня зни­зи­ти та­ри­фи вдві­чі, не на­ма­га­ю­чись на­віть вне­сти змі­ни до чин­но­го за­ко­ну».

ДО­РО­ГА «ІГРА­ШКА» ЧИ НАЙ­ДЕ­ШЕВ­ШЕ ДЖЕ­РЕ­ЛО?

«На­ша га­лузь є до­ро­гою під час сво­го ста­нов­ле­н­ня, — ви­знає Тин­ний. — Де­хто на­віть вва­жає, що по­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка — до­ро­га ігра­шка. Так ви­хо­дить ли­ше то­му, що ці стан­ції щой­но по­бу­до­ва­но». Він на­га­дує, що в та­ри­фі на те­пло­ву, атом­ну і гі­дро­ге­не­ра­цію сьо­го­дні від­су­тня ін­ве­сти­цій­на скла­до­ва, а та­кож амор­ти­за­ція. «Ви­хо­дить, що ми ро­би­мо над со­бою і над на­ши­ми на­щад­ка­ми екс­пе­ри­мент, спо­ді­ва­ю­чись на те, що на­ші атом­ні і те­пло­ві стан­ції пра­цю­ва­ти­муть завжди, — го­во­рить він і за­зна­чає: — Де­яких лю­дей, а та­кож ме­не ля­кає біль­ше, ніж вій­на, без­пе­ка АЕС у на­шій кра­ї­ні, яка пе­ре­жи­ла Чор­но­биль­ську ава­рію».

«Ми по­бу­ду­ва­ли стан­ції по­ту­жні­стю 200 МВт, але в тих умо­вах, у яких те­пер опи­ни­ла­ся га­лузь, — го­во­рить ди­ре­ктор ком­па­нії Вінд Па­у­ер Ген­ман Ай­бін­дер, — усі на­ші пла­ни на май­бу­тнє до­ве­ло­ся за­мо­ро­зи­ти». Він ци­тує в.о. го­ло­ви НКРЕКП Дми­тра Вов­ка: «Тре­ба ви­зна­ти, що прийня­т­тя стра­те­гії роз­ви­тку енер­ге­ти­ки Укра­ї­ни в ча­сти­ні зе­ле­ної енер­ге­ти­ки бу­ло пе­ред­ча­сним. Зав­да­н­ня, які в ній (стра­те­гії) вста­нов­ле­но, не­здій- сни­мі. То­му ко­мі­сія ро­би­ти­ме все мо­жли­ве для обме­же­н­ня та­ри­фів на «зе­ле­ну» еле­ктро­енер­гію до вне­се­н­ня за­ко­но­дав­чих змін». «Про яку енер­ге­ти­чну не­за­ле­жність і без­пе­ку мо­же йти­ся, якщо держ­чи­нов­ни­ки до­зво­ля­ють со­бі та­кі ви­слов­лю­ва­н­ня», — ви­гу­кує Ай­бін­дер.

Еле­ктро­енер­гія ві­тро­вих або ін­ших аль­тер­на­тив­них дже­рел, згі­дно зі зві­том між­на­ро­дно­го енер­ге­ти­чно­го агент­ства з по­нов­лю­ва­ної енер­гії IRENA за 2014 рік, де­шев­ша, ніж про­ду­кція АЕС або те­пло­вої ге­не­ра­ції, на­га­дує пер­ший за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ком­па­нії «Ві­тро­ві пар­ки Укра­ї­ни» Ан­дрій Сер­гі­єн­ко. Він роз­ці­нює дії або без­ді­яль­ність чи­нов­ни­ків НКРЕКП і Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля як «аб­со­лю­тно не­про­фе­сій­ні».

ХТО ПО­СТРА­ЖДАЄ

«Ці лю­ди не зна­ють су­ті то­го, що від­бу­ва­є­ться, і не мо­жуть оці­ни­ти на­слід­ки рі­шень, що при­йма­ю­ться, про не­пе­ре­гляд у бік збіль­ше­н­ня і на­віть зни­же­н­ня «зе­ле­них» та­ри­фів, — зви­ну­ва­чує Сер­гі­єн­ко. — Во­ни (рі­ше­н­ня) є аб­со­лю­тно не­за­кон­ни­ми і при­зве­дуть до від­по­від­них рі­шень су­дів, які з’яв­ля­ться або в на­шій кра­ї­ні, або бу­дуть прийня­ті європейськими су­да­ми. По­ки ж від цьо­го стра­жда­ють не ли­ше кон­кре­тні ком­па­нії, але й ін­вес­тклі­мат на­шої кра­ї­ни в ці­ло­му».

