На по­са­ду го­ло­ви «Укр­спир­ту» ві­ді­бра­но 27 кан­ди­да­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кон­кур­сна ко­мі­сія Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства з від­бо­ру кан­ди­да­тів на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ди­ре­кто­ра Дер­жав­но­го під­при­єм­ства спир­то­вої та го­ріл­ча­ної про­ми­сло­во­сті «Укр­спирт» ві­ді­бра­ла 27 кан­ди­да­тів. Про це по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі Мі­на­гро­про­ду. Ко­мі­сія роз­гля­ну­ла па­ке­ти до­ку­мен­тів, які про­тя­гом мі­ся­ця на­да­ли 28 кан­ди­да­тів. Чле­ни ко­мі­сії прийня­ли рі­ше­н­ня від­мо­ви­ти одно­му кан­ди­да­ту, який не зміг під­твер­ди­ти на­яв­ність ви­щої осві­ти. Ще п’ять кан­ди­да­тів на­да­ли не­пов­ні па­ке­ти до­ку­мен­тів. Чле­ни ко­мі­сії ви­рі­ши­ли допу­сти­ти їх до на­сту­пно­го ета­пу за умо­ви своє­ча­сно­го на­да­н­ня від­су­тніх до­ку­мен­тів. На на­сту­пно­му за­сі­дан­ні ко­мі­сії бу­дуть ви­вче­ні на­да­ні па­ке­ти до­ку­мен­тів по су­ті. «Ми бу­де­мо ди­ви­ти­ся, чи від­по­від­ає пре­тен­дент ви­мо­гам. Мо­ва про га­лу­зе­вий осві­ту, до­свід ро­бо­ти, в то­му чи­слі в сфе­рі управ­лі­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи мас­шта­би дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Укр­спирт» і йо­го су­ча­сний стан, на­ші пре­тен­ден­ти по­вин­ні бу­ти ефе­ктив­ни­ми кри­зо­ви­ми ме­не­дже­ра­ми, які зда­тні пра­виль­но ви­бу­ду­ва­ти стра­те­гію роз­ви­тку ком­па­нії, чі­тко ба­чи­ти пер­спе­кти­ву», — по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Яро­слав Кра­сно­поль­ський. Пла­ну­є­ться, що фі­наль­ний етап кон­кур­сно­го від­бо­ру від­бу­де­ться в кві­тні. На­га­да­є­мо, що на по­ча­тку лю­то­го гла­ва Мі­на­гро­про­ду Оле­ксій Павленко під­пи­сав на­каз про звіль­не­н­ня го­ло­ви ДП «Укр­спирт» Ми­хай­ла Ла­бу­ті­на. Ра­ні­ше Ін­тер­пол ого­ло­сив у роз­шук обви­ну­ва­че­но­го у фі­нан­со­вих роз­кра­да­н­нях екс-гла­ву ДП «Укр­спирт» Ми­хай­ла Ла­бу­ті­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.