Єв­ро­пей­ський бі­знес оці­нив ро­бо­ту укра­їн­ських «ре­фор­ма­то­рів»

Най­біль­ше плю­сів — у мі­ні­стра АПК, а мі­ну­сів — у гру­зин­сько­го «ле­гіо­не­ра» мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

13 бе­ре­зня бу­де рів­но сто днів як в Укра­ї­ні пра­цює но­вий Ка­бмін. За цей час уря­дов­ці зро­би­ли чи­ма­ло, щоб змі­ни­ти пра­ви­ла гри на рин­ку. Які з них до­по­мо­гли бі­зне­су, а які, нав­па­ки — за­шко­ди­ли, та що ще по­трі­бно зро­би­ти — оці­ни­ли в Єв­ро­пей­ській Бі­знес Асо­ці­а­ції в Укра­ї­ні.

Чи не най­більш плі­дно по­пра­цю­вав Ка­бмін в агар­но­му се­кто­рі, ствер­джу­ють екс­пер­ти. За май­же чо­ти­ри мі­ся­ці бу­ло ско­ро­че­но строк оформ­ле­н­ня ка­ран­тин­но­го та фі­то­са­ні­тар­но­го сер­ти­фі­ка­тів, скасовано обов’яз­ко­вість отри­ма­н­ня ка­ран­тин­но­го сер­ти­фі­ка­ту для пе­ре­ве­зень зер­но­вих та олій­них куль­тур Укра­ї­ною та зай­ві лі­цен­зії на вве­зе­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин. Та­кож сьо­го­дні удо­ско­на­ле­но про­це­ду­ру дер­жав­ної ре­є­стра­ції за­со­бів за­хи­сту ро­слин (ЗЗР).

Убан­ків­ській та фі­нан­со­вій сфе­рі бу­ло ли­ше по­си­ле­но від­по­від­аль­ність ке­рів­ни­ків банків та осіб за дії. Від­по­від­но до За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­по­від­аль­но­сті пов’яза­них із бан­ком осіб» (№2085), по­си­лю­є­ться адмі­ні­стра­тив­на від­по­від­аль­ність ке­рів­ни­ків банків, кін­це­вих бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків банків або ін­ших осіб, які мо­жуть бу­ти об’єктом пе­ре­вір­ки На­ціо­наль­но­го бан­ку за по­ру­ше­н­ня нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів НБУ(зокре­ма, — по­да­н­ня не­до­сто­вір­ної зві­тно­сті що­до здій­сне­н­ня ри­зи­ко­вих опе­ра­цій, які за­гро­жу­ють ін­те­ре­сам вкла­дни­ків чи ін­ших кре­ди­то­рів бан­ку). Та­кож ви­ще­зга­да­ні осо­би не­суть адмі­ні­стра­тив­ну та кри­мі­наль­ну від­по­від­а­ють за до­ве­де­н­ня бан­ку до банкрутства. «В ре­зуль­та­ті, це при­зве­ло до не­пла­то­спро­мо­жно­сті банків», — за­зна­ча­є­ться в до­слі­джен­ні. Під­при­єм­ці ре­ко­мен­ду­ють уря­ду ста­бі­лі­зу­ва­ти ва­лю­тний ри­нок, не обме­жу­ю­чи зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну ді­яль­ність бі­зне­су. Та, окрім цьо­го, ска­су­ва­ти до­да­тко­вий ім­порт­ний збір який є «вбив­чим» для ім­пор­то-за­ле­жно­го бі­зне­су. «До­да­тко­вий ім­порт­ний збір, крім ме­ти — ско­ро­че­н­ня ім­пор­ту, в кін­це­во­му ра­хун­ку при­зве­де і до ско­ро­че­н­ня екс­пор­ту та втра­ті Укра­ї­ною по­зи­цій на рі­зних рин­ках», — по­пе­ре­джа­ють в ЄБА.

В енер­ге­ти­ці бу­ло лі­кві­до­ва­но про­це­ду­ру мо­ні­то­рин­гу та на­у­ко­во­го су­про­во­дже­н­ня при ко­ри­сту­ван­ні на­дра­ми. «Ра­ні­ше ця ви­мо­га ство­рю­ва­ла чи­ма­ло пе­ред­умов для зло­вжи­вань та ля­га­ла важ­ким фі­нан­со­вим тя­га­рем на суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня че­рез не­о­дно­зна­чність нор­ма­тив­но­пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня», — йде­ться в ре­зуль­та­тах до­слі­дже­н­ня ЄБА. Окрім цьо­го, за 100 днів ро­бо­ти Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії від­кри­ло ре­єстр на­дро­ко­ри­сту­ва­н­ня та ко­ри­сних ко­па­лин, а та­кож лі­цен­зій на пра­во ко­ри­сту­ва­н­ня ни­ми. Втім, за­зна­чає бі­знес, уряд ще по­ви­нен якнай­швид­ше лі­кві­ду­ва­ти ДП «Укре­ко­ре­сур­си» та ко­ру­пцій­ну схе­му з по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми упа­ков­ки, а та­кож зни­зи­ти рен­тні став­ки для ви­до­бу­ва­н­ня на­фти і га­зу та вста­но­ви­ти рин­ко­ві ці­ни для енер­го­но­сії.

