Мо­жли­во­сті про­да­ва­ти зем­лю без ау­кціо­нів обме­жать

Den (Ukrainian) - - Економіка -

УВер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект № 2279 від 03.03.2015 «Про вне­се­н­ня змін до Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до про­ве­де­н­ня зе­мель­них тор­гів». Ме­тою за­ко­но­про­е­кту є змен­ше­н­ня ко­ру­пції в про­це­сі роз­по­ря­дже­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті, а та­кож опти­мі­за­ція про­це­дур про­ве­де­н­ня зе­мель­них тор­гів. За­ко­но­про­е­ктом про­по­ну­є­ться ви­клю­чи­ти із Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни ряд по­ло­жень, які до­зво­ля­ють пе­ре­да­ва­ти у ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ні ді­лян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної вла­сно­сті без про­ве­де­н­ня зе­мель­них тор­гів (ау­кціо­нів). Крім то­го, про­по­ну­є­ться кон­кре­ти­зу­ва­ти про­це­ду­ру під­го­тов­ки ло­тів до зе­мель­них тор­гів за ра­ху­нок ко­штів ви­ко­нав­ців тор­гів. «Зе­мель­ним ко­де­ксом Укра­ї­ни ви­зна­че­но ду­же ши­ро­кий пе­ре­лік ви­пад­ків, ко­ли зе­мель­ні ау­кціо­ни не про­во­дя­ться. Сьо­го­дні ци­ми ла­зів­ка­ми актив­но ко­ри­сту­ю­ться в Дер­жзе­м­агент­стві та ін­ших дер­жав­них ор­га­нах, які роз­по­ря­джа­ю­ться зем­лею. Основ­на схе­ма, че­рез яку про­да­ють дер­жав­ні зем­лі — це пе­ре­да­ча прав на зем­лю для ство­ре­н­ня фер­мер­ських го­спо­дарств без ау­кціо­ну», — по­яснив один із ав­то­рів за­ко­ну, на­ро­дний де­пу­тат Олег Ку­лі­ніч («Еко­но­мі­чний роз­ви­ток»). За йо­го сло­ва­ми, зем­лі ча­сто пе­ре­да­ю­ться не мі­сце­вим фер­ме­рам, а лю­дям, яких в се­лі ні­хто ні­ко­ли не ба­чив. « За весь пе­рі­од орен­ди та­кі орен­да­рі не бу­дуть не­сти жо­дних со­ці­аль­них зо­бов’ язань пе­ред гро­ма­дою, їм вза­га­лі бу­де бай­ду­же, що від­бу­ва­є­ться у се­лах. А гро­ма­ди бу­дуть по­збав­ле­ні жо­дних ва­же­лів впли­ву на них», — го­во­рить Ку­лі­ніч.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.