«Рі­ше­н­ня про зни­же­н­ня «зе­ле­но­го» та­ри­фу на 55% обер­не­ться для на­шої ком­па­нії ве­ли­ки­ми зби­тка­ми, — го­во­рить го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди ком­па­нії «То­кмак Со­лар» Енер­джі Оле­ксандр Рє­пкін, — і пра­кти­чно ста­вить нас у ка­те­го­рію бан­кро­тів. Тіль­ки при об­слу­го­ву­ван­ні єв­ро­пей­сько­го кре­ди­ту ком­па­нія ма­ти­ме близь­ко 250 ти­сяч до­ла­рів зби­тків на рік». «Будь-який роз­ви­ток га­лу­зі при­пи­ня­є­ться», — про­гно­зує топ-ме­не­джер.

ЕФЕКТ ЛО­КАЛЬ­НОЇ СКЛА­ДО­ВОЇ

«Аль­тер­на­тив­ни­ків» ви­рі­ши­ли під­три­ма­ти де­я­кі на­ро­дні де­пу­та­ти. Ма­ксим Єфі­мов за­зна­чає, що за­кон про аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку в Укра­ї­ні роз­ро­бляв­ся з ура­ху­ва­н­ням від­по­від­но­го за­ко­ну, що ді­яв у Ні­меч­чи­ні. Уцьо­му до­ку­мен­ті бу­ло про­пи­са­но так зва­ну ло­каль­ну скла­до­ву. Зав­дя­ки цьо­му за шість ро­ків в Укра­ї­ні ство­ре­но ти­ся­чі ро­бо­чих місць і ці­лі ви­ро­бни­цтва. На­ро­дний де­пу­тат роз­по­від­ає, що пер­ший ві­тро­парк у Ка­зах­ста­ні по­бу­до­ва- но на осно­ві уста­но­вок кр­ама­тор­сько­го під­при­єм­ства, що ви­пу­скає ві­тря­ні дви­гу­ни і пе­ре­мо­гло у від­по­від­но­му тен­де­рі, не­зва­жа­ю­чи на кон­ку­рен­цію з бо­ку сві­то­вих лі­де­рів.

Єфі­мов під­кре­слює, що зі змен­ше­н­ням «зе­ле­них» та­ри­фів у ін­ве­сто­рів па­дає ба­жа­н­ня вкла­да­ти ко­шти в но­ві ро­бо­чі мі­сця. Він роз­по­від­ає, що не­вдов­зі в пар­ла­мен­ті роз­гля­да­ти­ме­ться за­ко­но­про­ект, спря­мо­ва­ний на те, щоб опти­мі­зу­ва­ти та­ри­фи для рі­зних ви­дів аль­тер­на­тив­ної енер­гії. «Але я не ро­зу­мію, яким чи­ном по­ви­нен пра­цю­ва­ти но­вий за­кон, якщо існу­ю­чі за­ко­ни не ви­ко­ну­ю­ться і по­ру­шу­ю­ться всі­ма мо­жли­ви­ми і не­мо­жли­ви­ми спосо­ба­ми, — не без гір­ко­ти за­зна­чає Єфі­мов і до­дає: — Сьо­го­дні бо­роть­ба три­ває без пра­вил, при­чо­му і з ти­ми ін­ве­сто­ра­ми, які ра­ні­ше вкла­ли гро­ші, і з ти­ми, хто ще тіль- ки хо­тів би це зро­би­ти». На­ро­дний де­пу­тат вва­жає, що і в Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, і в НКРЕКП по­трі­бні ка­дро­ві ро­та­ції.

