Як при­пи­ни­ти від­ми­ва­н­ня гро­шей на бри­тан­ській не­ру­хо­мо­сті

У Лон­до­ні — близь­ко 41 ти­ся­чі об’єктів, яки­ми во­ло­ді­ють іно­зем­ні ком­па­нії, 90% з них за­ре­є­стро­ва­но в офшор­них зо­нах

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Іно­зем­ні ком­па­нії, що ку­пу­ють не­ру­хо­мість у Ве­ли­ко­бри­та­нії, по­трі­бно зо­бов’яза­ти роз­кри­ва­ти іме­на сво­їх ре­аль­них вла­сни­ків для мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ку від­ми­ва­н­ня гро­шей, іде­ться в до­по­віді ор­га­ні­за­ції по бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю Transparency International UK.

Це ли­ше один з де­ся­ти за­хо­дів, за­про­по­но­ва­них у до­по­віді, за до­по­мо­гою яких мо­жна бу­де ефе­ктив­ні­ше бо­ро­ти­ся з від­ми­ва­н­ням гро­шей че­рез при­дба­н­ня бри­тан­ської не­ру­хо­мо­сті. Крім роз­кри­т­тя іме­ні вла­сни­ка ком­па­нії, про­по­ну­є­ться вве­сти обме­же­н­ня на ку­пів­лю не­ру­хо­мо­сті за го­тів­ку. Крім цьо­го, рі­ел­то­ри по­вин­ні бу­дуть здій­сню­ва­ти пе­ре­вір­ку по­ку­пців і про­дав­ців.

За ін­фор­ма­ці­єю ООН, пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни ви­яв­ля­ють ли­ше 1% від усіх опе­ра­цій із від­ми­ва­н­ня гро­шей. Про­те за остан­ні де­сять ро­ків бри­тан­ська по­лі­ція про­ве­ла роз­слі­ду­ва­н­ня з при­во­ду опе­ра­цій що­до про­да­жу не­ру­хо­мо­сті на су­му 180 млн фун­тів стер­лін­гів ($278 млн).

Бри­тан­ський ри­нок не­ру­хо­мо­сті є най­біль­шим в Єв­ро­пі за об­ся­гом іно­зем­них ін­ве­сти­цій. Упер­шій по­ло­ви­ні 2014 ро­ку во­ни ста­но­ви­ли 24 млрд фун­тів, а в Ні­меч­чи­ні, що йде дру­гою в спи­ску, — 16,2 млрд. При цьо­му но­вий по­да­ток у роз­мі­рі май­же 144 тис. фун­тів на рік, який по­трі­бно пла­ти­ти вла­сни­кам не­ру­хо­мо­сті, якщо ті ба­жа­ють не роз­кри­ва­ти сво­го іме­ні, за­без­пе­чив за 2014 рік 100 млн фун­тів — у п’ять ра­зів біль­ше, ніж пе­ред­ба­ча­ло­ся.

За да­ни­ми Transparency International, най­актив­ні­ши­ми іно­зем- ни­ми грав­ця­ми на бри­тан­сько­му рин­ку не­ру­хо­мо­сті є ін­ве­сто­ри зі Схі­дної Єв­ро­пи та Ро­сії.

Го­лов­ним ви­кли­ком для ор­га­нів пра­во­по­ряд­ку за­ли­ша­є­ться той факт, що ба­га­то ком­па­ній — по­ку­пців до­ро­гої не­ру­хо­мо­сті ( по­над 75%), які пе­ре­ві­ря­ли­ся дер­жор­га­на­ми з 2004 ро­ку, за­ре­є­стро­ва­но в офшор­них зо­нах, що не по­ві­дом­ля­ють ін­фор­ма­цію про ре­аль­них вла­сни­ків.

УЛон­до­ні зна­хо­ди­ться близь­ко 41 тис. об’єктів не­ру­хо­мо­сті, яки­ми во­ло­ді­ють іно­зем­ні ком­па­нії. Май­же 90% цих ком­па­ній за­ре­є­стро­ва­но в офшор­них зо­нах — на­при­клад, на Бри­тан­ських Вір­гін­ських остро­вах, остро­вах Джер­сі або Мен. Офшор­ні ком­па­нії мо­жна за­сну­ва­ти менш ніж за 48 го­дин і ли­ше за $1 тис.

ФОТО З САЙТА VIAJAR.EURORESIDENTES.COM

НА­ПРИ­КІН­ЦІ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ В МЕ­РЕ­ЖІ З’ЯВИ­ЛИ­СЯ СВІ­ТЛИ­НИ ЛОН­ДОН­СЬКО­ГО МА­Є­ТКУ ДРУ­ЖИ­НИ ВІКТОРА ПІН­ЧУ­КА. СВІ­ТО­ВІ ЗМІ ПИ­СА­ЛИ, ЩО ЦЮ ВІЛ­ЛУ ВИ­ЗНА­НО НАЙ­ДО­РОЖ­ЧИМ БУ­ДИН­КОМ СВІ­ТУ. ТО­ДІ ЯК ДРУ­ГУ СХО­ДИН­КУ ПО­СІВ БУ­КІН­ГЕМ­СЬКИЙ ПА­ЛАЦ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.