Роз­дрі­бним тор­гів­цям уряд ввів ка­со­ві апа­ра­ти для спро­щен­ців, а та­кож ска­су­вав па­тен­ти для роз­дрі­бної тор­гів­лі. « Во­дно­час, бу­ло скасовано об­тя­жли­вий не­ефе­ктив­ний збір на роз­ви­ток ви­но­гра­дар­ства, са­дів­ни­цтва і хме­ляр­ства, який був по су­ті ру­ди­мен­том та не мав ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня», — за­зна­ча­є­ться у ре­зуль­та­тах до­слі­дже­н­ня Асо­ці­а­ції. А ім­пор­те­рам та тор­гов­цям ал­ко­го­лю уряд вдо­ско­на­лив обіг акци­зних ма­рок для ал­ко­голь­них на­по­їв. Від­те­пер пе­ре­да­ва­ти мар­ки акци­зно­го по­да­тку мо­жна не ли­ше на виробництво, а й ін­шим упов­но­ва­же­ним осо­бам. Це спро­щує ло­гі­сти­ку та змен­шує ви­тра­ти під час ім­пор­ту ал­ко­голь­них на­по­їв.

При вве­зен­ні чи ви­ве­зен­ні то­ва­рів на ми­тни­ці те­пер не по­трі­бно отри­му­ва­ти ли­сти-під­твер­дже­н­ня від Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни про від­су­тність озо­но­руй­нів­них ре­чо­вин у то­ва­рах, що де-фа­кто їх не мо­гли мі­сти­ти. «Одні­єю ко­ру­пцій­ною схе­мою ста­ло мен­ше», — кон­ста­ту­ють в ЄБА. Та­кож скасовано так зва­ний ге­мо­ло­гі­чний ви­сно­вок. Ра­ні­ше для йо­го отри­ма­н­ня про­во­ди­лась скла­дна ек­спер­ти­за й оцін­ка не тіль­ки до­ро­го­цін­них ка­ме­нів, на­пів­до­ро­го­цін­них і де­ко­ра­тив­них ка­ме­нів, а та­кож то­ва­рів, що їх мі­сти­ли.

Крок на­зу­стріч нор­мам ЄС уряд зро­бив в тор­гів­лі по­бу­то­вою еле­ктро­те­хні­кою. Ка­бмін прийняв но­ві стан­дар­ти у сфе­рі енер­ге­ти­чно­го мар­ку­ва­н­ня по­бу­то­вої еле­ктро­те­хні­ки — за зраз­ком Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

В га­лу­зі охо­ро­ни здо­ров’ я бу­ло своє­ча­сно прийня­то пе­ре­лік ме­дич- них ви­ро­бів для про­ве­де­н­ня ге­мо­ді­а­лі­зу та лі­ку­ва­н­ня он­ко­ло­гі­чних хво­рих, на який не по­ши­рю­є­ться до­да­тко­вий ім­порт­ний збір у роз­мі­рі 5%. Втім, за­зна­ча­ють пред­став­ни­ки бі­зне­су, по­трі­бно ще за­без­пе­чи­ти до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­них 7% ПДВ на ім­порт лі­ків для клі­ні­чних ви­про­бу­вань, вста­но­ви­ти єди­ний рі­вень ПДВ — та­кож 7% — для ме­ди­чних ви­ро­бів. Окрім цьо­го, на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю МОЗ — ДЕЦ із тим, аби ре­є­стра­ція лі­ків йшла без­пе­ре­бій­но, а та­кож спро­сти­ти ре­є­стра­цію ін­но­ва­цій­них та ор­фан­них лі­ків (для рід­кі­сних за­хво­рю­вань) та за­без­пе­чи­ти без­стро­ко­ву пе­ре­ре­є­стра­цію лі­ків. Для успі­шної ро­бо­ти бі­зне­су не ви­ста­чає ви­зна­н­ня сер­ти­фі­ка­тів ме­ди­чних ви­ро­бів, ви­да­них в кра­ї­нах- чле­нах ЄС та ін­ших зі стро­гою ре­гу­ля­тор­ною си­сте­мою та ско­ро­че­н­ня тер­мі­ну за­твер­дже­н­ня клі­ні­чних ви­про­бу­вань в Укра­ї­ні від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства кра­їн- чле­нів ЄС — до 30—40 днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.