МО­ЖЕ, СТВО­РИ­ТИ В ПАР­ЛА­МЕН­ТІ СЛІД­ЧУ КО­МІ­СІЮ

Ще більш різ­ко на­ла­што­ва­ний член пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з ПЕК Юрій Чи­жмар. На йо­го дум­ку, до на­зва­них ві­домств «за­пу­ще­но не­про­фе­сіо­на­лів, які ще й кра­дуть». На йо­го дум­ку, в енер­ге­ти­ці «роз­ба­за­рю­ю­ться мі­льяр­дні ко­шти», чим під­ри­ва­є­ться будь-яка до­ві­ра ін­ве­сто­рів і ін­ве­сти­цій­ний клі­мат. «Якщо ми пі­дір­ве­мо до­ві­ру до «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки, то як за­лу­чи­мо та­кі не­об­хі­дні кра­ї­ні ін­ве­сти­ції для обла­шту­ва­н­ня по­бу­то­вих від­хо­дів», — за­пи­тує по­лі­тик і за­зна­чає, що без цих не­де­ше­вих спо­руд кра­ї­ні за­гро­жує еко­ло­гі­чна ка­та­стро­фа. Чи­жмар про­по­нує ство­ри­ти при ко­мі­те­ті ро­бо­чу гру­пу, яка мо­гла б ро­зі­бра­ти­ся з не­при­да­тною по­зи­ці­єю Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і НКРЕКП, чи­нов­ни­ки яких не хо­чуть чу­ти і ве­сти діа­лог із пред­став­ни­ка­ми «зе­ле­ної» енер­ге­ти­ки. «А, мо­же, кра­ще ство­ри­ти тим­ча­со­ву слід­чу пар­ла­мент­ську ко­мі­сію з цьо­го пи­та­н­ня», — про­по­нує він.

«День» ви­рі­шив за­лу­чи­ти до цьо­го ма­те­рі­а­лу та­кож і дум­ку га­лу­зе­во­го мі­ні­стер­ства. Уна­ді­сла­но­му до ре­да­кції текс­ті, по­го­дже­но­му за­сту­пни­ком мі­ні­стра Оле­ксан­дром Свє­те­лі­ком, сум­лін­но пе­ре­ра­хо­ва­ні до­ку­мен­ти, «спря­мо­ва­ні на сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку по­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки», а та­кож ствер­джу­є­ться, що їх ре­а­лі­за­ція до­зво­лить до 2020 ро­ку до­ве­сти час­тку від­по­від­них енер­го­но­сі­їв у за­галь­ній стру­кту­рі енер­го­спо­жи­ва­н­ня кра­ї­ни до 11%. (Уча­сни­ки рин­ку під­ра­ху­ва­ли, що за­раз цей по­ка­зник не пе­ре­ви­щує 1% і нав­ряд чи зро­ста­ти­ме). Да­лі ствер­джу­є­ться, що Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля про­во­дить акту­а­лі­за­цію на­зва­них до­ку­мен­тів. Уре­зуль­та­ті ці­єї ро­бо­ти до 2030 ро­ку час­тка по­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки ста­но­ви­ти­ме вже 20%. А що ро­би­ться сьо­го­дні? Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, мі­ні­стер­ство на­во­дить да­ні про те, що на по­ча­ток 2015 ро­ку по­го­дже­но те­хні­чні умо­ви для при­єд­на­н­ня до еле­ктро­ме­реж від­по­від­них еле­ктро­стан­цій за­галь­ною по­ту­жні­стю 3,8 ГВт. Ще 4,2 ГВт — на ета­пі роз­роб­ки або узго­дже­н­ня ТЕО. І ні сло­ва про різ­ке зни­же­н­ня «зе­ле­них» та­ри­фів і на­слід­ки цьо­го, ні про по­ру­ше­н­ня за­ко­но­дав­чо за­крі­пле­них зо­бов’язань пе­ред ін­ве­сто­ра­ми, ні про ви­слов­лю­ва­н­ня мі­ні­стра, в яких він про­по­нує Укра­ї­ні «по­че­ка­ти, по­ки ці те­хно­ло­гії (по­нов­лю­ва­ної енер­ге­ти­ки. — Авт.) по­де­шев­ша­ють».

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.