В Укра­ї­ні від­кри­то ін­фор­ма­цію про ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних ко­штів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про від­кри­тість ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних за­со­бів» (прийня­тий Вер­хов­ною Ра­дою 11 лю­то­го), по­ві­дом­ляє прес-слу­жба гла­ви дер­жа­ви. Згі­дно із за­ко­ном ( № 183 — VIII), до пу­блі­чних за­со­бів від­но­ся­ться: за­со­бу дер­жав­но­го і мі­сце­вих бю­дже­тів, кре­ди­тні ре­сур­си, на­да­ні під дер­жав­ні і мі­сце­ві га­ран­тії, за­со­би На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни і ін­ших дер­жав­них банків, дер­жав­них ці­льо­вих фон­дів, Пен­сій­но­го фон­ду і фон­дів за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня, а та­кож за­со­би суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­ної і ко­му­наль­ної вла­сно­сті, отри­ма­ні ни­ми го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті. За­кон ви­зна­чає умо­ви і по­ря­док за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу до ін­фор­ма­ції про ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких за­со­бів. Вка­за­на ін­фор­ма­ція пу­блі­ку­є­ться на єди­но­му веб-пор­та­лі ви­ко­ри­ста­н­ня пу­блі­чних за­со­бів. До­ступ до ре­сур­су віль­ний і без­ко­штов­ний. Цей за­кон на­бу­ває чин­но­сті че­рез 6 мі­ся­ців із дня йо­го пу­блі­ка­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.