Fitch: «Обме­же­не фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­сько­го агро­се­кто­ру при­зве­де до низь­ко­го вро­жаю»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Між­на­ро­дне кре­ди­тне агент­ство Fitch Ratings вва­жає, що під­ви­ще­н­ня вар­то­сті по­сів­ної кам­па­нії та обме­же­не фі­нан­су­ва­н­ня агро­про­ми­сло­во­го се­кто­ру в Укра­ї­ні мо­же при­зве­сти до низь­ко­го вро­жаю 2015—2016 рр. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Fitch. «Fitch Ratings від­зна­чає, що кре­ди­то­спро­мо­жність ком­па­ній агро­про­ми­сло­во­го се­кто­ра Укра­ї­ни бу­де за­ли­ша­ти­ся під ти­ском у сві­тлі збіль­ше­но­го ри­зи­ку низь­ко­го вро­жаю в 2015 ро­ку на тлі під­ви­ще­н­ня вар­то­сті по­сів­ної кам­па­нії та обме­же­но­го фі­нан­су­ва­н­ня», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Як роз­по­ві­ли в Fitch, низь­кий уро­жай най­біль­ше по­зна­чи­ться на ви­ро­бни­ках зер­на, зер­но-трей­де­рах і пе­ре­ро­бних ком­па­ні­ях. При цьо­му ви­ро­бни­ки м’яса і яєць не по­вин­ні ма­ти про­блем із за­ку­пів­лею кор­мів. Біль­шою мі­рою на ви­ро­бни­ків м’яса та яєць не­га­тив­но впли­не не­що­дав­ня зна­чна де­валь­ва­ція грив­ні, так як во­ни не в змо­зі пов­ні­стю пе­ре­кла­сти збіль­ше­ні ви­тра­ти на спо­жи­ва­чів. В агент­стві не ви­клю­ча­ють мо­жли­вість не­га­тив­них рей­тин­го­вих дій від­но­сно укра­їн­ських сіль­сько­го­спо­дар­ських ком­па­ній в ра­зі подаль­шо­го по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції. Та­кож за про­гно­за­ми Fitch, різ­ка де­валь­ва­ція грив­ні при­зве­де до зна­чно­го під­ви­ще­н­ня вар­то­сті ве­сня­ної по­сів­ної кам­па­нії, яка по­чи­на­є­ться в бе­ре­зні, оскіль­ки основ­на ча­сти­на ви­трат, та­ких як на­сі­н­ня, добрива, па­ли­во, за­со­би за­хи­сту ро­слин, зап­ча­сти­ни для сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, чи ім­пор­ту­ю­ться, або ма­ють ці­ни з прив’яз­кою до до­ла­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.