ЄС на­дасть Дні­про­пе­тров­щи­ні 1,5 міль­йо­на єв­ро для до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Дні­про­пе­тров­щи­на під­пи­са­ла Уго­ду з ЄС про ре­а­лі­за­цію пер­шо­го в Укра­ї­ні про­е­кту з до­по­мо­ги пе­ре­се­лен­цям у роз­мі­рі 1,5 міль­йо­на єв­ро, ін­фор­мує УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу обл­держ­адмі­ні­стра­ції. На­да­ні ко­шти ви­ко­ри­ста­ють для ре­мон­ту, ре­став­ра­ції та ме­блю­ва­н­ня 15 об’єктів у 7 мі­стах Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Уці бу­дин­ки че­рез 1,5 — 2 мі­ся­ці бу­де по­се­ле­но по­над 2 ти­ся­чі най­більш вра­зли­вих ка­те­го­рій пе­ре­се­лен­ців: жін­ки, ді­ти, лю­ди по­хи­ло­го ві­ку. Під­пи­са­н­ня Уго­ди про­йшло у два ета­пи. Про­ект бу­де ре­а­лі­зу­ва­ти­ся бла­го­дій­ним фон­дом «До­по­мо­га Дні­пра» за під­трим­ки Дні­про­пе­тров­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, яка на­дає спри­я­н­ня та від­по­від­ні при­мі­ще­н­ня для роз­се­ле­н­ня пе­ре­се­лен­ців. Пі­сля над­хо­дже­н­ня гро­шей на ра­хун­ки, одра­зу по­чне про­во­ди­ти­ся ро­бо­та з осна­ще­н­ня бу­ді­вель всім не­об­хі­дним для при­йо­му лю­дей. Це бу­дів­лі ко­ли­шніх лі­ка­рень, шкіл і гур­то­жи­тків. Всі мі­сця, які про­хо­ди­ти­муть ре­кон­стру­кцію, бу­дуть ре­кон­стру­ю­ва­ти­ся під спо­сте­ре­же­н­ням ООН і на ви­мо­ги, які пред’яв­ля­ю­ться до та­ких об’єктів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.